Вие сте тук

“ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЗА Е-ЗАЕТОСТ” - Работна среща на библиотеки (обл. Враца, Монтана, Видин) и регионални структури на Агенция по заетостта, гр. Враца, 24.10.2012 г.

Презентация на Наталия Георгиева
“ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЗА Е-ЗАЕТОСТ” - Работна среща на библиотеки (обл. Враца, Монтана, Видин)

На 24 октомври 2012 г. в Регионална библиотека „Христо Ботев”, гр. Враца се проведе съвместна среща на целеви библиотеки и регионални структури на Агенция по Заетостта от Северозападен регион на България.

На срещата присъстваха почти всички библиотеки от област Враца, както и регионалните библиотеки от гр. Видин и гр. Монтана. Те имаха възможност да се срещнат и  обсъдят сътрудничеството си с Дирекциите „Бюро по труда” от Монтана, Видин и Враца, както и с представители на Дирекция „Регионална служба по заетост” – Монтана и Агенция по заетостта – София. На срещата присъстваха и Наталия Георгиева, ръководител връзки с обществеността и застъпничество от ЗУП и Ташка Габровска, консултант електронни услуги по заетост в програма „Глобални библиотеки” – България.

Срещата се проведе в рамките на започналото пилотно сътрудничество между Агенция по заетостта и програма „Глобални библиотеки” – България в областта на електронните услуги за заетост (е-заетост). На срещата партньорите обсъдиха възможните иновативни услуги на библиотеките в тази област, предоставянето на които става с подкрепата на Агенцията по заетостта (АЗ)  и местните Дирекции „Бюра по труда” (ДБТ).  Размениха се конкретна информация и идеи, обсъдени бяха практическите форми на сътрудничество по места.  

Срещата откри Силвия Врачовска, директор на Регионална библиотека „Христо Ботев”, гр. Враца. Тя сподели впечатленията си от успешния старт на партньорството между организациите, стартирало през септември 2012 г. пилотно в Северозападен регион на България, както и надеждите си за ползотворно споделяне на идеи и опит по време на срещата. Росен Симеонов, главен експерт в дирекция „Услуги по заетостта” в АЗ, изказа надежди за добро сътрудничество и координация в пилотната фаза, което скоро да обхване цялата страна. Той призова към практическа насоченост на срещата за максимална полезност и по-добра координация.
 
Наталия Георгиева, ръководител връзки с обществеността и застъпничество от ЗУП, представи презентация за иновативните услуги в обществените библиотеки като част от е-включването и приоритет в работата на програма „Глобални библиотеки” – България за 2012 г. Тя подчерта все по-отчетливото място на обществените библиотеки като трето място на е-включване, освен дома и офиса. Представено бе и проучване сред библиотеките, направено през 2012 г., което показва, че немалко библиотеки вече предлагат електронни услуги в различни направления  - е-образование, е-култура, е-заетост, е-здраве, което e добра основа за по-нататъшно и структурирано развитие на тези услуги в полза на потребителите и местните общности. По данни от проучването, през първата половина на тази година броя на читателите в целевите библиотеки се е увеличил с 55 000 души спрямо второто полугодие на 2011 г., а за същият период броят на индивидуалните посещения е нараснал с 66 000.
 

 
Последва представяне на електронните услуги в сферата на заетостта, което направи Ташка Габровска, консултант в програма „Глобални библиотеки” – България. Показани бяха разработените с участието на работната група пакети с услуги  в тази област, някои от които вече се прилагат в пилотното сътрудничество с АЗ. Услугите са насочени към безработни и работещи, търсещи нова реализация и обхващат работа с уязвимите групи на пазара на труда – младежи, трайно безработни, хора на възраст над 55 г. и други. Подчертано бе, че за предоставянето на някои от услугите са необходими обучения и помощ за библиотекарите, тъй като изискват специализирани знания, каквито те получиха и на тази среща.  

 
За обогатяване на знанията относно възможностите за финансово подпомагане на безработните чрез АЗ, Виолета Андреева, експерт в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Враца, представи възможностите за работодатели по програми и мерки за заетост, залегнали в Националния план за действие по заетостта 2012 г. Чрез субсидии от държавния бюджет работодатели могат да получат помощ за разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места и запазване на работа на представители на уязвими групи на пазара на труда – хора с увреждания, майки и самотни родители, младежи, лица над 50 годишна възраст и други. Представянето бе очаквано и предизвика голям интерес и по време на цялата среща библиотекарите имаха възможност да уточнят подробности по конкретни случаи на свои потребители, за които имаха нужда от допълнителна информация.

Последва сесия посветена на възможностите за по-добра разгласа и практическо предоставяне на информация за библиотеката като място за информиране и е-услуги в сферата на заетостта. По метода на мозъчната атака аудиторията определи широка палитра от промоционни методи, като най-ключови бяха: чрез информационни материали и табла в библиотеката; чрез индивидуален личен контакт на библиотекаря; чрез информация на  обществени места - обяви (в кметството, пощата, спирките на обществения транспорт, чрез местните клубове – Клуб на пенсионера, младежки клуб, танцови ансамбли и др.); чрез различни източници за масова информация.
На библиотекарите бе представена още информация за действащи възможности за подпомагане на заетостта чрез Агенция по заетостта. Росен Симеонов направи презентация на проектите на АЗ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които се изпълняват чрез ДБТ. По тях работодатели могат да получат финансиране за наемане на представители на рискови групи на пазара на труда, майки могат да се върнат на работа чрез осигурени средства за отглеждане на децата им от безработни лица, работещи в отдалечени райони получават възможност за покриване на разходите за транспорт, безработни и заети получават възможност за обучения и наставничество, което увеличава шансовете за по-добра заетост. 

 
Последвалата дискусия в пет работни групи даде възможност на участниците да се задълбочат в конкретни видове услуги и да определят целевите групи на услугите по е-заетост, начините на прилагане, необходимостта от допълнителна информация или обучение.