Вие сте тук

е-ЗАЕТОСТ В БИБЛИОТЕКАТА

По-долу са описани услугите в областта на е-ЗАЕТОСТ, които се предлагат чрез обществените библиотеки с помощта на ИКТ оборудването, предоставено по Програма „Глобални библиотеки – България” и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество по програмата с Агенция по заетостта.
 
Предоставяне на информация за свободни работни места

 • Предоставяне на информация за свободни работни места, обявени в Дирекции „Бюро по труда”
 • Предоставяне на информация за свободни работни места, публикувани директно на сайта на Агенция по заетостта
 • Предоставяне на информация за свободни работни места в структурите на държавните и местните администрации в цялата страна
 • Предоставяне на информация и насочване към регистрирани фирми-посредници за намиране на работа  в България и в чужбина

Предоставяне на консултации и помощ за търсещите работа

 • Подпомагане подаването на Интернет обява за търсене на работа (чрез страницата на Агенция по заетостта)
 • Предоставяне на информация, насочване и кандидатстване за свободни работни места в чужбина – обслужване чрез портала EURES
 • Подпомагане за включване към подходящи програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта
 • Подпомагане за включване към подходящи програми и проекти за заетост, финансирани от европейски и други международни фондове
 • Предоставяне на информация за летни бригади за младежи в чужбина

Организиране на обучения за безработни лица

 • По компютърна грамотност с модул: Търсене на работа чрез Интернет - специализирано обучение за търсещи работа безработни или заети лица)
 • Мотивационни обучения за търсене на работа за продължително и трайно безработни лица
 • Групов тренинг: провеждане на интервюта за работа (практическо обучение)

Консултантски услуги

 • Консултации за процеса за търсене на работа – комуникация с потенциални работодатели и подготовка за явяване на интервю (може да се организира онлайн)
 • Изготвяне на автобиография в различен формат – Europass и др.
 • Консултиране за достъпа до обучения за квалификация и преквалификация на безработни и заети лица – система на професионалното  обучение и предоставянето му, Центрове за професионално обучение, възможности за включване в професионално обучение – субсидирани от държавния бюджет или от ЕСФ.
 • Провеждане на интервюта или подготовка за интервюта за работа онлайн (един специалист в определени ден/дни дава консултации от 1 място, библиотеките дават достъп до консултациите онлайн, с предварително записване, напр.)

 
Информация за държавните институции, с които библиотеките могат да си партнират при предоставяне на услуги в областта на е-ЗАЕТОСТ
 
Дирекции "Регионална служба по заетостта" са 9 и са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" на Агенция по заетостта.
Адреси и телефони на Дирекции „Регионална служба по заетост”
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/05&WA=AboutUs/RSZ_Num.htm
 
Дирекции "Регионална служба по заетостта":

 • координират, подпомагат и обобщават дейността на дирекциите "Бюро по труда"
 • участват в разработването и изпълнението на областните стратегии за регионално развитие, както и в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта
 • участват в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, финансирани от международни източници
 • взаимодействат с общините и ги подпомагат при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта
 • планират финансовите и материалните ресурси на дирекциите "Регионална служба по заетостта" и на дирекциите "Бюро по труда" от региона
 • анализират, изследват и прогнозират състоянието и развитието на регионалния пазар на труда
 • наблюдават и организират разработването на оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите за активна политика в региона
 • организират, координират и контролират регулярния обмен на информация между дирекциите "Бюро по труда" и териториалните поделения на Националния осигурителен институт, службите за социално подпомагане и др.
 • поддържат информационна база данни за регионалния пазар на труда
 • организират събирането, обработката и обмена на оперативна и периодична статистическа информация от дирекциите "Бюро по труда" в региона

 
Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)
Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" на АЗ.
Адреси и телефони на Дирекции „Бюра по труда”
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/05&WA=AboutUs/RSZ_Num.htm
 
Дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)

 • регистрират лицата, активно търсещи работа
 • предоставят услуги за лица, активно търсещи работа:
 • предоставят информация за обявени свободни работни места;
 • предоставят информация за програми и мерки за заетост и обучение;
 • посредничат при информиране и наемане на работа;
 • предоставят консултации в областта на професионалното ориентиране;
 • предоставят професионално и мотивационно обучение;
 • предоставят информация за програми и мерки за заетост;
 • предоставят информация за стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация

предоставят услуги за работодатели:

 • информация за лицата, които активно търсят работа;
 • информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта;
 • посредничество за наемане на работна сила;
 • включване в програми и мерки за заетост;
 • преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта;
 • премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване
 • участват в екипите по изготвяне на проекти за необходимите мерки при масови уволнения
 • участват в разработването на регионални и местни програми за заетост и за обучение
 • участват в реализирането на национални, браншови, регионални и местни програми за заетост и за обучение, включително на рискови групи на пазара на труда
 • участват в проучването на потребностите от обучение
 • извършват информационен обмен за свободните работни места и за лицата, активно търсещи работа;
 • извършват изследвания и наблюдения на пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и тенденциите в развитието на местния трудов пазар

 
Филиали на ДБТ
Филиалите на ДБТ предоставят на място ограничен брой услуги по заетостта, като основно са фокусирани върху посредническите услуги по информиране и наемане на работа.
 
Център за информация и услуги
Центърът за информация и услуги работи на принципа "едно гише" и се намира в сградата на Агенция по заетостта – София. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания.
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/11&WA=AboutUs/Cis.htm
 
Центърът за информация и услуги предлага:
 
Информация и консултации за:

 • регистрация в бюрата по труда
 • насърчителни мерки за търсещите работа лица и за работодателите
 • програми за заетост
 • възможности за квалификация
 • гаранционен фонд за микрокредитиране

Специализирани услуги по:

 • международни спогодби за работа в чужбина
 • издаване на разрешения за работа на чужденци регистрация на посредническа дейност по наемане на работа