Вие сте тук

Местна среща във Видин на тема "Електронните услуги и партньорствата в полза на местната общност"

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” гр. Видин бе домакин на областна среща за местно развитие, на тема „Електронните услуги и партньорствата в полза на местната общност”. Една от основните цели на срещата бе да бъдат споделени идеи и опит за подобряването на услугите и възможностите, които предлагат библиотеките, така че в максимална степен да удовлетворяват информационните търсения на своите потребители. Във форума участваха 31 души - представители на 27-те целеви библиотеки от област Видин, на местната власт, на  Дирекция „Бюро по труда” – Видин и НАП – Видин.

Срещата бе открита от директора на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” - гр. Видин Десислава Иванова, която представи официалните гости на проявата. Във встъпителното си слово Десислава Иванова говори за значението на съвременните библиотеки в общността, необходимостта от въвеждането  на иновативни услуги, които да отговарят адекватно на изискванията на съвременните потребители и подчерта ролята на библиотекарите в създаването на партньорства, с чиято помощ библиотеките да станат модерни информационни центрове.

В първата сесия от програмата бяха показани три презентации и изнесени два доклада. Същинската част от форума започна с презентация на тема „Партньорства при разработване и предлагане на е-услуги”, изготвена от Десислава Иванова и Гергана Панова от Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – гр. Видин. След това Лидия Векова, библиотекар в Регионалната библиотека, представи доклад представящ е-услугите, които в момента се предлагат в библиотеката. Началникът на отдел „Посреднически услуги” в ДБТ-Видин Милчо Цоков представи изключително изчерпателна презентация на тема: „Е-услуги, предлагани от Агенцията по заетостта”. Срещата продължи с презентация, подготвена от главния експерт от Отдел „Анализи и планиране” на териториалното звено на НАП във Видин Милена Борисова на тема „Електронни услуги и електронен обмен на данни”. Татяна Любенова, библиотекар в читалищната библиотека в село Кутово представи какви услуги, базирани на ИКТ оборудването, предоставя библиотеката на хората от местната общност. Първата сесия от форума завърши с доклад на Цветелина Маркова, библиотекар от читалищна библиотека, за работата и значението на библиотеката в град Кула.

По време на втората сесия бяха организирани работилници за идеи. В тях участниците бяха разделени в групи, които работиха над разработването на иновативни е-услуги чрез партньорство по темите „Е-заетост” и „Е-правителство”. След приключване на работата по един представител от всяка група представи обобщените идеи по зададените теми. Създаде се непринудена дискусия, в която се включиха участници и от двете групи, които взаимно дообогатиха идеите си обсъдиха възможностите за тяхната практическа реализация. Групата, разработвала темата „Е-заетост”, водена от идеята да са в максимална полза на безработните хора от местната общност се обединиха около идеята за разработването на отделни секции в сайтовете на библиотеките, на които да бъдат публикувани различни материали – статии, в които да бъдат посочени конкретни решения за трудностите, които биха могли да срещнат безработните  по време на търсенето на работа, линкове към страницата на Агенцията по заетостта. Участниците в групата бяха единодушни, че на сайтовете трябва да бъде осигурена възможност за услуга, за он-лайн комуникация, с чиято помощ библиотекарите да могат да оказват помощ, на хората, които срещат трудности при попълването на CV или изготвянето на мотивационни писма. Беше обсъдена и идеята за провеждането на уебинари в помощ на търсещите работа, на които специалисти от Дирекция „Бюро по труда” да дават консултации и да отговарят на различни въпроси, свързани с намирането на работа, кариерното развитие, възможностите за преквалификация и др.

Втората група, която разработваше услугата е-здраве се беше обединила около идеята за разработването е-здравна карта с информация за здравните заведения в общините и практикуващите лекари, както и изработване на различни помощни материали от библиотекарите за превенция.

Застъпена бе и темата „Е-правителство”. Работи се и над възможността за създаване на интернет портал от няколко читалищни библиотеки. В отделна секция на този портал да бъде публикувани линкове към е-услугите на общините, в които се намират читалищните библиотеки. Участниците и в тази група бяха мислили за възможността библиотекарите да разработят помощни списъци с линкове, които биха могли да улеснят достъпа до една или друга е-услуга на електронното правителство.  

Библиотекарите и в двете групи бяха мислили по възможните партньорства, които да направят възможни техните идеи.

На базата на анализ на попълнените 20 формуляра за обратна връзка, можем да обобщим, че областна среща за местно развитие, проведена във Видин е била успешна. 100% от попълнилите формуляра смятат, че темата на срещата е била актуална и ще е от полза за по-нататъшната им работа, представените презентации са съответствали на темата на срещата, времетраенето ѝ е било добре планирано, а организацията и условията на срещата са им харесали. 100% от попълнилите формуляра отговарят на въпроса „Каква е общата ви удовлетвореност от срещата” с отговора „Напълно удовлетворен/а”. Сред най-полезните неща, свързани със срещата, които биха използвали и занапред в практиката си, участниците в срещата посочват: полезни добри практики от други библиотеки, как да използваме рационално сайта на Агенцията по заетостта, в помощ на безработните, нови идеи за е-услуги, възможностите, които предоставя сайта на НАП, изработването на помощни материали с линкове. Във всички попълнени формуляри не са посочени недостатъци на срещата, а в точка 9 Други коментари, мнения и препоръки са изразени благодарности за поканата и очакване отново да има такива срещи за обмяна на опит и идеи.