Вие сте тук

Местна среща в област Враца на тема: „Обществените библиотеки – място за електронно образование”

На 4 април 2013 година в град Оряхово, област Враца се проведе работна среща на тема „Обществените библиотеки – място за електронно образование”. В срещата взеха участие 60 библиотечни специалисти, партньори и гости. 
Срещата бе открита от г-жа Силвия Врачовска, регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. В своето слово към участниците в срещата тя говори за технологиите и за това как те предлагат възможности за подобряване на качеството, за достъп и равнопоставеност в образованието и обучението и как това е възможно да се случва чрез обществените библиотеки. Те са основен лост за постигането на по-голяма ефективност при обучението и за преодоляване на бариерите, възпрепятстващи образованието, по-специално социалните бариери. Всеки може да следва свой собствен гъвкав път на обучение и да избере къде и кога да учи. Електронното обучение,  разкрива широко поле за промени в областта на образованието отвъд традиционните форми и граници.
От името на домакините на срещата г-жа Ива Иванова – заместник кмет в община Оряхово приветства участниците и пожела  реализиране на все повече успешни проекти в библиотеките.
Г-жа Елма Глоговска експерт в Областна администрация Враца поздрави всички библиотечни специалисти с постигнатите положителни промени в библиотеките, благодарение на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Специално внимание обърна на фактът, че чрез предлаганите иновативни услуги и различни образователни програми, библиотеките все по-често привличат най-младите ползватели – учениците. 
В първата сесия на срещата бяха представени 3 презентации. Първа беше презентацията на Силвия Врачовска, която сподели натрупания полезен опит от реализиран проект на Регионална библиотека, Ресурсен център Враца и Програма „Глоб@лни библиотеки – България” -  „Изкуството и компютърът, заедно в помощ на различните” - за социализиране и интегриране на деца със специални образователни потребности
Библиотечните специалисти Павлинка Павлова, библиотекар при НЧ „Фар – 1930”, с. Паволче, община Враца и Анелия Бенкина, библиотекар при НЧ „Развитие 1903”, с. Остров, община Оряхово представиха опитът в предоставянето на иновативни образователни услуги за деца и ученици.
Във втората сесия бе поставен акцент на тема „Учене през целия живот – е-образование за възрастни хора”. Това бе темата и на презентацията на колегите от НЧ Съзнание 1927 с. Долни Вадин, община Оряхово.
За работата с ромските деца говори Офелия Спасова, библиотекар при НЧ „Пробуда -1927-Софрониево”, с. Софрониево, община Мизия .
 
В последните две сесии на срещата, участниците бяха организирани в работни ателиета, разделени на 6 групи, като във всяка от тях бе включен представител работещ в сферата на образованието.
 Всяка групи имаше конкретна задача за разработване на иновативна услуга в областта на е-образованието:
Основни целеви групи и техните иновативни услуги
Първа група – деца със специални образователни потребности „И ние можем” – обучение по ИКТ със специализиран образователен софтуер.
Втора група – ученици от 5 до 8 клас – Изработване на е-помагало за ученици с теми разглеждани в Час на класа.
Трета група – ученици от 9 до 12 клас „За вас младежи” – изработване е-справочник с информация за учене в чужбина, стипендии, програми и възможностите за кандидатстване.
Четвърта група – младежи до 29 години – „Старт в бизнеса” - Обучение в разработване на малки проект за стартиране на малък бизнес.
Пета група – Хора в активна възраст „ Да бъдем информирани за правата си”– обучителни семинари по актуални теми с участието на юристи.
Шеста група – 60 + „Живота  в глобалния свят - интересен и ползотворен” – Създаване на бази данни с различните потребности обособени по групи и области – медицина, право, земеделие, хоби. Обучение за тяхното използване и допълване.
В края на срещата всички участници попълниха формуляр за обратна връзка. Основен извод – срещата  е полезна, а темата актуална и интересна. В част от обратните връзки колегите споделят мнение, че този тип срещи са изключително важни за тях и много ползотворни. Основна препоръка е да се правят по-често. Обмяната на опит, работата в групи и присъствието на партньор са сред трите най-полезни неща, свързани със срещата.
С пожелание за продължаване на програмата и през следващите години завършват в голям процент посланията на участниците в обратната връзка.