Вие сте тук

„Съвременната библиотека – център за иновативни информационни услуги по Е-заетост” - областна работна среща в гр. Благоевград

На 10 – 11 април, 2013 г. в гр. Благоевград се проведе областна работна среща, на тема : „Съвременната библиотека – център за иновативни информационни услуги по Е-заетост”,  съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Регионална библиотека „Димитър Талев” гр. Благоевград.  В срещата участваха колеги от 43-те целеви библиотеки от област Благоевград, представители на местната власт, на Дирекция „Бюро по труда” и на Дирекция  „Регионална служба по заетостта” град Благоевград.
 
Срещата бе открита от директора на Регионална библиотека „Димитър Талев” Благоевград, Петър Петров. Той представи официалните гости: заместник кмета по хуманитарните дейности в Община Благоевград, г-н Валери Смиленов и главен експерт в отдел „Култура”, г-жа Виолета Снойнева. От Дирекция „Регионална служба по заетостта”, участие в срещата взе г-жа Петранка Таковска – н-к отдел „Услуги по заетостта” и от Дирекция „Бюро по труда”- г-жа Мая Ризова - старши експерт.
  На срещата партньорите обсъдиха възможните иновативни услуги на библиотеките в тази област, предоставянето на които става с подкрепата на Агенцията по заетостта (АЗ) и местните Дирекции „Бюра по труда” (ДБТ).  Размениха конкретна информация и идеи, обсъдени бяха практическите форми на сътрудничество по места. 
 
Срещата започна с презентация на директора на РБ „Димитър Талев” Петър Петров на тема: „Регионална библиотека – предлагане на Иновативни e- услуги в партньорство.

Петранка Таковска се представи с презентация на тема:  „Възможности за работодателите по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Представи детайлно проектите на АЗ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които се изпълняват чрез ДБТ. По тях работодатели могат да получат финансиране за наемане на представители на рискови групи на пазара на труда, майки могат да се върнат на работа чрез осигурени средства за отглеждане на децата им на безработни лица, работещи в отдалечени райони получават възможност за покриване на разходите за транспорт, безработни и заети получават възможност за обучения и наставничество, което увеличава шансовете за по-добра заетост. 
 
Мая Ризова от Дирекция „Бюро по труда” Благоевград  представи своята презентация: „Програми и мерки за заетост насочени към работодателите съгласно Национален план за действие по заетостта – 2013 година”.

Последвалата дискусия даде възможност на участниците да се задълбочат в конкретни видове услуги и да определят целевите групи на услугите по е-заетост, начините на прилагане, необходимостта от допълнителна информация или обучение.
 
Работата по групи услуги по е-заетост – потребители, предоставяне, измерване на ефекта
(Интерактивен модул – Работа по групи)
Група 1 –  Информационни услуги за свободни работни места в страната.
Група 2 – Информационни услуги за свободни работни места в чужбина.
Група 3 – Услуги по кандидатстване за работа.
 
Трите групи работиха пред компютри, свързани с интернет и бяха подпомогнати в търсенето на информация от участващия специалист от Бюрото по труда.
 
От присъствалите на Работната среща бяха попълнени 34 формуляра за обратна връзка. 95,2% от тях са отговорили „напълно съгласен” с актуалността на темата, изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, представените презентации по темата и организацията на срещата са оценени високо.

Потвърдиха се очакванията, че това е тема, която вълнува библиотекарите от целевите библиотеки във връзка с новите услуги, които трябва да предоставят на своите потребители и съграждани. Вторият въпрос от Анкетата третира ползата от срещата за по- нататъшната работа на библиотекарите. Единодушно работната среща е определена като много ползотворна за решаване на предстоящите задачи в дейността на библиотеките. Споделят и пълната си удовлетвореност от участието си в работната среща. Най – полезните неща, свързани със  споделения от колегите им практически опит, според библиотекарите са: актуалната и подробна информация, предоставена от „Агенция по заетостта” и  възможността за ползотворно партньорство с представителите на „Бюрата по труда” в полза на своите съграждани.

Присъстващите изразиха надежда финансирането на програмата да бъде удължено и споделиха искрени благодарности към програма „Глоб@лни библиотеки - България” за възможността за реализиране на подобен вид срещи.

Ключови думи: