Вие сте тук

Форум за местно развитие на тема „Библиотеките и местните власти - устойчиви партньорства” - гр.Вършец

На 6 и 7 юни 2013 г. в гр.Вършец се проведе Форум за местно развитие на тема: „Библиотеките и местните власти - устойчиви партньорства” . Във Форума участваха над 90 представители на целевите библиотеки, местните власти, партньори и гости от областите Монтана и Враца.
 
Гости на форума от област Монтана бяха: г-жа Весела Коларска, зам.кмет на общ.Монтана; Корнелия Миланова - зам.кмет на общ.Вълчедръм; г-жа Камелия Арсенова - зам.кмет на общ.Лом; г-жа Снежана Ангелова - секретар на общ.Чипровци; г-жа Нели Василева - гл.експерт „Култура”, общ.Монтана; г-жа Бистра Димитрова -  ст. експерт „Култура”, общ. Брусарци; г-жа Ваня Симеонова - експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности и образование”, общ. Бойчиновци; г-н Петър Спасов - кмет на с. Крива бара и г-жа Таня Ценова - ст.експерт в Бюрото по труда, гр.Монтана;

 
Гости на форума от област Враца: г-н Красимир Богданов - зам.кмет на общ.Враца, г-н Росен Добрев - кмет на общ.Оряхово, г-жа Милена Ангелова - експерт „Култура” в общ.Враца, г-жа Боряна Петкова - директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, общ.Бяла Слатина, г-жа Цвети Иванова - управител на Областен информационен център - Враца; д-р Стефанов  -  експерт в РЗИ Враца, г-н Владимир Христов – експерт в “Ресурсен център” - Враца.

 
Звеното за управление на програмата /ЗУП/ беше представено от г-н Атанас Цанов - зам.ръководител на програмата и г-жа Красимира Кънева - регионален мениджър за областите Монтана и Враца.
 
През първия ден на Форума /13 юни/ презентации и изказвания направиха гостите и библиотекари от целевите библиотеки.
 
 Г-н Атанас Цанов - зам.ръководител на програмата, в своята презентация „Библиотеката и местната власт - партньори за местно развитие” представи резултатите от внедряването на основните електронни услуги – е-здраве, е-заетост, е-култура и е-образование и очерта очакванията и възможностите за значителен ефект от внедряването на услугата е-правителство, особено  в малките и отдалечени населени места. Г-н Цанов постави на дискусия основните предизвикателства пред партньорите – библиотеки и местни власти - за осигуряване на устойчивост на Програма „Глобални библиотеки – България” след приключването й в края на 2013 г.
 

В отговор представителите на местните власти и партньорите изразиха задоволството си от постигнатото в целевите библиотеките и поеха ангажимент да подкрепят библиотеките в усилията за внедряване на нови е-услуги, в обновлението на ИКТ оборудването и за устойчиво обучение на библиотекарите, като гаранция за предоставяне на качествени услуги на местната общност.
За конкретните дейности по Програма „Глобални библиотеки - България” в своите библиотеки говориха г-жа Анелия Иванова, директор на РБ "Гео Милев" - Монтана, г-жа Йорданка Таушанска, гл.библиотекар при НЧ „Постоянство 1856” - гр.Лом и ж-жа Валентина Бобойчева - гл.библиотекар при НЧ „Развитие - 1892” - гр.Бяла Слатина.

Вторият ден от Форума продължи с практическата работа по групи. Модератор на групите беше Савина Цонева- директор на РБ „Априлов-Палаузов”- Габрово. На случаен принцип участниците бяха разпределени в 5 групи. Темите, по които всяка група следваше да работи, са:

Група 1 - Провеждане на кампания за решаване на проблем или инициатива на библиотеката
Група 2 - Провеждане на кампания за решаване на проблеми или инициатива на местната общност
Група 3 - Партньорство с местните власти за предоставяне на административни услуги /е-правителство/
Група 4 - Партньорство с местните власти и Агенцията по заетостта за предоставяне на услуги на пазара на труда /е-заетост/
Група 5 - Избор на тема от участниците

Всички групи работиха по следната схема:

1.Идея за проект;
2. Дефиниране на проблема;
3. Цели;
4. Послание;
5. Партньори;
6. Адресат;
7. Дейности по проекта;
8. Ресурси;
9. Очаквани резултати- измерими- количествено и качествено.

Разработените идейни проекти по групи са:

Група 1: Кампания за набиране на средства за запазване на старопечатните книги в библиотеката
Цел - да са спаси културното наследство за в бъдеще.
Партньори - Общински съвет, Музей, Държ.архив, фирми-местни.
Дейности - закупуване на машина за дигитализация; анализ на документите, които ще се дигитализират и изготвяне на каталог с тези документи; обучение на персонала, който ще дигитализира.
Резултати - съхранен фонд , уеб базиран и достъпен за всички потребители в мрежата.

Група 2: Провеждане на кампания за решаване на проблема за безработицата при младежите в ромската общност
Цел: Повишаване на социалния статус на целевата група, чрез усвояване на минимум знания, водещи до професионална реализация.
Послание - „Община и библиотека- за интеграция на младежите от ромската общност”. Партньори - Общинска администрация, библиотека, кметство, НПО, БТ, журналисти.
Целева група: ромски младежи, завършили основното си образование.
Дейности - кръгла маса между всички партньори, рекламна кампания, провеждане на курсове за базови знания – от типа занаятчийски, съвместно с местния бизнес.
Ресурси - Общината - осигурява финансиране на обученията и консумативите, библиотеката предоставя базата, специалисти, които да обучават и информационно осигуряват участниците в обученията, БТ- осигурява информацията за свободни работни места, бизнеса -  самите работни места.
Очаквани резултати -  подобрен социален статус на целевата група, чрез реализация на пазара на труда, повишен имидж  и повишена посещаемост на библиотеката.

Група  3: Проект в партньорство с местните власти за предоставяне на административни услуги /е-правителство/
Целева група - уязвими групи
Партньори - общини, кметства, ОИЦ, БТ, ОА, РБ, НЧ и РЕКИЦ.
Дейности - идентифициране на проблема, определяне на параметрите на предоставяната услуга, обучение на библиотечен служител, организационни дейности, информиране на целевата група.
Очаквани резултати - брой попълнени документи, брой одобрени за работа, спестено време, средства и нерви, авторитет за библиотеката.
Ресурси - ИКТ  на библиотеката, човешки ресурси, канцеларски материали.

Група 4: Проект в партньорство с местните власти и Агенцията по заетостта за предоставяне на услуги на пазара на труда /е-заетост/
Услуга - Предоставяне на информация и помощ на безработни лица при кандидатстване за работа по електронен път.
Целева група - трайно безработни и социално слаби.
Партньори - ОИЦ, ОбС, ОА, АЗ, работодатели.
Дейности - PR- кампания за новата услуга в библиотеката, провеждане на курсове по ИКТ- начална грамотност, изготвяне на „комплект” със сайтове за свободни работни места, изготвяне на Е-справочник - наръчник за търсещия работа. Провеждане на курс за придобиване на знания и умения за попълване на CV, мотивационно писмо и други необходими документи.
Очаквани резултати - значителен брой обучени и получили релевантна на потребностите им услуга сред безработните лица.

Група 5: Застъпническа кампания за набиране на средства за закупуване на електронно информационно табло и подсигуряване на едно ново работно място
Проблем – необходимост от информационното табло-екран, което да предоставя на видно място информация за: свободни работни места, новини от местната власт, новини за земеделските производители, за фирми, училища, разписания на влакове и автобуси и прогноза за времето, т.е. цялата тази информация да се систематизира на едно място и да се предоставя по атрактивен начин.
Цел - лесен достъп до информация.
Послание на кампанията - „Новините- актуални за вас”.
Адресат - местната общност  и гостите на населеното място
Партньори - Общини, кметства, фирми, учебни заведения, Областни информационни центрове и мобилни оператори.
Необходими ресурси – доброволен труд на външни лица и библиотекари,  средства за ремонт на стена на библиотеката.
Резултат - повишена информираност на населението, подобрени партньорски отношения и повишен имидж на библиотеката.
 
Изводи от работата по групи:
Всички участници с отговорност и енергия подходиха към работата по групи, но въпреки това има някои неточности, които при представянето на идейните проекти бяха коригирани от модератора Савина Цонева. След това, в рамките на 45 мин. бяха обсъдени в залата от всички участници и бяха поправени грешките в подхода на изграждане на моделите на проекти и кампании, така че те да бъдат успешни, при евентуално реализиране. И най-важното, беше изграден образа на съвременната публична библиотека и нейните цели и функции, за да може всеки проект на целева библиотека, да бъде в крайна сметка полезен на нейните потребители.