Вие сте тук

Форум за местно развитие на тема: „Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, 3-4 септември 2013 г., КК „Албена”

На 3-4 септ. 2013 г. в КК „Албена” се проведе форум за местно развитие на тема: „Иновативни услуги в обществената библиотека – в подкрепа на местната общност”, организиран от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич, Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна и Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” - Разград. Във форума се включиха 100 библиотечни специалисти от целеви библиотеки  от областите Добрич, Варна и Разград, представители на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, представители на местната власт, партньори.  Срещата бе открита от Николай Марков – регионален мениджър от ЗУП и Наталия Георгиева – ръководител Връзки с обществеността и застъпничество от ЗУП. Приветствие към участниците отправи и д-р Емилия Милкова – регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за Варненска област, която пожела  на присъстващите успешна и ползотворна работа.

На проведения библиотечен форум бяха дискутирани теми, продиктувани от предизвикателствата, пред които са изправени съвременните библиотеки, въвеждането на иновативни е-услуги, ориентирани към потребностите на различните целеви групи потребители. За успешното внедряване и предлагане на нови библиотечни е-услуги  този дебат бе необходим , както за библиотечната общност, така и за нашите партньори и съмишленици. В рамките на срещата бяха представени добри библиотечни практики в предоставянето на електронни услуги – в областта на пазара на труда, на здравеопазването, на културата и образованието.

В програмата бяха включени презентации от целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” от областите Варна, Добрич  и Разград по теми, които съответстват на приоритетите на библиотеките от трите региона, представят информационните им  възможности и тяхното максимално реализиране в съвременното библиотечно обслужване.

Първата сесия от форума започна с презентация на Наталия Георгиева от ЗУП на тема „Е-услугите в библиотеката – в подкрепа развитието на местната общност”. Тя предостави статистическа информация за мястото на България в електронното включване и насочи вниманието на библиотекарите и представителите на местната власт към мястото и ролята на библиотеката в изграждането на информирано общество.
Приветствие към участниците отправи Росица Пиринлиева – началник отдел „Хуманитарни дейности” при Община Провадия. Тя сподели удовлетвореността си от дейностите в полза на местното население, които извършват библиотеките в общината, включени в Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.  Анелия Нинова - старши експерт в „Бюро по труда” Варна запозна участниците с възможностите за сътрудничество между библиотеките и бюрата по труда в търсене на оптимални възможности за работа по заетостта на местната общност и безплатните услуги, които могат да се предоставят от двете институции на гражданите, търсещи работа. Тя представи европейския портал за професионална мобилност EURES – предлагащ актуална информация за свободни работни места и възможности за обучение в цяла Европа.

Първата сесия включваше презентация на Надя Цанева и Галя Ралева „Информирани и здрави” от  Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” Разград. Библиотечните специалисти споделиха за информационните кампании, които организират, свързани с е-здраве напр. изнесен консултативен кабинет в библиотеката, в който в рамките на един час специалист провежда профилактични прегледи за гражданите. Презентация „Здравно информирани в библиотеката” представи Дерия Хасанова от библиотеката при НЧ „Светлина” с. Белоградец, област Варна. Тя сподели за иновативните услуги, които предлага библиотеката за общността – безплатни прегледи от кардиолог, лекции на стоматолог и др.

Втората сесия на библиотечната среща започна с презентацията на Живка Карагюлиева, гл.библиотекар в библиотеката при НЧ "Съгласие - 1890" гр. Каварна, обл. Добрич „Модерната библиотека - нови възможности чрез нови технологии”. Тя разказа за развитието на библиотеката през годините и за въздействието на новите технологии върху различните поколения, които се възползват от услугите на библиотеката.  ”Училище в библиотеката” представи Емине Хюсеинова от библиотеката при НЧ "Христо Ботев" с. Садово, обл. Варна. Колегата разказа как привличат децата в библиотеката и създават навици за четене в подрастващите. Заниманията включващи четене, писане с диктовка, преразказ, граматически игри стимулират четенето, спомагат за премахване на неграмостността в региона, провокират умения за мислене, способности за търсене на информация. Модел за успешно партньорство представи на форума за местно развитие Светлана Върбанова – старши учител в Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” гр. Добрич. С презентация на тема „Библиотеката в полза на образованието и ученето през целия живот”, С. Върбанова разказа за съвместните инициативи по национални и международни проекти, по които гимназията и библиотеката работят от години, за изследователската работа на учениците, ползващи ресурсите на библиотеката. За библиотеката в гр. Генерал Тошево, област Добрич говори Виолета Димитрова от НЧ „Светлина 1941”. Тя определи библиотеката като значим фактор за формирането на информирано общество и дейностите, които тя развива за подобряване живота на местната общност. Сподели за промененото ниво в положителна посока на библиотечно обслужване след включването в Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, мнение изразено от участниците във форума от трите области – Добрич, Варна и Разград. Реални възможности за европейско финансиране по новите оперативни програми 2014-2020 представи Михаил Иванов, експерт „Логистика и информация“ в Областен информационен център – Варна. На настоящата работна среща библиотечните специалисти имаха възможност да се запознаят с национална програма „България 2020”, както и с програми и проекти, които се финансират чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” за популяризирането на които библиотеките могат да бъдат ключов партньор. 

Третата сесия на библиотечния форум продължи с презентация на тема „В света на приказките”, представена от Минка Георгиева, НЧ „Илия Добрев” с. Манастир, община Провадия. Колегата разказа за методите за приобщаване на децата от най-ранна възраст към света на книгата и развиване интереса към четенето.
 
Програмата на двудневния форум включваше работа по групи по изготвяне на идейни предложения за въвеждане на нови е- услуги в библиотеките в подкрепа на местните общности. Съвместната работа провокира идеи и мнения за въвеждане на иновации в търсене на модела на успешната библиотека и утвърждаването и като институция, която би могла да промени живота на хората в местните общности, да спомогне за изграждането на капацитет на целевите библиотеки да провеждат застъпнически кампании и да подобри създадените и поддържани партньорства с местната власт, образователни, културни институти,  бизнес, регионални структури на държавната администрация: Дирекции „Регионални служби по заетостта”, „Бюро по труда”, Регионални здравни инспекции и др.
 
На срещата бяха представени следните идейни предложения: устойчива услуга в областта на е-заетостта за информиране, консултиране, провеждане презентации с експерти за нуждаещите се безработни млади хора; Интернет-култура за представяне определена етнографска група , живата култура на населените места, стимулиране занаятите, повишаване туристическия поток;  развиване на Виртуална справочна служба; услуга в областта на е-образованието „От училище – на работа с желание”, библиотеката като посредник между образованието и бизнеса, изграждане на Виртуална трудова борса; Тийн култура – пакетна услуга за попълване на дефицити като неграмотността, породена от общуване с мишката, възпитаване музикална култура сред подрастващите, както и обща култура, предпазване от нездравословно хранене и др.

Форумът за местно развитие закриха Наталия Георгиева и Николай Марков от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, които пожелаха на присъстващите ползотворна работа, насочена към удовлетворяване информационните потребности на местната общност с подкрепата на местната власт и партньорите на библиотеките.
Анализът на попълнената от участниците анкета показва, че срещата им е била полезна. Всички присъстващи смятат, че темата на Форума е актуална и навременна, и че има съответствие между нея и включените презентации. Преобладаваща е положителната оценка за организацията и условията на провеждане на форума. Библиотечните специалисти коментират, че споделените добри библиотечни практики чрез презентациите и по време на работата по групи ще допринесат за въвеждането на нови е-услуги в библиотеките. Като особено полезно споделят, че е било представянето на дейностите на партньорите от Дирекция „Бюро по труда” Варна, Областен информационен център Варна, Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” Добрич. Колегите изразяват задоволство от приятната атмосфера на колегиалност и добро сътрудничество, формата на общуване, работата по групи, позволяваща обмен на идеи и споделяне на проблеми и успехи в работата по предоставяне на иновативни услуги за местната общност. 

Коментари

Споделените добри библиотечни практики чрез презентациите и по време на работата по групи ще допринесат за въвеждането на нови е-услуги в библиотеките.