Вие сте тук

Местна среща в Ямбол по програма „Глобални библиотеки”

Местна среща в Ямбол по програма „Глобални библиотеки”
 
На 14 ноември в конферентната зала на хотел „Кабиле”  се проведе местна среща на тема: „Библиотеката - център за е-услуги на потребителите и любимо място за образование и развлечение (идеи от практиката)”. На нея присъстваха библиотекари от всички целеви библиотеки в областта, експерти в областта на читалищното дело от ямболските общини, партньори, представители на НПО, журналисти, представители на културни институции от областта. Гости на изявата бяха Мирослава Димитрова, главен експерт в Областна администрация – Ямбол, Неда Бъчварова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в община Ямбол, Станчо Ставрев, зам. кмет на община „Тунджа”, София Минева, началник на отдел „Култура и образование” в община Болярово и др.
Срещата бе открита и ръководена от Димитър Бечев, директор на Регионална библиотека „Георги Раковски” – Ямбол и регионален координатор на програма „Глоб@лни библиотеки” за областта.
Даниела Христова и Даниела Тагарева представиха презентацията „Забавно лято училище в библиотеката – предизвикателства пред библиотекаря”. Те представиха богатия опит на регионалната библиотека при лятната работа с деца, която получи нови хоризонти с реализацията на спечеления проект по ГСФИП – 2013 г., успешната работа с партньорите по проекта, удовлетворението от постигнатите резултати.
Петте реализирани проекта по грантовата схема за иновативни проекти за област Ямбол са насочени към въвеждане на иновативни е-услуги за общността и към специфични потребителски групи, които са най-активни при работа с новите технологии. Татяна Йовчева, секретар на НЧ „Зора-1945” – Ямбол, представи проекта на читалището „Литературни игри.net”, насочен към учащата се аудитория с цел провокиране на интерес към четенето и ученето по развлекателен начин с помощта на новите интернет технологии чрез разработването на специален сайт с флаш игри с учебна цел. Проектът е посрещнат с интерес от децата и учениците, които с интерес и желание са участвали във всички дейности.
С подобна цел бе и проектът на НЧ „Развитие-1893”, гр. Елхово на тема: „Заедно за една по-модерна библиотека – нови възможности, теми и решения”, представен от Янка Атанасова, библиотекат от читалищната библиотека. Акцентирано бе върху работата с доброволците в библиотеката за съхраняване на автентичното културно наследство на Елховския край и представянето му чрез специално създадения за целта сайт на читалището, както и работата с партньорите от Бояново и Гранитово. Прожектиран бе и кратък филм за постиженията на читалището и библиотеката във връзка с успешната реализация на проект „Глоб@лни библиотеки” в Елховската община.
Пример за мултиплициране на обучението чрез доброволци и партньори представи Нели Илчева, читалищен секретар на НЧ „Джон Атанасов-1928”, с. Бояджик, от където произхожда коренът на откривателя на компютъра, в своята презентация „Наследниците на Джон Атанасов в глобалния свят (една нова идея за партньорство”. Тя говори за ентусиазма на възрастните хора, с който са стопили своя първоначален страх от срещата с компютъра, за търпението на десетките обучени преди тях доброволци, които са помагали при усвояване на тези нови умения. И в крайна сметка за удовлетворението от преодолените предизвикателства, за сълзите, с които старите хора са посрещали първата самостоятелно осъществена от тях връзка по Интернет с любимите деца и внуци в чужбина.
Мариана Георгиева, читалищен секретар в НЧ „Светлина-1929”, с. Роза, в своята презентация „Библиотеката в подкрепа на успешната трудова реализация на младите хора (идеи и практики) говори за своя опит като обучител на десетки безработни хора от населеното място, на които е помогнала в писането на CV и мотивационно писмо, които е обучила как трябва да се държат по време на интервю за наемане на нова работа и мн. др. Тя сподели, че повече от половината трайно безработни чрез усвоените нови знания и умения успешно са кандидатствали и са наети на работа, включително и в чужбина.
По-различен подход бе избрала, за да представи своята тема Парушка Узунова, библиотекар в НЧ „Просвета-1892”, гр. Стралджа. Презентацията бе реализирана като клип на тема „Библиотеката като партньор на местната власт в предлагането на нови електронни услуги за гражданите”.
Последната презентация бе на тема „Мястото на библиотеката като информационен център за успешна реализация на трансграничните културни проекти в полза на местната общност” и бе представена от София Минева, началник на отдел „Култура и образование” в община Болярово. Тя представи атрактивно и с много примери сътрудничеството между общинските власти, културните институции и НПО при реализацията на няколко значими проекти между Болярово и община Ковчаз при събиране и съхраняване на културното наследство от миналото и настоящето.
След направените презентации всички библиотекари участваха в практически семинар, посветен на въвеждането на най-необходимите е-услуги за общността в библиотеката. Участниците в практикума бяха разделени на случаен признак в 4 групи, като метод за работа бе използван метода „Световно кафене”. Всеки библиотекар написа самостоятелно една е-услуга, която лично според него е най-необходима и полезна за хората в този момент заедно с кратка аргументация. Освен това това всеки трябваше да отговори кое е най-голямото предизвикателство при реализацията на тази иновативна услуга, какви пречки и трудности трябва да бъдат преодолявани в нейната практическа реализация. След това всяка група избра свой представител като говорител, който след дискусия с активното участие на всички трябваше да представи до 3 е-услуги, които трябва да се реализират в библиотеката, да обоснове накратко тяхната необходимост и да посочи пречките пред реализацията на всяка иновативна услуга.
Всички групи мотивирано и с желание обсъдиха предложенията на всеки участник и подредиха приоритетно най-важните според мнението на мнозинството.
Първа група предложи 3 услуги.
1. Електронна здравна услуга. Идеята е библиотеката да бъде посредник между пациент и лекар при необходимост от консултации с лекар-специалист, при намиране и попълване на необходима здравна информация, при снабдяване с лекарства и др.
2. Електронно училище за деца в неравностойно положение. Целта е посредством интернет те да бъдат информирани за дейности, изяви, конкурси на читалището и библиотеката, да вземат виртуално участие в тях, да дават дистанционно свои мнения, препоръки и пр.
3. Е-услуга, свързана със създаване на електронна база данни за взаимодействие между социалните служби и хората – при получаване на енергийни и социални помощи, стипендии, пенсии, кандидат-студенствки борси, информация за кандидатстване след 7 и 8 клас и т.н.
Втората група предложи въвеждането на услугата, наречена от тях „Аз познавам институциите” и обучение за електронен достъп до тях. Става дума за практически познания за правомощията и отговорностите на местната, общинската, централната власт, международните институции, както и правата и отговорностите на всеки гражданин при взаомодействието си с тях. Това е желание за въвеждане на гражданско образование сред учащи, възрастно население, безработни, маргинализирани групи и пр. Услугата включва обучение на целеви групи (в много населени места живеят компактно голям брой жители на европейски страни), на малцинствени групи и безработни, запознаване с възможностите за информация, които предлага електронното правителство, обучение и дискусии за правата и задълженията в обществото.
Третата група предложи създаване на електронна библиотека, включваща собствен сайт, създаване на електронен каталог и пълнотекстови бази данни, електронни книги с изтекли авторски права, подбор на интересна и значима информация от местен характер от регионалните средства за масова информация. Имаше предложение да бъде въведена услугата за запазване на заглавие on-line, както и възможността всеки читател да дава препоръки за комплектуване с интересни заглавия.
Четвъртата група предложи въвеждането на три услуги.
1. От енциклопедия към уикипедия – събиране и обучение на екипи от доброволци, които да попълват в Уикипедия значими факти, свързани с местни личности, факти, събития и пр.
2. Издирване на роднини зад граница on-line
3. Обучение за пазаруване on-line
 
В края на срещата регионалният координатор обобщи резултатите от реализацията на програма „Глобални библиотеки” в Ямболска област, както и даде указания за бъдещата работа и сътрудничество между библиотеките през следващата година.