Вие сте тук

Мисия и цели

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Фондацията работи за постигане на следните цели:
1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие;
3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация;
4. Да подпомага развитието на обществените библиотеки;
5. Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.