Вие сте тук

Органи на управление

Настоятелство

Върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

Състав на Настоятелството

Председател – Боил Банов – заместник министър на културата.
Членове: Христо Христов – директор на Дирекция "Информационни технологии и електронно управление", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението, Митко Тодоров – изпълнителен директор на Фонд „13 века България”, Пенка Пенкова – Член на УС на НСОРБ, Снежана Янева – председател на ББИА, Николай Дойнов – председател на СНЧ.

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ – доц.д-р Венцислав Велев, началник отдел "Регионални дейности", Дирекция "Международни и регионални дейности", Министерство на културата
Членове: проф. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, Бойко Лечев – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор НСОРБ,Ирина Мутафчиева – изкуствовед, член на УС на НДФ "13 века България", Михаил Бояджиев – адвокат, председател на УС на ФПББ. 

Обществен съвет

Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други. Те популяризират мисията, целите на Фондацията и предоставят експертна помощ на при осъществяване на цялостната й дейност. В обществото Общественият съвет осъществява публичен контрол върху дейността на Фондацията, играе ролята на изразител на общественото мнение и извършва публичен мониторинг на изразходването на средствата на Фондацията. Той гарантира прозрачността на нейната дейност и има право да отправя сигнали до Настоятелството и Управителния съвет при констатирани проблеми в тази насока.

Председател - проф. Георги Близнашки
Секретари: Снежана Йовева и Марин Бодаков
Членове: проф. Боряна Христова, проф. Боян Биолчев, проф. Владимир Атанасов, Георги Константинов, доц. Георги Лозанов, Ирина Гъркова, Милена Фучеджиева, Палми Ранчев, Пламен Жечев, доц. Радослав Йошинов, Румен Банов.