Вие сте тук

Партньори

Министерство на културата

Министерство на културата провежда националната културна политика. То утвърждава  Национална програма за участие на библиотеките в Информационното общество. Развива териториалните библиотечни мрежи на базата на регионалните и водещите читалищни библиотеки като предпоставка за равноправен достъп на гражданите до информация, възможности за учене през целия живот за квалификация и преквалификация, за задоволяване на културни потребности. Осъществява сътрудничеството с областите и общините, с цел координиране оптимизацията на библиотечното обслужване и осъществяване на съвместни проекти.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Един от основните приоритети на МТИТС е координацията на  националната програма „Цифрова България 2015”, която има за цел да дефинира параметрите (мерки, отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното общество в България и за подпомагане изпълнението на европейските направления и задачи, описани в Цифровата програма на Европа, като основен стълб в европейската стратегия „Европа 2020”.Днес информационните и комуникационни технологии имат все по-голям социален и икономически потенциал и продължават да са двигател за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Програмата стимулира иновациите и отразява новата роля на интернет като критична инфраструктура и жизнено важна среда за икономическа и обществена активност.

Фонд „13 века България”

Националният дарителски фонд „13 века България” е юридическо лице със седалище в гр. София. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.
За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на фонда или са резултат от дейността на фонда. Националният дарителски фонд "13 века България" гарантира изпълнението на волята на дарителите.

НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено на 11 декември 1996. Днес в НСОРБ членуват всички 264 общини в страната.
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, създадено на основание чл. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност на своите членове. Основна  цел на НСОРБ е силно, ефективно, изцяло в полза на гражданите и отговорно местно самоуправление.

ББИА

Българска библиотечно-информационна асоциация е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, от различни видове библиотеки. Тя изработва и отстоява позиции при осъществяването на националната библиотечна, информационна и културна политика  и работата по създаването на съвременна нормативна база, отговаряща на спецификата и нуждите на различните видове библиотеки. ББИА съдейства за  развитието на библиотечно-информационната дейност в нашата страна в съответствие с европейските и международни тенденции, участва в работата по действащи национални програми и инициира нови проекти и програми, както от местно значение, така и на национално и международно равнище.  Работи системно за повишаването на професионалната квалификация и продължаващото образование на библиотечните и информационните специалисти.

Съюз на народните читалища

Съюзът на народните читалища е национално представителната организация на читалищата, която работи за институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции. Подкрепя държавната политика за превръщането на  читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии и за разширяване възможностите им за предоставяне на услуги, свързани с  осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ново ниво на компетентност на гражданите.