Вие сте тук

Програма за дейността на ФГББ през 2016 г.

Акценти в работата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за 2016 г.

1.       Укрепване на сътрудничеството с библиотеките/читалищата, участвали в Програма „Глоб@лни библиотеки – България“.  Сключване на споразумения за партньорство с цел устойчиво развитие на мрежата от библиотеки и разширяване на съвместната дейност.   

2.       Засилване работата с централните и местните власти за по-добро разбиране ролята на библиотеките за местната общност и решаване на съществуващите проблеми. Представяне на дейността на български и чужди библиотеки пред представители на централните и местните власти и съвместна работа по прилагане на добри практики.

3.       Организиране на активна национална кампания за информиране на обществеността за възможностите на обществените библиотеки и ползата от тях. Създаване на медийни партньорства за представяне дейността на ФГББ в полза на различни обществени каузи.

4.    Изготвяне на доклад за състоянието на обществените библиотеки – нормативна база, финансиране, състояние на сградния фонд, образование на библиотечните специалисти, услуги за населението, тенденции в развитието на библиотеките. Изводи за състоянието и препоръки за подобряване дейността на библиотеките, за да могат те по-точно да отговорят на нуждите на общностите. 

5.      Приключване на работата по пакета  вътрешни нормативни документи, прилагане и мониторинг на действието им.

 

Подробна информация може да намерите в прикачения файл.