Вие сте тук

Фондация „Глобални библиотеки - България“ разширява партньорската си мрежа с присъединяването на нови библиотеки

 
Фондация „Глобални библиотеки - България“ разширява партньорската си мрежа с присъединяването на нови библиотеки.
Критерии и формуляр за кандидатстване.
 
Във връзка с постъпващите запитвания за присъединяване към мрежата от библиотеки-партньори на Фондация „Глобални библиотеки - България“, Управителния съвет на Фондацията прие критерии и условия за кандидатстване.
 
Обществените библиотеки - кандидати за присъединяване към мрежата трябва да покриват следните критерии:

  • Да разполагат със самостоятелно помещение;
  • Да притежават библиотечен фонд с обем минимум 3000 регистрационни библиотечни единици;
  • Да разполагат с минимум два свързани с интернет компютъра за потребители;
  • Да имат осигурена минимум 0.5 щатна бройка за библиотекар. Работното време на библиотеката трябва да е съобразено с регламентираното в  Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.

 
С присъединяването си към партньорската мрежа на Фондация „Глобални библиотеки - България“, библиотеките се ангажират да работят за постигането на следните цели:

  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до информация.

 
Подаването на формуляри за присъединяване към мрежата не е обвързано с конкретни срокове. С читалищата, чиито библиотеки отговарят на критериите и са одобрени от Управителния съвет на ФГББ, ще дъдат подписани Споразумения за сътрудничество.
 
Партньорството с Фондация „Глобални библиотеки – България“ ще даде възможност на новоприсъединилите се библиотеки:

  • Да кандидатстват в конкурсните сесии за малки проекти на Фондацията;
  • Да участват в обученията, организирани / финансирани от Фондацията;
  • Да бъдат включвани като партньори в проекти, с които Фондацията кандидатства по различни програми с външно финансиране.

Попълненият формуляр за кандидатстване се изпраща на имейл foundation@glbulgaria.net или на пощенски адрес: Фондация „Глобални библиотеки - България, ул. „Христо Белчев” 1 ет. 4, София 1000.
 
Изтеглете:
Формулят за кандидатстване