Вие сте тук

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2016 Г.

Въведение

Фондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. Организациите, участващи във Фондацията са Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. Фондацията е приемник на целите и резултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г.

Фондация „Глобални библиотеки – България” има мрежа от 960 обществени библиотеки (регионални, общински и читалищни), покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги за населението. Чрез дейността на обществените библиотеки Фондацията подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество и повишава качеството им на живот като: създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет, модерни технологии и електронни услуги за гражданите; насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие; подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация. Чрез участие в международни организации и програми, Фондацията насърчава интеркултурния диалог и контактите между професионални организации и отделни библиотеки както в страни-членки на Европейския съюз, така и в държави извън него.

През 2016 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на своята мисия и цели работи в четири основни направления:

  • Укрепване на сътрудничеството с обществените библиотеки, участвали в Програма „Глобални библиотеки – България“.  Сключване на споразумения за партньорство с цел устойчиво развитие на мрежата от библиотеки, повишаване компетенциите на библиотечните служители, разширяване на съвместната дейност за развитие на местните общности и въвеждане на нови услуги.   
  • Засилване работата с централните и местните власти за по-добро разбиране ролята на библиотеките за местната общност и решаване на съществуващите проблеми. Представяне на дейността на български и чужди библиотеки пред представители на централните и местните власти и съвместна работа по прилагане на добри практики.
  • Организиране на активна национална кампания за информиране на обществеността за възможностите на обществените библиотеки и ползата от тях. Създаване на медийни партньорства за представяне дейността на ФГББ в полза на различни обществени каузи.
  • Приемане и прилагане на система от  вътрешни нормативни документи, които да осигурят ефективното функциониране на Фондацията,  мониторинг на действието им.

По-долу можете да прочетете и изтеглите пълният текст на годишния отчет за дейността на ФГББ през 2016 г.: