Вие сте тук

Регионална среща на тема „Библиотеката и нейните партньори” се проведе в Пловдив

На 30 юни 2011 г. в гр. Пловдив се проведе четвъртата за тази година регионална среща, съвместна инициатива на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив. Темата на срещата беше „Библиотеката и нейните партньори".

Шестдесет и един участници - библиотекари от целевите библиотеки по Етап 2009 и Етап 2010 от област Пловдив, представители на партньорски организации и институции взеха участие в работата на срещата.

pdf.gifСписък на участниците в срещата (350.33 KB)

С приветствие към участниците в срещата се обърна Златка Иванова, регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" за Пловдив. Тя благодари за интереса на библиотекарите и партньорите към темата и изрази увереност, че споделените идеи по време на срещата ще бъдат от практическа полза за библиотеките от региона в по-нататъшната им работа.

Презентациите, които направиха участниците в срещата, показаха съвместни партньорски инициативи между библиотеките и различни институции и организации.

pdf.gifПрограма на срещата (652.81 KB)

Народна библиотека „Иван Вазов" - гр. Пловдив има разработени партньорски проекти за дигитализиране на културно-историческото наследство с над 15 други регионални, читалищни и църковни библиотеки, институции и фирми. Споделянето на ресурси между партньорите: използване на информационни справки от една база данни; възможността за междубиблиотечно заемане; достъпът до дигитално съдържание за потребителите на услуги във всяка една от институциите; възможността за заявки от отдалечени места; извличането на готови библиографски описания за по-малки библиотеки бяха изтъкнати като предимства при реaлизирането на партньорските проекти в презентацията на Димитър Минев и Петко Георгиев от НБ „Иван Вазов" - гр.Пловдив.

ppt.gifПрезентация на Димитър Минев (2.28 MB)

Васка Тонова от Детския отдел на НБ „Иван Вазов" - гр.Пловдив говори за партньорството на Детския отдел към НБ „Иван Вазов" с училища, детски градини, издателства на детска литература и учители-доброволци. Ресурсите, които библиотеката предоставя, са естествено допълнение към учебния процес и формират отношение към книгата чрез достъпа на децата до нови книги и техните автори. Атрактивно поднесените уроци създават мотивация за четене и възпитават в родолюбие малките читатели. За тях библиотеката не е само място за четене, а за творчество и забавление, подчерта в презентацията си Васка Тонова от детския отдел на НБ „Иван Вазов" - гр. Пловдив.

Впечатляваща е силно изразената социална насоченост на партньорствата между библиотеките и различни институции в област Пловдив и ефектът върху живота на местните общности.

„Партньорството е възможност за споделяне на ресурси, за по-широко обществено представяне и за получаване на обществена и институционална подкрепа. Партньорството е най-бързият начин да достигнем до определена категория ползватели и най-добрата възможност за запознаване с конкретните им потребности" - подчерта в своята презентация Милена Марковска, директор на Градска библиотека „Паисий Хилендарски" - гр. Асеновград. Тя фокусира своята презентация върху партньорството на библиотеката с Дирекция "Бюро по труда" в Асеновград. Градската библиотека в Асеновград съвместно с Бюрото по труда в града подпомага безработните, предоставяйки информация за възможностите на програмите за заетост и професионална квалификация.

ppt.gifПрезентация на Милена Марковска (3.7 MB)

Библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Първомай в партньорство с общинската администрация, Дирекция "Просвета", РПУ - Първомай, Детска педагогическа стая, училищата в града, ХЕИ, представители на родителските настоятелства и БЧК е формирала Обществен съвет за превенция на употребата на наркотици на територията на община Първомай. Представяйки проекта и участието на библиотеката в него, Емилия Ангелова, библиотекар в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Първомай подчерта, че устойчивите резултати в превенцията на употребата на дрога в Първомай се дължат и на устойчивите връзки между библиотеката и различните организации, участвали в реализацията на проекта.

ppt.gifПрезентация на Емилия Ангелова (2.85 MB)

„Работата с ИКТ - съвременна форма за интеграция, комуникация и активна рехабилитация за хората с умствени увреждания" - това беше темата на презентацията на Таня Христова от библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Баня. Тя представи партньорството на библиотеката с Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в града, като описа стъпките в създаването на съвместен проект, насочен към хората с ментални увреждания. В резултат от партньорството, възрастните хора с умствена изостаналост от Дома в гр. Баня ползват компютрите и безплатния достъп до интернет за търсене на информация според своите интереси и потребности.

ppt.gifПрезентация на Таня Христова (4.07 MB)

Светла Божилова, библиотекар в НЧ „Светлина 1929" в с. Труд, представи партньорството между библиотеката в с. Труд, местната власт и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в проект, насочен към възпитанието в екокраезнание на учениците. В презентацията се включи и Пати Кейн, доброволка от Корпуса на мира, която активно сътрудничи на библиотеката при реализацията на различни инициативи. Костадин Кирков, кмет на с. Труд също се включи в работната среща, като разказа за доброто сътрудничество между кметството и библиотеката и по други проекти.

ppt.gifПрезентация на Светла Божилова (5.33 MB)

За същността, ползите и правилата при създаване на партньорства разказа Стефка Илиева от НБ „Иван Вазов" - гр. Пловдив. Тя подчерта, че успешните партньорства се базират на добро познаване на потребностите на местните общности и идентифициране на ключови играчи; че създаването на партньорства е част от процеса на превръщане на библиотеката в обществен информационен център.

ppt.gifПрезентация на Стефка Илиева - НБ „Иван Вазов", Пловдив (2.41 MB)

Наталия Георгиева, специалист „Връзки с обществеността" в ЗУП, в заключителна презентация фокусира вниманието на аудиторията върху добри практики на библиотеки по света в изграждането на партньорства. Тя представи и визията на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" за развитие на партньорствата на библиотеките с други институции и организации. „Партньорствата всъщност са платформа за разработване на нови услуги от библиотеките, възможност библиотеките да се обърнат с лице към потребностите на местните общности. Партньорство - това значи споделен опит, споделени ресурси, споделен интерес в името на една обща кауза - и библиотеките трябва да са проактивни в търсенето на съмишленици" - подчерта в презентацията си Наталия Георгиева.

ppt.gifПрезентация на Наталия Георгиева - ЗУП (3.83 MB)

По време на срещата вниманието на участниците беше фокусирано върху няколко допълнителни въпроса: потенциални партньори на библиотеката; конкретни идеи за реализиране на партньорства; препоръки за осъществяване на успешни партньорства.

Участниците в срещата получиха списък с организации и институции, с които библиотеките в област Пловдив биха могли да си сътрудничат при реализирането на конкретни инициативи.
По време на дискусията се очертаха и конкретни идеи за реализиране на партньорски проекти:

  • С Центъра за обществена подкрепа (ЦОП): за предоставяне на информация и ограмотяване на деца в неравностойно положение или риск от отпадане от училище
  • С озеленителни фирми; с Аграрен университет - гр. Пловдив и специалисти по озеленяване от общината: за провеждане на цикъл от беседи по цветарство, дейности по озеленяване и отглеждане на цветя
  • С църкви: за създаване на „Училище по вероучение", „Неделно училище" и пр.
  • Със здравни институции и НПО: за превенция и здравно образование за ромите
  • С местните власти и Агенцията за социално подпомагане: за изграждане на подемник за инвалиди в сградата на библиотеката
  • Медийно сътрудничество със сайта www.azcheta.com: за организиране на „Ден за рисуване - България" и издаване на книга/приказка с илюстрации от рисунките
  • Медийно сътрудничество със сайта www.azdeteto.com: за създаване на електронен читателски дневник „Забавно лятно четене"

В края на срещата Игор Чипев, началник сектор „Литературно наследство" в Министерство на културата поздрави участниците в срещата и пожела добрият опит от работата в партньорство на библиотеките от област Пловдив да бъде споделен и с останалите колеги в страната.

Мария Златарева, ръководител на офиса на ПРООН в България изрази пред аудиторията задоволството си от проведените дискусии, от ползотворната работа на групите, от активното участие на присъстващите. Тя подчерта актуалността на темата за партньорството и изрази увереност, че Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще съдейства и подкрепя целевите библиотеки по програмата при реализиране на партньорски дейности и проекти и създаване на партньорски организации.

Формулярите за обратна връзка показват висока степен на удовлетвореност както от тематиката, така и от организацията на регионалната среща. Участниците в срещата поставят на първо място удовлетвореността си от изчерпателните и интересни презентации, които са дали полезни идеи за подбор и комуникация с потенциални партньори. Високо е оценен и споделеният опит за различни партньорски инициативи. В обратните връзки участниците споделят, че срещата е била много полезна и заради практическата насоченост на презентациите и възможността за дискусия, размисъл и изразяване на собствена позиция. Участниците считат за много полезно интерактивното провеждане на срещата и включването на ролеви игри, мозъчна атака, дискусия и работа по групи. Изключително ценна е възможността за контакти и създаване на общностен дух и мотивация, които дават тематичните регионални срещи. Цялостната организация на срещата и атрактивната модерация е оценена също високо. Препоръките са насочени към установяване на традиция в провеждането на подобни срещи с практическа насоченост и създаване на възможност за споделяне на опит чрез електронните пощи и портала на програмата.

Снимки от проведената среща можете да разгледате във Facebook страницата на Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

В следващите регионални срещи, по време на които ще се обсъжда темата за партньорите и партньорските инициативи на библиотеките, ще бъдат споделени и добрите практики на библиотеките от област Пловдив. Идеята е всяка следваща среща с подобна тематика да надгражда знания, информация, опит и иновативни идеи.