Вие сте тук

Регионална среща на тема „Нови услуги в библиотеката” се проведе в Попово

Среща на тема "Нови услуги в библиотеката" в Попово, 8 септември 2011 г.

На 8 септември 2011 година в гр. Попово, област Търговище се проведе петата за тази година регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", Регионална библиотека „Петър Стъпов" - гр.Търговище и библиотеката към Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Попово.

Срещата се проведе в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Попово, обновена по проект на община Попово „Интегрирано подобряване на културната инфраструктура", финансиран със средства по ОП „Регионално развитие".

Темата на срещата - „Нови услуги в библиотеките" - събра 57 представители на целевите библиотеки от област Търговище, местните власти, медиите и неправителствени организации от областта.

Срещата започна с официалното откриване на обществен информационен център в библиотеката при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Попово. Центърът бе открит от замeстник-кмета на община Попово Тихомир Трифонов.

Регионалната тематична среща беше открита от Росица Куцарова, директор на РБ „Петър Стъпов" - Търговище и регионален координатор по програмата за област Търговище. Във встъпителните си думи тя изрази увереност, че срещата ще бъде изключително полезна за участниците и че всеки ще си тръгне от нея с поне една идея за нова услуга, която да приложи в своята библиотека.

Темите, които бяха представени по време на срещата, показаха различни гледни точки за новите услуги, които обществените библиотеки могат да предоставят на потребителите.

Първа, като домакин на срещата, говори Росица Христова - секретар при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Попово. В своята презентация тя разказа за предизвикателствата, пред които са била изправени читалищата и читалищните библиотеки и акцентира върху новите възможности, които библиотеката в обновената сграда на читалището предлага на своите ползватели.

Наталия Георгиева, ръководител „Застъпничество и връзки с обществеността" в Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" разви тезата си за необходимостта от трансформиране на библиотеките във визията, профила и връзките с хората.

„Библиотеките са в процес на трансформация, те променят своето място и роля в живота на местните общности, а с това се променя и животът на самите общности. Това е особено осезаемо в малките населени места, където хората са в неравностойно положение от гледна точка на достъпа до информация. С включването им в семейството на „Глобалните библиотеки", тази информационна дискриминация вече може да бъде преодоляна", подчерта в началото на презентацията си Наталия Георгиева. От „място за четене" библиотеките се превръщат в „място за свързване на хора и идеи". Специален акцент беше поставен върху възможността библиотеките да развиват иновативни услуги в партньорства с други институции и организации.

Милена Иванова говори за модерните услуги, които Регионална библиотека „Петър Стъпов" - гр. Търговище предоставя на своите потребители. Тя представи пред аудиторията новите изисквания към обществените библиотеки - в областта на ученето през целия живот, културното многообразие, преодоляване дигиталното разделение в обществото. Представени бяха и възможности за конкретни услуги, които могат да предлагат читалищните библиотеки.

Особен интерес предизвика работата по групи. Темата на сесията беше „Нови библиотечни услуги за тийнейджърите". Използвайки метода „Случайна дума", участниците трябваше да предложат услуги за младите хора, чрез които да се насърчи и обогати тяхната информационна грамотност.

„Модерни", „музика", приятелство", агресия", „пейка" - тези случайно избрани думи мобилизираха участниците и доведоха до интересни идеи: Създаване на модерни "цветни" секции - розова за момичета и синя за момчетата, и специална за родители "В час ли си?", в които да се съдържа информация за младежки прояви в местната общност; координати на психолози, сексолози, психиатри, на различни организации, които имат отношение към младежката култура и поведение, вкл. организации, към които младежите могат да се обръщат в случай на нужда - Червен кръст, здравни заведения, комисии за превенция на наркоманиите и т.н. Целта е младите хора да ползват портала на библиотеката като надежден източник на информация, както и да споделят във форум идеи помежду си.

Организиране на кръжок за мода в библиотеката, като на тийнейджърите се предоставя информация за модни тенденции, снимков материал, изготвят се брошури с разработени модели и т.н.

Създаване на електронен каталог на оригинална местна музика, певчески обичаи и народни песни, който да е достъпен във Facebook. Така, при всяко посещение в най-голямата социална мрежа младите хора ще могат да научат повече за местната култура и обичаи.

Приятелство - тази дума роди идея за създаване на страница „Приятели на библиотеката" във Facebook, където да се публикува актуална и полезна за тийнейджърите информация: за училища в общината и областта, за кандидатстудентски кампании, за възможности за кандидатстване в чужбина - и тази информация да се генерира в голяма степен от библиотеката.

Превенция на агресията - в това една от групите видя част от новите услуги, които библиотеката може да развие: дейности за стимулиране на хобита; организиране на атрактивни извънкласни форми за учениците; на срещи по теми, вълнуващи децата; създаване на брошури за родители по теми, свързани с агресията при децата и начините за нейното преодоляване бяха само част от споделените нови услуги, които библиотеката може да разработи и предложи.

Думата „пейка" провокира виждането на библиотеката като „виртуална пейка", на която младите заедно седят, общуват и споделят информация; споделена беше и идеята за „изнасяне" на дейности на библиотеката в летни читални - на пейки; разчупване на традиционното пространство на библиотеката - „библиотека в градината, на пейки" и т.н.

В следобедните заседания Радостина Тодорова от НБУ - София говори за „Библиотеката на Y поколението", за „виртуалния свят с реални библиотекари". Тя представи профила на Y поколението: младите хора, които са на „ти" с технологиите; лесно намират информация; мислят глобално; общуват по нов начин; стремят се към постоянна промяна; обичат каузите. Каква трябва да бъде библиотеката на Y поколението - информационна инфраструктура, притежаваща квалифициран персонал, да разполага с богат информационен ресурс и да предлага иновативни услуги.

Модерните услуги в Информационния център на РБ „Петър Стъпов" - Търговище бяха представени от Гергана Колева от РБ „Петър Стъпов" - Търговище.

Добри практики в предоставянето на нови услуги в читалищните библиотеки споделиха Каталина Петрова, НЧ „Просвета", с. Водица; Славка Стефанова, Валентина Белчева, НЧ „Михаил Донев", с. Лиляк; Илияна Петрова, НЧ „Развитие 1926", с. Стража.

„Иновациите изискват знания - модерна професионална подготовка на библиотекаря" беше темата на дискусията, модерирана от Евгения Русинова. В рамките на дискусията бяха обсъдени новите предизвикателства пред библиотекарите и необходимостта от висок професионализъм и от обучения.

В края на срещата Мария Георгиева, пенсионирана учителка и председател на Клуба на пенсионерите-учители в Търговище, разказа за обучението по информационни и комуникационни технологии, проведено от Регионална библиотека „Петър Стъпов" - гр. Търговище, за партньорството между Клуба на пенсионерите-учители и регионалната библиотека.

Формулярите за обратна връзка показват, че участниците са удовлетворени във висока степен от проведената среща. Темата на срещата, ползите от нея в по-нататъшната работа, представените презентации, организацията са високо оценени. Има отделни коментари и мнения, че времетраенето за срещи с такъв формат не е достатъчно.

Работата по групи и генерираните нови идеи, споделените добри практики, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките са сред най-често срещаните „полезни неща", научени от участниците.

Харесани са активността на участниците, отличните презентации и изчерпателни материали, презентациите, атмосферата, организацията, откровеността, изразената съпричастност, компетентните лектори, неформалното общуване - те са сред най-често срещаните отговори на въпроса „Посочете до 3 неща, които ви харесаха най-много по време на срещата".

Препоръките, изразени във формулярите за обратна връзка, се отнасят най-вече до увеличаване на времето за дискусии и работа по групи; за по-голяма продължителност на срещите и участие на повече експерти.

Общо споделено е мнението, че срещи от този характер са много полезни и ефективни.

Ключови думи: