Вие сте тук

„Застъпничество и партньорства в библиотеките” беше темата на регионалната среща в Шумен

Среща на тема "Застъпничество и партньорства в библиотеките" в Шумен

На 28 септември 2011 г. в гр. Шумен се проведе шестата за тази година регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - гр. Шумен.

Темата на срещата - „Застъпничество и партньорства в библиотеките" - събра представители на целевите библиотеки от област Шумен, местните власти, медиите и неправителствени организации от областта.

Срещата бе открита от Красимира Александрова - директор на РБ "Стилиян Чилингиров" и регионален координатор за област Шумен на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Тя изрази своята увереност, че срещата ще бъде изключително полезна за участниците в нея.

По време на срещата бяха представени различни гледни точки към темата за застъпничеството, като инструмент за преход от традиционната представа за библиотеката към възприемането й като институция, която би могла да промени живота на хората в местните общности; средство за генериране на обществена подкрепа за библиотечната институция; възможност за осигуряване на допълнително финансиране.

„Съвременната библиотека през погледа на потребителите - резултати от базово проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", проведено в периода ноември 2010 - февруари 2011" - това беше темата на Люба Деветакова, ръководител „Мониторинг и въздействие" в Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Тя представи резултатите от проучване на библиотеките, направено през ноември 2010 - февруари 2011 г., като акцентира върху идентифицираните потребности от информация за различни групи потребители.

Данните от изследването показват, че библиотеките в България са непопулярни места; анкетираните не свързват библиотеката с компютри и Интернет, а с книги и периодични издания.

Констатира се обаче висока удовлетвореност от ползваните услуги в библиотеките, а библиотекарите са с изграден стабилен положителен образ сред населението. Хората, които не са посещавали библиотека, също са позитивно настроени. Близо 60% от децата и младежите биха се включили в обучение или консултации, организирани от библиотеката. Близо 40% от пълнолетното население би се включило в безплатен курс по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), организиран от библиотеката.

„Всички тези данни показват, че промяната в обществените нагласи за библиотеката е възможна. Необходимо е библиотеките да предлагат нови услуги, ориентирани към потребностите на различните групи потребители и общности" - подчерта в заключение Люба Деветакова.

„Застъпничеството е инструмент, който дава шанс на българските библиотеки да променят своя институционален профил и да станат агенти на промяна в живота на местните общности, предоставяйки равен достъп до информация за всеки" - това беше основното послание в презентацията на Наталия Георгиева, ръководител „Застъпничество и връзки с обществеността" в ЗУП.

Тя посочи, че идентифицирането на партньори - застъпници е важен компонент в работата на всяка библиотека и критична точка за създаване на устойчивост.

В изложението си Наталия Георгиева разказа за резултатите от работата на групата, в която участват представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" и страните-участници в инициативата „Глобални библиотеки", представени по време на срещата за обмен на опит в Сиатъл през м. септември 2011 г.

Разработена е стандартизирана програма за обучение по застъпничество и Наръчник по застъпничество за библиотеките, които ще бъдат интегрирани в обучителната програма на „Глоб@лни библиотеки - България".

Срещата продължи с изказване на заместник-кмета на община Каспичан Валентин Тонев. Той сподели, че сътрудничеството на общината с екипа, отговорен за изпълнението на Програма „Глобални библиотеки - България" в Каспичан, е ефективно и ползотворно. Доставянето на съвременна компютърна техника и достъпът до глобалната мрежа в библиотеките са съживили интереса на хората към библиотеката. Чрез разработването на нови и модерни услуги за всички възрастови групи библиотеките ще станат по-привлекателни, а общината ще продължи да подпомага техните проекти и инициативи.

В подкрепа на тезата, че застъпническите кампании са ефективни и успешни, особено ако се организират и провеждат в партньорство със съмишленици, бяха и изложенията на представителите на Инер Уил Клуб, с които РБ „Стилиян Чилингиров" в Шумен работи активно по различни проекти. В края на 2010 г. е организирана съвместна инициатива под надслов „Дари книга - спаси духовността". Представители на Инер Уил клуб приканват бизнеса, неправителствения сектор, всички приятели на книгата да се включат в кампанията. Събират се книги, издадени след 2007 година, предават се стари такива.

За кампанията, нейните цели и постигнатите резултати сподели в своята презентация „Застъпничество в условия на криза" Красимира Александрова, директор на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" - Шумен и регионален координатор на програмата за областта.

„Защо библиотеките са ценни за всички: 12 аргумента" - това беше темата на Леонард Книфел, член на Американската библиотечна асоциация. Леонард Книфел показа как известни политици, общественици и хора на изкуството могат да станат посланици на идеите и мисията на библиотеката като институция.

Добри практики по застъпничество презентираха представители на библиотеката при НЧ „Добри Войников" - гр. Шумен, библиотеката при НЧ „Асен Златаров" - гр. Шумен, библиотеката при НЧ „Пробуда - 1909" - с. Хърсово, библиотеката при НЧ „Д. Люцканов" - с. Васил Друмев.

Работата по групи предизвика особен интерес сред аудиторията. Темата на сесията беше „Възгледи на другия" или „Да влезем в обувките на другия". Участниците трябваше да представят в три изречения какво мисли за библиотеката детето, пенсионерът, кметът, бизнесменът, университетският преподавател.

„Влизайки в обувките" на всеки един от тези събирателни образи, участниците трябваше да предложат идеи за съвместни инициативи с тези групи, чрез които да привлекат интереса им към библиотеката.

Бизнесът и библиотеката могат да намерят общи интереси. Пресечна точка на интересите беше намерена в идеята производител на керамични чаши в региона да представи своята продукция в библиотеката, а в замяна - да предостави финансови средства за закупуване на книги или оборудване за библиотеката.

„В обувките на пенсионера": групата на хората на възраст 65+ е благодатна за работа, защото това поколение е израснало сред книгите и в библиотеките - това беше отправната точка на предложенията на една от групите. За много пенсионери библиотеката е предпочитано място не само за четене, но и за социални контакти и общуване. Как можем да привлечем повече потребители от тази група? Библиотеката може да ангажира хората на възраст 65+ като доброволци, особено в работата с деца през лятото.

За децата в различни възрастови групи библиотеката може да организира развлекателни игри със състезателен характер и виртуални и реални изследователски експедиции.

Кметът трябва да припознае библиотеката като институция, която има значение за местните общности, затова той трябва да е информиран какво се случва в библиотеката, да бъде включван в инициативите, организирани от нея.

„Дайте ни библиотека, ние ще създадем университет" беше водещият мотив в идеята за привличане на университетските среди към библиотеката. Създаване на научно-творчески екипи от преподаватели и студенти за разработване на практически ориентирани теми, свързани с потребностите на бизнеса; осигуряване на работа за студенти; създаване на форум за запознаване на академичната общност със стратегическия план на общината; търсене на контакти за получаване на научни издания в различни области - монографии, списания, публикации, организиране на конференции - това са част от идеите, споделени от групата, „влязла в обувките" на един университетски преподавател и „отговорила" на неговите очаквания.

Формулярите за обратна връзка от участниците в срещата показаха, че темата на срещата е актуална и споделените добри практики ще бъдат от полза в по-нататъшната им работа. Много висока е и общата удовлетвореност от срещата. Участниците оценяват високо възможността да работят в групи и да споделят опит. Общо споделена е идеята да се организират повече подобни срещи, в които да участват представители на институции и организации, които биха имали отношение към бъдещето на библиотеките в България.