Вие сте тук

Регионална среща на тема “Читалищните библиотеки и техните партньори” се проведе в гр. Летница

Работен момент от срещата в Летница
Работен момент от срещата в Летница
Работен момент от срещата в Летница
Работен момент от срещата в Летница

На 18 октомври 2011 г. в гр. Летница, обл. Ловешка се проведе седмата за тази година тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – гр. Ловеч и библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873” - гр. Летница.
 
На срещата присъстваха читалищни секретари и библиотекари от общините Летница, Ловеч и Севлиево, представители на общинската администрация в гр. Летница, както и на партньорите на читалищните библиотеки - НПО Сдружение „Деветашко плато” и Дневен център за пълнолетни лица.
 
Срещата беше открита от Румяна Люцканова, секретар на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873”- гр. Летница. Тя благодари на участниците, че са приели поканата на библиотеката при читалището и изрази увереност, че срещата ще бъде полезна и ще стимулира успешни и устойчиви партньорства на читалищните библиотеки.
 
Пожелания за успех на срещата отправи и кметът на община Летница Красимир Джонев. Той изрази задоволство от ползотворното сътрудничество по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и благодари на Звеното за управление на програмата за вниманието и усилията в работата с целевите библиотеки от общината.
 
Фокус на презентациите по време на срещата бяха добрите практики в областта на  партньорствата на обществените библиотеки.

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП, говори за основните принципи и стъпки за изграждане на партньорството. Тя подчерта, че в каквито и партньорства да участват читалищните библиотеки, те винаги трябва да запазват своята сфера на дейност – да предоставят информация и услуги на потребителите. Устойчивите партньорства се градят на равнопоставеност на партньорите, което изисква ясни механизми за разпределение на отговорностите и за контрол на изразходваните средства. Съобразяването на взаимните интереси на партньорите не е белег на комерсиалност, а на зачитане на приноса на всеки от партньорите. Красимира Кънева говори и за конкретните ползи за библиотеките от участията им в партньорства – достъп до нови сфери на дейност, възможности за повишаване на квалификацията на персонала, увеличаване на посетителите на библиотеката, нарастване на авторитета й сред местната общност.

Ива Таралежкова, изпълнителен директор на Сдружение „Деветашко плато” представи историята и резултатите от партньорския проект на сдружението и читалища от региона.  Сдружението „Деветашко плато” е неправителствена организация, учредена през 2008 г. Над 100 души от деветте села - Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава - и от околните градове са членове на сдружението. Сред най-активните участници в Сдружение „Деветашко плато” са читалищните секретари и библиотекари. В партньорство с читалищата от селата сдружението реализира няколко проекта, подпомагайки развитието на местния туризъм и занаяти.
 
Дениза Караиванова, библиотекар в НЧ „Развитие-1872” – с. Горско Сливово, общ. Летница представи участието на библиотеката в различни партньорски инициативи. Библиотеката е участвала активно с осигуряването на материали за изработване на брошури за забележителностите на селото; в събирането на предания, легенди и уникални рецепти за книгата “Легенди и рецепти от Деветашкото плато”, издадена по проекта; с предоставяне на информация за забележителностите на Деветашкото плато в  туристическо-информационния център в селото. Библиотеката е партньор и по проект  “Прозорец към света”, финансиран от Иновация Норвегия – обучение по устойчив туризъм; по проект „Здравеопазване на колела”, по който е организирала лекции на здравни теми за местните общности.

За партньорството на читалищните библиотеки от община Ловеч с образователните институции и работата с учениците и децата разказаха Ралица Йорданова от НЧ „Напредък-1928” - с. Казачево, Мая Маринова от НЧ “Просвета-1927 г.” - с. Чавдарци и Димитрина Александрова от НЧ „Просвета-1901” - с. Слатина.

Втората сесия на срещата беше посветена на разработването на идеен проект за партньорство на библиотеките и се модерираше от Наталия Георгиева, ръководител „Връзки с обществеността и застъпничество” в Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 
Участниците в срещата бяха разделени на шест групи, всяка от които трябваше да представи идея за услуга за определена целева група, реализирана в партньорство между библиотеката и друга институция.
 
Предвид  демографската структура на местните общности, избраните целеви групи, за които трябваше да се разработят проектни идеи, бяха деца, ученици и пенсионери от различни възрасти.
 
След като разработиха идеите си, групите ги представиха, а след това и приоритизираха. Идеите, получили най-висок приоритет във всяка група, бяха доразвити, като се очертаха задачите, дейностите и конкретните партньори за реализацията им.
 
Първа група - най-голямо одобрение получи проект за партньорство с личните лекари и БЧК за подпомагане на физическото здраве и преодоляване на подпомагане на самотно живеещите възрастни хора посредством лекции, беседи и индивидуална информация.
 
Втора група – в партньорство с училище, кметството и пенсионерския клуб да се организират и честват местните културни празници.
 
Трета група – в партньорство с други клубове по интереси, женското дружество „Благодетел” и агрономи от  населените места да подпомагат жените-пенсионерки с информация от всякакъв характер – за здравето, домакинството, грижи за градината и пр.
 
Четвърта група – местни физически лица, учители и издатели да си партнират в помощ на Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Крушуна. Целта е децата да бъдат подпомагани чрез допълнителни занимания в усвояването на учебния материал и преодоляване в значителна степен на изоставането спрямо връстниците им.
 
Пета група – за насърчаване на четенето сред младежите ще си партнират библиотекарите, членовете на сдружение „Деветашко плато”, учителите и възпитателите от Дома за деца, лишени от родителски грижи.
 
Шеста група – проект „Базар деца за деца” – създаване на партньорство между общини, родители, учители, НПО и бизнесмени. Целта е да се набавят и обменят учебници, помагала, дрехи между деца от различни възрасти.

Във формулярите  за обратна връзка участниците изразяват задоволство от темата и съдържанието на срещата, от отличната организация и знанията, които получават. Приоритизирането на идеите за услуги и инициативи, насочени към различни целеви групи и практическата насоченост на работата в групи високо се цени от библиотекарите.
 
Изразява се мнение, че тематичните срещи са много полезни и ефективни и се препоръчва да се организират и по други актуални теми.
 
От проведените досега срещи на тема партньорства може да се обобщи, че партньорите на читалищните библиотеки извън областните градове са ограничен кръг и в голямата си част са идентични – общини, образователни институции, социални заведения (домове за деца и възрастни), пенсионерски клубове, местни специалисти (лекари, агрономи), отделни физически лица, в някои случаи – туристически организации. Бизнесът, спортните клубове и медиите по-малко си партнират с библиотеките в малките населени места. Единични са случаите на партньорства с чуждестранни институции и организации.
 
Читалищните библиотеки трудно идентифицират материалните ползи за библиотеката от предлаганите местни партньорства. Като обществени институции те са готови да извършват партньорските дейности основно в рамките на получаваната държавна и общинска субсидия. Добър пример за привличане на средства чрез партньорствата е участието на библиотеките в проекти като „Глоб@лни библиотеки – България”, „Деветашко плато” и  „Прозорец към света”, които се финансират от международни организации. Ползите за библиотеките са обучение, повишаване квалификацията на библиотекарите, участие във форуми в страната и чужбина и пр.
 
В следващите срещи трябва да се работи за ясното идентифициране на ползите за библиотеките от партньорствата и да се насърчава разработването и кандидатстването с партньорски проекти в страната и чужбина. Предоставеното оборудване по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” е предпоставка за лесна комуникация и подготовка на съвместни проекти между читалищните библиотеки и техните партньори.