Вие сте тук

Работна среща с библиотекари: „Нови услуги в модерната библиотека”, 18-19 април 2011 г.

Звеното за управление на програмата (ЗУП) организира първата от поредица срещи с практикуващи библиотекари от територията на цялата страна. ЗУП се стреми да въвлече активни професионалисти от обществените библиотеки в България в набелязването, разработването и предоставянето на нови услуги за гражданите и местните общности. През 2011 г. ще се състоят още поне две срещи с представители на читалищни и регионални библиотеки. Очаква се продуктите от съвместната работа на участниците - библиотекари, експерти и ЗУП - да бъдат от практическа полза за обществените библиотеки. Планира се изработването на индекс на иновативни библиотечни услуги и ръководства (наръчници) за предоставянето им.

Наред с доизграждане инфраструктурата на Програма „Глоб@лни библиотеки - България"- избор на целеви библиотеки, доставка и инсталация на компютри и периферна техника, обучения за библиотекари - фокусът на програмата през 2011 г. е насочен към насърчаване на развитието в общността (цел 2 от програмната рамка) и приобщаване към информационното общество (цел 4 от програмната рамка). Проведената в София първа работна среща с активни библиотекари инициира дискусия за профила на модерната библиотека и нейната роля в живота на местните общности; за новите услуги, които обществената библиотека може да разработи и да предложи на потребителите.

В работната среща, която се проведе в Парк хотел „Москва" - София на 18 и 19 април 2011 г., взеха участие 28 библиотекари от читалищни и регионални библиотеки, представители на ЗУП, консултанти и ПРООН.

Наталия Георгиева, специaлист „Връзки с обществеността" в ЗУП, представи акценти от базовото проучване за оценка на въздействието на програмата (проведено през ноември 2010 - януари 2011 г.). Бяха очертани текущото състояние на целевите библиотеки (807 към момента); необходимостта от информация и обучение на пълнолетните граждани чрез ресурсите на обществените библиотеки; степента на използване на компютри, интернет и библиотечни услуги от децата и пълнолетните граждани.

Данните от изследването ясно очертават две тенденции. От една страна, библиотеките в България засега са непопулярни като място за достъп до световното информационно пространство; анкетираните не свързват библиотеката с интернет и компютри; традиционно библиотеката се разпознава като място за заемане на книги - повече от половината посетители на обществени библиотеки заемат книги и периодични издания за вкъщи, а всеки четвърти чете на място. От друга страна обаче, се констатира висока удовлетвореност от ползваните услуги в библиотеките; библиотекарят е с изграден стабилен положителен образ; да се посещава библиотека е престижно.

Анализът на тези две тенденции показва, че промяната в обществените нагласи за библиотеката е възможна. Необходимо е библиотеките да предлагат нов спектър от услуги, ориентирани към специфичните потребности на различните групи потребители и местните общности.

ppt.gifПрезентацията на Наталия Георгиева (2.12 MB)

Силвия Врачовска, директор на Регионална библиотека „Христо Ботев" - Враца, представи черновата на „Индекс на нови библиотечни услуги" - списък от услуги, които библиотеките могат да развият и предлагат. Библиотеката като обществен информационен център и място за преодоляване на дигиталното разделение; библиотеката като мултифункционално пространство; потенциалът на мобилната библиотека бяха сред акцентите на презентацията. Силвия Врачовска разказа за услугите, предлагани от Градската библиотека в Гьотеборг, и оформените там постоянни „ъгли", в които се предлага специфична и специализирана информация за посетителите.

ppt.gifПрезентацията на Силвия Врачовска (9.27 MB)

Как си представят модерната библиотека? Какъв е потенциалът на обществените библиотеки в България? Какво може да се направи, за да се превърнат библиотеките в обществени информационни центрове, привлекателни за повече и по-разнородни потребители? Проведената мозъчна атака доведе до интересни асоциации и образи.

През втория ден участниците в срещата работиха по групи и предложиха конкретни инициативи и идеи в рамките на работния план на „Глоб@лни библиотеки - България" за 2011 г.

Идеите и разработките, произтичащи от срещите на ЗУП с активни библиотекари, ще бъдат представяни в писмени материали, които да подпомагат библиотеките в разработването и предлагането на услуги, основани на новите технологии и ориентирани към специфичните потребности на различните групи потребители по места.

Втората среща на ЗУП с практикуващи библиотекари от страната предстои в периода 13-17 юни 2011 г. в София. Предвижда се работата на участниците да се съсредоточи върху:

  1. Набелязване на няколко конкретни услуги, които да се въвеждат целенасочено на територията на цялата страна с подкрепата на „Глоб@лни библиотеки - България"
  2. Разработване на конкретни модели за предоставяне на услуги чрез ИКТ
  3. Усъвършенстване на черновата на индекса на библиотечните услуги в България
  4. Определяне на теми и структура за наръчниците за 2011 г.
  5. Други