Вие сте тук

ТРОЯН – световно кафене

Дискусии на тема: „Библиотечно-информационни потребности и библиотечно- информационни възможности в община Троян” се проведоха в пет библиотеки в селата Борима, Дебнево, Орешак, Черни Осъм и Шипково. В общинския център инициативата премина като Обществен Форум, който събра всички заинтересовани страни по темата. 
Събитието беше съвместна проява на Община Троян, Библиотеката при НЧ „Наука -1870 г.”, Програма „Глобални библиотеки - България” и Сдружение „Знание” – Ловеч.
Целите на организаторите бяха от една страна да привлекат вниманието на потребителите към предлаганите библиотечни услуги, да идентифицират кои потребности от библиотечни услуги все още не са задоволени и да се отправят препоръки за тяхното удовлетворяване.

При обсъжданията в петте села се приложи актуалният интерактивен метод „световно кафене”. Методът е ориентиран към провокиране на въображението, творчеството и емоционалното мислене на участниците в дискусиите. На тях присъстваха различни групи потребители на услугите на библиотеките – учащи, интелектуалци, кметове на населените места, представители на общинската администрация, пенсионери, бизнесмени, граждани.
Модератор на срещите беше Ралица Попова, изпълнителен директор на Сдружение „Знание”  – гр. Ловеч.

Участниците в дискусията във всяка една от селските библиотеки бяха разделени на 5 групи, като всяка група трябваше да отговаря на следните въпроси:
1. Как да изглежда интериора на съвременната библиотека?
2. Какви услуги да се предлагат в нея?
3. Какви нови технологии са необходими?
4. Какво да е времето за достъпност на посетителите ?
5. Какво очаквате от библиотекаря?

Участниците най-често споменават, че желаят светла и топла библиотека, с нови мебели,  обособени и подходящо оформени кътове – детски книги, антикварни, нови книги, компютри. Библиотеката трябва да бъде достъпна и за хора със специални нужди /инвалиди/.

Услугите, които посетителите на библиотеките желаят да получават са както традиционните – заемане на книги и достъп до периодичен печат, така и нови услуги като: организиране на срещи на поколения или клубове по интереси, провеждане на общообразователни, обучителни и информационни беседи, прожектиране на филми и всички услуги, свързани с ползване на компютър и интернет – скайп, социални мрежи, електронна поща, електронно търсене на литература и четене, ползване на библиотечен софтуер. Особено внимание заслужава предложението за разнасяне на книги по домовете, което за малките населени места очевидно е необходимо и полезно.

Всички потребители са изразили желание работното време на библиотеките да бъде съобразено с това на потребителите и библиотеките да бъдат отворени в събота. При възможност да се организира работа на смени. Интересно предложение е да има дежурен телефон за уговаряне на посещения в почивните дни /особено в курортните селища през летния сезон/.

Изискванията към библиотекаря са: да бъде любезен, отзивчив, деен, с необходимата квалификация. Да създава добър ред в библиотеката, да подпомага посетителите при търсенето на информация, да следи и насърчава интересите на читателите, да притежава умения за работа с различни възрастови групи и да прилага специфичен подход към хората в неравностойно положение. Интересна е идеята библиотекарят да носи подходящо отличително облекло или знак – шал, значка и пр.

Общественият Форум в гр.Троян беше насочен към идентифициране на потребностите от библиотечни услуги на различните заинтересовани групи в обществото. Във форума взеха участие представители на различни групи потребители, представители на местната власт, общински съветници и ръководствата на читалищата от общината. Председателят на Общински съвет Троян г-н Минко Акимов и Председателят на НЧ „Наука 1870” д-р Виолета Койновска отправиха приветствия към участниците в дискусията, в които подчертаха значението й.

Красимира Кънева – регионален мениджър за Западна България представи възможностите на програма „Глобални библиотеки” и успешни практики и примери от работата на други библиотеки.

Ваня Давидова, главен библиотекар в НЧ „Наука -1870 г.”,  запозна присъстващите с резултатите от изследване на тема „Учениците и библиотеката”, които допринесоха за качеството на дискусията. Интерес предизвика разказа на учителката Нели Генкова, придружен с видеоматериал за условията в една холандска библиотека, както и представените от библиотекаря при НЧ „Наука -1870 г.” Мария Минковска есета на младежи, в които споделяха за библиотеката на мечтите си.

Участниците във форума в гр.Троян бяха разделени в следните групи: библиотечни работници; ученици; младежи; граждани (пенсионери); институции; НПО и медии; образование. Всяка група представи своите предложения за библиотечни услуги и партньорства с други организации, а след обща дискусия се формулираха препоръки към местната власт и институциите, които да подпомогнат задоволяването на потребностите.

Към местните власти бяха направени две основни предложения:

  • откриване на филиал на библиотеката в комплекс „Лъгът” – гр.Троян
  •  подобряване на материалната база на библиотеките от общината

Към Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА):

  • създаване на отличителен знак на библиотекаря

Към библиотеките: Наред с традиционните предложения за работа с различни групи посетители, обновяване на фонда, повишаване на квалификацията на библиотекарите, бяха направени и следните предложения:

  • в библиотеката в гр.Троян да се създаде кът за европейска непреведена / в оригиналния език/ литература;
  • да се задели помещение за мултимедийна зала;
  • да се организира пътуваща библиотека;
  • да се прилага интерактивния метод „Жива книга”, при който опитен и квалифициран модератор разказва по интересен и достъпен начин на участниците в събитието интересуващи ги житейски истории или ситуации;
  • да се провеждат състезания за деца и ученици за най-изразително четене,  за най-добра работа с компютър и др. На победителите да се връчват символични награди, подготвени от библиотеката и/или спонсори.