Вие сте тук

Втора работна среща с библиотекари от страната: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”

София, 16 и 17 юни 2011 г.: Звеното за управление на програмата (ЗУП) организира втора национална работна среща с представители на обществените библиотеки в България.

Поредицата от срещи с библиотекари цели споделяне на идеи и изработване на ресурси с практическа стойност. Очаква се формулирането на нови услуги и инициативи, основани на ИКТ, и описването на стъпките за тяхното осъществяване да вдъхновят и подпомогнат обществените библиотеки и техните партньори в ежедневната им работа с гражданите и общността. Планира се ЗУП и въвлечените в срещите участници съвместно да разработят и „пътеводители" за внедряване на концепциите за нови дейности и проекти.

След първата среща (18-19 април 2011 г., София) кръгът на участниците беше разширен - включиха се още библиотекари от регионални, градски и читалищни библиотеки от цялата страна, представители на неправителствени организации, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" от Софийски университет „Св. Климент Охридски", консултанти и представители на ПРООН.

pdf.gifСписък на участниците в срещата (364.53 KB)

pdf.gifДневен ред на срещата (485.45 KB)

 Акценти на срещата:

* Представяне и обсъждане на Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната обществена библиотека - структура и съдържание
** Набелязване на услуги, които да се припознаят на национално ниво като предоставяни от мрежата на целевите библиотеки по „Глоб@лни библиотеки - България"
*** Обучение за ученици и граждани в информационна грамотност
**** Представяне на иновативни библиотечни практики
***** Пътеводител на новите услуги в съвременната библиотека
Водещи на срещата: Трендафил Меретев, Ръководител на програмата; Наталия Георгиева, Специалист „Връзки с обществеността" в ЗУП; Румяна Койчева, Консултант „Библиотечни услуги" към ЗУП.


* Представена бе първа чернова на „Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната обществена библиотека".

pdf.gifКалейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната обществена библиотека (385.85 KB)

Калейдоскопът е замислен като ресурсен, пожелателен документ - банка от идеи за библиотечни улуги и инициативи с лице към потребителите. Предложеното богатство от услуги и инициативи е съобразено с функциите на съвременната обществена библиотека, както и с тенденциите в нейното развитие. Калейдоскопът е структуриран от гледна точка на новите очаквания към обществените библиотеки и многообразието от потребители в демократичното общество. Много от изброените идеи се основават на ИКТ и Интернет с цел максимално използване на технологиите и ресурсите, предоставени на целевите библиотеки по програмата. Калейдоскопът е жив документ, отворен за редакции и обогатяване. Той ще бъде практическо пособие в помощ на библиотекаря и неговите партньори. Всяка обществена библиотека може и трябва да разработи собствен списък от услуги и инициативи.

Участниците в срещата обсъдиха съдържанието и структурата на калейдоскопа заедно и по групи. Изказани бяха различни становища:

 1. Калейдоскопът е изчерпателен и полезен. Обсъдено беше изчистването на повторенията.
 2. Въпросът за структурата на калейдоскопа остава отворен. Бяха направени предложения за структуриране по типология на услугите (на място; виртуални и парньорски) или по разделителната линия „основни" / „с партньори".
 3. Във връзка със структурата беше предложена графична визуализация, разработена от Регионалната библиотека в Русе.
 4. Изразено бе желание да се отграничат основните услуги (които обществените библиотеки са длъжни да предоставят по закон) от допълнителните и от тези, за чието осъществяване се изисква допълнителен ресурс.
 5. Потвърдено бе желанието на участниците за стартиране на иновативни библиотечни услуги на национално ниво.
 6. Предложено бе да отпадне указанието за безплатни и платени услуги, като всяка библиотека решава тези въпроси самостоятелно.

В хода на срещата се очертаха допълнителни идеи за иновативни библиотечни услуги.

pdf.gifИдеи и коментари по структурата и съдържанието на Калейдоскоп на услугите и инициативите (Индекс на услугите) (560.1 KB)

Предложенията относно съдържанието и структурата на Калейдоскопа ще бъдат анализирани и взети предвид при съставянето на следващата версия - предстои през юли 2011 г.


** Набелязване на услуги, които да се припознаят на национално ниво като предоставяни от мрежата „Глоб@лни библиотеки - България"

Участниците работиха по групи въз основа на примерни идеи, описани в следния материал:

pdf.gifНови услуги на национално ниво (173.19 KB)

Груповата работа доведе до интересни предложения, които ще бъдат анализирани в периода юли-септември 2011 г., за да се даде практически ход на набелязаните ключови дейности. Направени бяха първи стъпки по линия на пет идеи:

 • Работа в мрежа / устойчив портал за обслужване на библиотекари и граждани
 • Обучение по информационна грамотност от библиотечните специалисти за граждани
 • Детски университети
 • Аз обичам България (електронна база данни по краезнание)
 • Информационно-консултативни центрове с местно значима тематична насоченост

 


*** Обучението на ученици и граждани в информационна грамотност (ИГ) - широка потребност и благодатно поле за изява на обществените библиотеки в България. ЗУП планира по програмата да се изработи модел за обучение по ИГ, който всяка библиотека да може да ползва. В тази връзка отново бе подчертано желанието на присъстващите за сътрудничество на централно ниво между Програмата и Министерство на образованието и науката.

ppt.gifПрезентацията на Румяна Койчева (1.18 MB)

 


**** Иновативни библиотечни практики в услуга на гражданите и общността:

Николина Иванова - ЧБ „Светлина", Гара Бов, Община Своге - представи Информационния център (ИЦ) към библиотеката, който се утвърждава като място за учене през целия живот. ИЦ подпомага преодоляването на информационната неравнопоставеност на жителите в селището и за повишаване на образователния им статус. Интерес сред аудиторията предизвика организацията на туристически инициативи, в т.ч. мултимедийни презентации за маршрути, атракции и събития, както и създаването на интернет страница на Бов от екипа на библиотеката.

Обновяването на ИЦ с компютърна техника по Програма „Глобални библиотеки -България" открива нови възможности - в центъра се е провел първи урок по грънчарство за любители, не чрез допира до глината, а чрез онлайн демонстрация на грънчарския занаят.

Николина Иванова очерта възможностите за изграждане на трайни партньорства с институции и с частния бизнес. Това доказва, че партньорство на библиотеката с бизнеса е приложимо и в по-малките населени места.

ppt.gifПрезентацията на Николина Иванова (7.57 MB)

Емилия Атанасова - НЧ „Слънце", гр. Ихтиман, Общ. Самоков - разказа за проекта „Активни през целия живот или как Програма Глобални библиотеки-България промени живота на пенсионерите от Ихтиман". Съвместно с Общинския пенсионерски съюз и Община Ихтиман библиотеката организира безплатни курсове за работа с компютър и интернет за пенсионери. За обучители са наети млади безработни лица по програма за временна заетост към Бюрото по труда в гр. Ихтиман.

ppt.gifПрезентацията на Емилия Атанасова (2.75 MB)

Георги Петров - Председател на Асоциация "Съвременни читалища" (АСЧ; www.association.bg) - представи съвместната работа на асоциацията и нейните читалища-партньори в областите професионално обучение, обучение в ключови компетентности и мотивационно обучение. Той набеляза възможностите, които се откриват пред целевите библиотеки за изява в тези три посоки.

pps.gifПрезентацията на Георги Петров (1.04 MB)

 


***** Пътеводител на новите услуги в съвременната библиотека

Идеята, представена от Румяна Койчева, е Пътеводителят да бъде под формата на портал от типа Web 2.0 с мрежово допълване на съдържанието. Самите библиотекари биха могли да разширяват и задълбочават съдържанието на портала въз основа на личната си практика по места.

Порталът ще се организира около две основни дейности: 1) първоначално едностранно подаване на информация по групи услуги чрез кратки статии и 2) мрежово допълване чрез коментари и споделяне на опит, което ще е и най-важният ресурс в Пътеводителя.

Целите на Пътеводителя са: да насърчи библиотекарите да осъществяват идеите си; да стимулира инициативността и творчеството им чрез споделянето на идеи и опит; да даде практически насоки за създаване, финансиране и реализиране на добри библиотечни практики; да очертае нова визия за бъдещето на библиотеките на базата на съвременните възможности; да подпомогне изграждането на динамична база данни на библиотечните услуги в България.

Идеята за Пътеводителя е отворена за коментари и предложения.


Обсъдена бе възможността следващата (трета) среща с библиотекари от страната на тема „Услуги и инициативи в съвременната библиотека" да се проведе на 22 - 23 август в София. Окончателното решение за датите ще бъде взето през юли 2011. Предвижда се работата да се съсредоточи върху:
 1. Втора версия на Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната обществена библиотека
 2. Пътеводител на новите услуги в съвременната библиотека - дискусия по структурата и набелязване на следващи стъпки
 3. Планиране внедряването на услуги, припознати на национално ниво като предоставяни от мрежата на „Глоб@лни библиотеки - България"
 4. Проектно финансиране / съфинансиране и възможности за финансова гъвкавост в дейността на обществените библиотеки
 5. Партньорства в дейността на обществените библиотеки
 6. Обществените библиотеки и гражданското общество / гражданското образование
 7. Интернет присъствие на целевите библиотеки

Meeting_16_17_June_2011_Sofia_small.jpg