Вие сте тук

Трета експертна среща: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, 24-25 ноември 2011 г.

Трета експертна среща: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, 24-25 ноември 2011 г.
Трета експертна среща: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, 24-25 ноември 2011 г.
Трета експертна среща: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, 24-25 ноември 2011 г.
Трета експертна среща: „Услуги и инициативи в съвременната библиотека”, 24-25 ноември 2011 г.

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” подкрепя разработването на иновативни услуги за гражданите, които да се предлагат от целевите библиотеки. Трета експертна среща на тема “Услуги и инициативи в съвременната библиотека” се проведе на 24 и 25 ноември 2011 г. в парк-хотел "Москва", София.
 
Срещите се организират от Звеното за управление на програмата (ЗУП) и имат за цел идентифициране на нови услуги и инициативи, които библиотеките от мрежата на „Глоб@лни библиотеки – България” могат да предоставят на местните общности.
 
В срещите участват библиотекари от читалищни, градски, общински и регионални библиотеки, консултанти и представители на ЗУП и ПРООН.
 
През м. юни 2011 г. бяха сформирани експертни групи за работа по няколко основни идеи за услуги с национално покритие, които да се предлагат в мрежата от целеви библиотеки:

 • i-Клубове “Аз обичам България”;
 • Активиране на гражданите и гражданското общество;
 • Услуги за хора със зрителни увреждания;
 • Информационен портал за потребителите на обществените библиотеки;
 • Детски университет чрез обществените библиотеки;
 • Информационна и дигитална грамотност;
 • Консултативни центрове за подпомагане на местната икономика.

Основни акценти на третата експертна среща бяха представянето на идейни проекти за услуги и инициативи с национално покритие и прегледът на първоначална (статична) версия на т.нар. Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната библиотека.

Г-н Трендафил Меретев, Ръководител на „Глоб@лни библиотеки - България”, подчерта, че въвеждането на нови услуги в мрежата от целеви библиотеки е приоритетна задача по програмата за 2012 г. Инсталираното ИКТ оборудване за потребители и безплатният достъп до интернет са добра основа за обогатяване на разнообразието от услуги, които обществените библиотеки могат да предлагат на потребителите. Предоставянето на различни съвременни услуги на разрастващ се кръг потребители може да превърне библиотеките в желани и търсени местни центрове за информация, комуникация и обучение.
 
Г-жа Наталия Георгиева, Ръководител „Застъпничество и връзки с обществеността” в ЗУП, отбеляза, че въвеждането на съобразени с потребителския интерес услуги предполага нова гледна точка към функциите на обществената библиотека: въпросът „Какво предлага библиотеката?”  прераства в “Как библиотеката може да промени живота на отделния човек и на общността?”
 
В рамките на „Глоб@лни библиотеки - България” през 2012 г. предстои работа по:

 1. разработване на алгоритми и модели за внедряване на иновативни услуги в целевите библиотеки;
 2. експертна подкрепа за целевите библиотеки в прилагането на иновативни услуги;
 3. създаване на динамична версия на Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната обществена библиотека;
 4. публикуване на уеб-базиран Пътеводител на услугите в съвременната библиотека, който да се списва текущо за и от библиотекари с оглед на  практическата реализация на иноватовните услуги.

 

Участниците в срещата проведоха дискусия по набелязаните през м. юни 2011 г. идеи за иновативни услуги с национално покритие въз основа на следните презентации:

 

 

 

 

Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез обществените библиотеки”
 

 

Г-жа Велислава Маринова, Столична библиотека: „Информационна и дигитална грамотност”
 

 

Г-жа Силва Василева, РБ „Любен Каравелов”, Русе: „Консултативни центрове за подпомагане на местната икономика”
 

 

Разгледани бяха целите, целевите групи, основните дейности, необходимите ресурси и възможните партньорства, чрез които гореизброените услуги/инициативи могат да се реализират.
 
Първоначалната идея, заложена и в дневния ред на срещата – представените идеи за национални услуги да се приоритизират - претърпя промяна. Участниците в срещата се съгласиха, че всички представени идеи имат потенциал и свои публики и че „ветрилото” от идеи трябва да се разширява.
 
Общо споделено беше мнението, че представените идеи трябва да се разработят като проектни предложения; да се проучат възможни донорски програми, пред които да се кандидатства за финансиране; да се верифицират критериите за допустимост на читалищата/библиотеките като потенциални бенефициенти по донорските програми.
 
В малки групи участниците доразвиха поставените за обсъждане идеи:
  
Информационна и дигитална грамотност
Стартирането на тази услуга в национален мащаб предполага проучване на потребностите сред различни целеви групи в различни региони/населени места; ресурсно обезпечаване и осигуряване на експертна подкрепа и т.н. С предлагането на тази услуга библиотеките ще се включат активно в инициативи, стимулиращи ученето през целия живот. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” предоставя възможности за обучения, повишаване на професионалната квалификация и организиране на различни специализирани курсове. Библиотеките могат да играят съществена роля в този процес. Много библиотеки вече организират курсове за начална компютърна грамотност за хора в пенсионна възраст. Предоставянето на обучение по информационна грамотност обаче изисква целенасочени и системни контакти и ефективни партньорства с различни институции – както държавни, така и от неправителствения сектор.
 
Информационен портал за потребителите на обществените библиотеки
Порталът е замислен като платформа, обединяваща множество информационни ресурси. Неговото създаване е свързано с проучване на потребностите на различни целеви групи от информация. Идентифицирането на ключови партньори, с които библиотеките да създадат и поддържат този портал, е от основно значение. Ключови партньори могат да бъдат държавни институции като Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и младежта, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването; браншови организации, образователни институции, НПО. Осъществяването на идеята за общ портал изисква сериозен ресурс – експертен, финансов, логистичен, административен. Поради тази причина беше постигнато съгласие да се ползват възможностите на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, който с новата си платформа дава възможност за публикуване и категоризиране на различни видове съдържание от външни потребители.
 
Услуги за хора със специални потребности
Развитието на такива услуги предполага идентифициране на места (области и общини), в които има компактни групи със специални потребности, както и идентифициране на конкретните им потребности от обучение, специализиран софтуер и др. Особен интерес за библиотеките представляват хората със зрителни увреждания. Необходимо е да се проучи опитът на организации, които предлагат услуги за хора с проблемно зрение, както и да се изследва възможността за споделяне на ресурси и експертиза между библиотеките, които вече предоставят такива услуги. Разработването на проектно предложение и търсенето на допълнително финансиране са важни следващи стъпки в разработването на услугите за хора със специални потребности.
 
i-Клубове „Аз обичам България”
Тази инициатива цели предоставяне на информация за културната история, традициите, обичаите и специфичните културно-исторически характеристики на различните местни общности. Библиотеките могат да се включат, като подпомогнат своите читатели в представянето и споделянето на тази информация. В по-нататъшното разработване на услугата могат да се включат както самите библиотекари, така и специалисти в съответните области: историци, краеведи, учители и дизайнери на печатна реклама и уеб дизайн.
 
Детски университети към обществените библиотеки
Тази инициатива ще стимулира развитието на най-будните и амбициозни български деца, като ги насочи към научни изследвания с помощта на ресурсите на библиотеките, на новите технологични възможности, създаващи се по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и на опита на Британския съвет в работа с млади хора по Проект “Красива наука”. Учениците ще работят в екипи и ще създават кратки научни мултимедийни презентации. Предстои проучване на съществуващите детски университети онлайн, на учебната програма за евентуални отклонения или допълнения към нея, на местния интерес и на потенциалните партньори по места. Ще бъдат разгледани и методики, които вече са били прилагани успешно при предоставянето на подобни услуги, като например литературните туристически маршрути, „Красива наука” и колаборативна черна дъска. Като част от услугата ще бъде разработена методика за провеждане на детски университети, като целта е да бъде постигнато хармонично покритие във всички области на науката.
 
Активиране на гражданското общество
Библиотеките са институции, които могат активно да подпомагат гражданското образование и гражданското участие по различни форми: срещи, разясняващи на посетителите на библиотеките техните права като граждани и потребители (например, „Аз знам правата си”); образователни семинари по конкретни теми. За целта е необходимо проучване на потребностите на всяка местна общност и идентифициране на конкретни услуги и форми от всяка библиотека.
 
Мрежа от информационно-консултативни центрове (ИКЦ) в обществените библиотеки
Кръгът на консултациите може да обхване въпроси, свързани с местното развитие; да се предоставя информация от страна на държавната администрация, организации и фирми; да се дава достъп до актуална информация за национални финансиращи програми, европейски фондове, конкурси и търгове. Това е идея, за чиято реализация се изисква установяване на партньорства с институции от държавния, частния и неправителствения сектор. С предоставянето на услуги от такъв характер, библиотеките могат да бъдат припознати и като активни участници в предоставяне на електронни услуги („фронт-офиси” на електронното управление).
 
Тема на дискусия през втория ден на срещата беше работата по Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната библиотека.
 
Идеята за „Калейдоскоп” търпи развитие. Първоначално (през 2010 г.) ставаше дума за индекс (номенклатура) на услугите за граждани и общности, които библиотеките могат да предоставят. След серия разговори и обсъждания през 2011 г. стана ясно, че Калейдоскопът трябва да е по-богат като информация (да описва, а не просто да изброява услуги), да е практически полезен и да е ориентиран към интересите на потребителите.
 
Новата визия за Калейдоскоп предвижда визуално и динамично (уеб-базирано) представяне на многообразието от услуги, предоставяни от съвременната обществена библиотека. Услугите, описани в Калейдоскопа, трябва да предизвикват потребителски интерес и да насочват гражданите към търсенето на конкретни услуги чрез конкретни библиотеки.
 
Работата по въвеждането на нови услуги и инициативи в целевите библиотеки и по Калейдоскопа ще продължи интензивно през 2012 година.