Вие сте тук

Регионална тематична среща - „Нови услуги в библиотеката”, Монтана, 3 май 2012 г.

Регионална тематична среща в Монтана
Регионална тематична среща в Монтана
Регионална тематична среща в Монтана

На 3 май 2012 г. в гр. Монтана се проведе четвъртата за тази година регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Регионална библиотека „Гео Милев" - гр. Монтана.
 
Темата на срещата  „Нови услуги в библиотеката" събра над 60 представители на библиотеките по програмата от област Монтана, местните власти и партньорите на библиотеката. На форума присъстваха г-жа Весела Коларска – зам.-кмет на община Монтана, Алекс Здравкова - директор на областния информационен център, Ася Филипова - представител на регионалната здравна инспекция. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” беше представена от Красимира Кънева -  регионален мениджър, Десислава Маринова – специалист връзки с обществеността и събития и Атанас Филков - асистент.
 
Срещата откри Анелия Иванова, директор на РБ "Гео Милев". Тя изрази своята увереност в потенциала на библиотеките да предоставят нови услуги за гражданите. Поздравление към участниците отправи г-жа Весела Коларска, зам.-кмет на община Монтана. Г-жа Коларска връчи поздравителен адрес  от кмета на гр. Монтана г-н Златко Живков до Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и в частност до г-жа Наталия Георгиева, ръководител „Застъпничество и връзки с обществеността”, за оказаната подкрепа при популяризирането на международния конкурс „Тъпан бие, хоро се вие”. 
 
По време на срещата бяха изтъкнати разширените възможности на библиотеката да предоставя нови услуги за гражданите. ИКТ оборудването и обученията по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” отварят нови врати за библиотеките и за гражданите.
 
Първата презентация за деня направи г-жа Севда Първанова, библиотекар при НЧ ”Развитие -1928” - с. Замфирово.  Тя очерта новите възможности и предизвикателства за библиотеката като част от „глоб@лното семейство”. Г-жа Първанова сподели, че работата на библиотеката с ромското население от областта подпомага образователната и социалната му интеграция. Ползването на компютрите в библиотеката Севда обвързва с изисквания като определена степен на грамотност и културно-информационни интереси, което провокира гражданите да се образоват и информират допълнително. В библиотеката вече се провеждат здравни беседи, предоставят се услуги за бизнеса като ползване на различни софтуерни продукти, справки със закони и др. Потребителите търсят работа онлайн чрез библиотеката. Всички тези нови услуги спомагат за издигане авторитета на библиотекаря и превръщат библиотеката в търсен и предпочитан партньор за местната власт, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите. В същото време гражданите получават достъп до широк спектър от услуги, които повишават качеството на живот в областта.
 
Г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър в Звеното за управление на програмата, направи презентация на тема „Иновативни услуги и добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.  Тя посочи, че като иновативни определяме услуги, които удовлетворяват нови потребности на гражданите, прилагат нов подход/метод в осъществяването на традиционни библиотечни дейности, предоставят достъп до нов тип информация, която досега е била недостъпна за ползвателите на библиотеката, привличат нови потребители, които библиотеката досега не е обслужвала. Приоритетни области за разработване на иновативни услуги са е-правителство, е-заетост, е-здраве, е-включване, е-образование, е-култура, е-бизнес.
  
Представени бяха примери за иновативни услуги в библиотеките от различни страни по програмата – България, Литва, Полша, Румъния и Украйна. Сред примерите бяха подаване на формуляри за субсидии на земеделските производители в Румъния, юридически консултации и достъп до услугите на електронното правителство в Украйна, обучения за безработни младежи от ромски произход за кандидатстване за работа онлайн и изнесени трудови борси на бюрата по труда в български библиотеки, кампания „Сигурен и приятелски Интернет” за деца и младежи в Литва, информационни и здравни беседи в българските библиотеки и много други примери за успешно внедряване на иновативни услуги.
 
Г-жа Кънева постави акцент върху измерването на резултатите от внедряването на новите услуги в библиотеките. Тя подчерта, че демонстрирането на ефекта е ключов момент още на етапа на разработване на услугата и подпомага в голяма степен нейното устойчиво предлагане.  За услуги с доказано позитивно въздействие върху обществото и активно търсени от гражданите е винаги по-лесно да бъде намерена подкрепа. Едновременно с това, библиотеката като институция, която предлага иновативни услуги за гражданите, повишава своя авторитет.

 
Г-жа Таня Тодорова, библиотекар при НЧ „Асен Йосифов – 1926” - с. Габровница направи презентация на тема „Библиотеката и хората над 55 – обучение по начална компютърна грамотност и Интернет”. Г-жа Тодорова сподели, че библиотеката в с. Габровница се е променила много с присъединяването си към Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Част от библиотеката е реконструирана, за да приюти новите компютри  и така се превръща в модерна компютърна зала. След преминато обучение по компютърна грамотност по програмата, библиотекарката Таня Тодорова добива самочувствие и желание да предаде наученото и на жителите на Габровница. Голям интерес към компютрите в библиотеката проявяват хора над 55 годишна възраст. За тях дигиталната пропаст е голяма и те се чувстват откъснати от съвременния глобален свят.  За да отговори на тази необходимост, Таня организира обучение по начална компютърна грамотност за възрастни. За два дни се сформират 2 групи по 4 души (колкото са и работните места в залата) и стартира двумесечно обучение в 2 модула - „Работа с компютър и програмата за текстообработка Word” и „Интернет за начинаещи”. Във връзка с обучението, Таня Тодорова споделя:  „Проведените до момента курсове в нашата библиотека затвърждават моето мнение, че има голям интерес към новите информационни технологии и че точно библиотеката е мястото, където трябва да се провеждат обучения на възрастни за начални компютърни знания.”

 
Г-жа Цветанка Николова, учител в 4 ОУ - гр. Монтана направи представяне на тема „Информационните технологии в помощ на учебния процес”. Г-жа Николова разказа за партньорството на 4 ОУ, регионална библиотека „Гео Милев”, община Монтана и турски партньори по програма „Коменски”. Партньорството се осъществява в рамките на програмата „Учене през целия живот”. Съвместният партньорски проект си поставя за цел ”подпомагане, ефективно развитие и интеграция на ИКТ в образованието, която  ще допринесе за повишаване  качеството на образователните услуги”. Проектът стартира през м. август 2011 г. и се очаква да приключи през м. юни 2013 г. Г-жа Николова изтъкна мястото на библиотеката в образователния процес на младите хора. Библиотеката привлича учениците по много причини: богатия книжен фонд, модерната техника, високоскоростния достъп до Интернет и не на последно място с отдел „Изкуство” (по-популярен като отдел „Музика” с богата дигитална колекция).  Г-жа Николова завърши презентацията си, като сподели: „Чрез анализ на образователните системи и обмяна на добрите практики в България и Турция ще се даде възможност за нов поглед към образованието и за постигане на единната му европейска визия – без етнически, социални и културни различия”.

 
Последната презентация за деня направи г-жа Анелия Иванова, директор на РБ „Гео Милев”. Темата беше „Модерните услуги в РБ „Гео Милев”- Монтана: успешни практики, предизвикателства, перспективи”. Госпожа Иванова нарече включването на РБ „Гео Милев” в Програма „Глоб@лни библиотеки” „глоб@лен шанс” в изпълнение на основната мисия на библиотеката като „ най-важно публично пространство  за общуване и социално развитие”.   Анелия Иванова представи пред аудиторията „новия читател” на библиотеката, който добива очертания след анкета, проведена сред младите читатели на РБ „Гео Милев”. „Новият читател” иска да ползва ресурсите на библиотеката от домашния си компютър, а когато е в библиотеката, има нужда от техническа обезпеченост в лицето на персонален компютър или лаптоп, мобилен телефон, Интернет връзка, флаш-памет, принтер и копирна машина. Сред приоритетите на „новите читатели” са „мебели по мярка”, подходяща температура, както и възможности за релакс като гледане на филми и слушане на музика, игри и възможности да общуват помежду си. Младият читател би искал да има възможност да посети библиотеката поне до 22 ч. всеки ден, включително и в събота и неделя. За да отговори на новите очаквания, според Анелия Иванова, библиотеката следва да се превърне в „обществен център” с компютри и достъп до Интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, възможност за реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни,имигранти и т.н.), приятна физическа среда и др.

 
Работата по групи беше най-високо оценена сред присъстващите. Темата на сесията беше „Разработване на нова услуга в библиотеката”. Участниците бяха разделени в 5 групи на случаен принцип. След брейнсторминг сесия присъстващите избраха 5 основни целеви групи.
 
Г-жа Димитрина Тодорова, регионален координатор за областта по програмата, разпредели групите на отделни „работни места” в библиотеката и направлява представянето на разработените от всяка група нови услуги.
 
В работата по групи активно се включиха Алекс Здравкова, Директор на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Монтана и Ася Филипова, представител на регионалната здравна инспекция (РЗИ) - гр. Монтана. Г-жа Здравкова взе участие в групата по разработване на услуги за бизнеса и представи пред присъстващите възможностите за сътрудничество с ОИЦ – Монтана за подпомагане и информиране на гражданите за възможностите на фондовете на Европейския съюз.  Г-жа Филипова се включи в групата за разработване на услуга, насочена към деца и младежи, даде ценни насоки за създаване на безопасна среда в Интернет и заяви готовността на РЗИ - Монтана да подкрепя библиотеките в областта в начинанията им със здравна насоченост.
 
Библиотекарите от своя страна използваха богатия си практически опит, новите умения от обученията по „Глоб@лни библиотеки - България” и много въображение и креативност в разработването на новите услуги. Появиха се идеи за „Равен достъп до образование за младежи от ромски произход” с помощта на библиотеката и ИКТ, „Информационен център за хора с увреждания” и много други.
 
 Целевите групи и новите услуги, които бяха идентифицирани по време на работата в група, са следните:

  • Потребители от ромски произход – Оказване на подкрепа от страна на библиотеката при кандидатстване за стипендии за обучение
  • Потребители с увреждания – Създаване на информационен център за хора с увреждания
  • Безработни – Обучение на безработни лица по компютърна грамотност и кандидатстване за работа онлайн  
  • Деца и младежи – Електронно образование – безопасно използване на Интернет в библиотеката
  • Представители на бизнеса – Каталогизиране на местния бизнес и предоставяне на информационни услуги

 Работата по групи показа, че библиотеката е ценен партньор за разнообразни целеви групи и разполага с повишен капацитет, за да отговори на потребностите на гражданите. При избора на услугата, която всяка библиотека от областта се ангажира да внедрява, библиотекарите не се ограничиха само до посочените пет услуги, а направиха и други предложения.
 
Анализът на обратните връзки от участниците в срещата показа, че разработването на нови услуги в библиотеката е приоритет на библиотекарите, а споделените добри практики ще бъдат от полза в по-нататъшната им работа. Най-високо оценена беше възможността за работа в групи и споделянето на опит. Участниците изразиха желанието си за организиране на повече подобни срещи, в които да участват представители на институции и организации, които биха могли да партнират на библиотеките при предоставянето на модерни услуги за гражданите. 
 
Иновативни услуги, които ще прилагат целевите библиотеки от област Монтана

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга Целева група
881 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1927 Берковица С.БОРОВЦИ Е - умения:  Информационна грамотност на подрастващите
Е-здраве: Библиотерапия
Деца и младежи
879 БИБЛИОТЕКА ЙОРДАН РАДИЧКОВ ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ-1872 Берковица ГР.БЕРКОВИЦА Е - здраве: Работа с хора с увреждания Диабетно болни
880 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ 1911 Берковица С.БЪРЗИЯ Е - умения: Обучение на възрастни в ИКТ Пенсионери
882 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1928 Берковица С.ЗАМФИРОВО Е - бизнес: Информационно подпомагане на бизнеса
Е - заетост: Електронни  услуги за безработните в село Замфирово
Бизнесмени
 
 
Безработни
890 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГОЦО НИКОЛОВ-1960 Бойчиновци С.МАДАН E- заетост: Подпомагане на безработни младежи в активна възраст с информация за свободни работни места и програми за преквалификация
Е - здраве: Създаване на справочник с информация на здравни и битови теми за хора в пенсионна възраст
Безработни
 
 
 
Пенсионери
 
884 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ 1932 Бойчиновци ГР.БОЙЧИНОВЦИ Е-умения: Обучение на възрастни хора над 60 години за търсене на информация в Интернет Пенсионери
885 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1934 Бойчиновци С.МЪРЧЕВО Е - здраве: Превенция срещу вредата и пагубните последици вследствие употреба на алкохол, цигари, наркотици и борба срещу насилието между и на деца Деца и младежи
887 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1911 Бойчиновци С.ЛЕХЧЕВО Е - заетост: Електронни  услуги за безработните Безработни
869 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НОВ ЖИВОТ-1900г. Бойчиновци С.ВЛАДИМИРОВО Е-образование: Предоставяне на информация за образователни проекти
Е- заетост: Предоставяне на информация за работни места
Ученици роми
 
Безработни младежи, роми
3055 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.БОТЕВ-1934 Бойчиновци С.БЕЛИ БРОД Е - умения:  Обучение в компютърна грамотност на населението Пенсионери
886 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1921 Бойчиновци С.ОХРИД Е - умения:  Организиране на курсове за компютърна грамотност и работа с интернет Пенсионери
Хора в активна възраст
894 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1927 с.Смирненски Брусарци С.СМИРНЕНСКИ Е - заетост:  Предоставяне на информация на безработни Безработни
895 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1929г. С.ДОНДУКОВО Брусарци С.ДОНДУКОВО Е - заетост: Предоставяне на информация на безработни с образование и нискоквалифицирани
Е-култура: Изучаване на фолклора и традициите в селото
Безработни
 
 
Деца и възрастни
893 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1891 Брусарци ГР.БРУСАРЦИ E - здраве:  Информирани и здрави Пенсионери
892 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА-1903г. Брусарци С.КРИВА БАРА Е - умения: Обучение за работа с компютър
Е - заетост: Информиране за работни места
Е - здраве: Информирани и здрави
Роми  - ученици,
 
Безработни,
 
Възрастни
891 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪБУЖДАНЕ-1899 С.ВАСИЛОВЦИ Брусарци С.ВАСИЛОВЦИ Е-умения:  Обучение по начална компютърна грамотност на безработни младежи от ромската общност Безработни младежи, роми
900 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1927 Вълчедръм С.ДОЛНИ ЦИБЪР Е-умения:  Обучение по начална компютърна грамотност на възрастни 50+ Възрастни, роми
897 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЖИВОТ-1906 Вълчедръм С.МОКРЕШ Е-общество:  Превенция „Не на дрогата и тютюнопушенето” Деца, ученици, родители
903 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ-1915 Вълчедръм С.СЕПТЕМВРИЙЦИ Е - заетост:  Предоставяне на информация на безработни Безработни
901 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1927 Вълчедръм С.ЧЕРНИ ВРЪХ Е - образование: Насърчаване интереса на децата към Интернет пространството с учебна цел и безопасно ползване на Интернет
Е - заетост:  Предоставяне на информация на безработни
Деца и ученици
 
 
Безработни
902 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЛО-1891 Вълчедръм ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ Е - умения:  Обучение на възрастни в ИКТ Пенсионери, хора в активна възраст
908 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1900 Вършец ГР.ВЪРШЕЦ Е - заетост:  Предоставяне на информация на безработни Безработни
909 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КЛ. ОХРИДСКИ-1928г. Георги Дамяново С.КОПИЛОВЦИ    
911 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУДОЛЮБИЕ-1899 Георги Дамяново С.ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Е - култура: Създаване на електронна база за културните забележителности на родния край Местна общност, туристи
919 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПОСТОЯНСТВО-1856 Лом ГР.ЛОМ Е - образование: Творческо писане и публикуване в литературни сайтове Учащи
923 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-1929 Медковец С.СЛИВОВИК Е - умения: Преодоляване на информационната неравнопоставеност на жителите на селото Хора в зряла възраст
Пенсионери
922 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМИТЪР ВЪЛНЕВ-1903 Медковец С.РАСОВО Е-умения: Обучение в начална компютърна грамотност
Е- образование: Безопасно ползване на интернет
Деца и възрастни
 
Деца и младежи
925 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1898 г. Медковец С.МЕДКОВЕЦ Е - образование: Насърчаване интереса на децата към интернет пространството с учебна цел и безопасно ползване на Интернет Деца и младежи
862 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АСЕН ЙОСИФОВ-1926 Монтана С.ГАБРОВНИЦА Е - образование: Безопасно използване на Интернет в библиотеката Деца и младежи
872 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1921 Монтана С.БЛАГОВО Е - умения: Подобряване на информационната грамотност на населението
Е-заетост:  Предоставяне на информация за безработни
Деца,  младежи и възрастни
Безработни
867 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАРОДНА ПРОСВЕТА-1908 Монтана С.СМОЛЯНОВЦИ Е - култура: Създаване на електронна база за културните забележителности на родния край Местна общност, туристи
861 РБ ГЕО МИЛЕВ Монтана ГР.МОНТАНА Е - умения: Подобряване на информационната грамотност на населението
Е-заетост:  Предоставяне на информация за безработни
Деца,  младежи и възрастни
 
Безработни
873 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1928 Монтана С.СЛАВОТИН Е - образование: Насърчаване интереса на децата към Интернет пространството с учебна цел и безопасно ползване на Интернет Деца и младежи
3008 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕЙО ЯВОРОВ-1926 Чипровци С.БЕЛИМЕЛ Е - образование: Насърчаване интереса на децата към Интернет пространството с учебна цел и безопасно ползване на Интернет Деца и младежи
928 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕТЪР БОГДАН-1909 Чипровци ГР.ЧИПРОВЦИ Е- умения: Обучение на възрастни в начална компютърна грамотност
Е - заетост: Предоставяне на информация на безработни
Хора в активна възраст и пенсионери
Безработни
 
929 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1926г.-с.Железна Чипровци С.ЖЕЛЕЗНА Е - заетост:  Електронни  услуги за безработните Безработни
933 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1927 Якимово С.ДЪЛГОДЕЛЦИ Е - умения: Обучение на възрастни в начална компютърна грамотност Пенсионери
930 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АЛЕКСИ БЕРЕМЛИЕВ-1926 Якимово С.ЯКИМОВО Е- образование: Безопасно използване на Интернет Деца и младежи