Вие сте тук

Регионална тематична среща „Нови услуги и инициативи в съвременната библиотека” в Добрич

На 26 април 2012 г. в град Добрич се проведе регионална тематична среща, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и Регионална библиотека „Дора Габе” - гр. Добрич. Библиотечният форум се проведе в конферентната зала на парк хотел „Изида” - град Добрич.
 
„Нови услуги и инициативи в съвременната библиотека” бе темата на организираната среща, а целта на провеждането й бе да бъдат дискутирани въпроси, продиктувани от предизвикателствата, пред които са изправени съвременните библиотеки.
 
В срещата се включиха 60 участници, между които библиотекари от всички целеви библиотеки  от област Добрич, местната власт /община, областна управа/,  учебни заведения, партньори.  От звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в срещата взеха участие регионалните мениджъри Николай Марков и Красимир Христов.
 
На събитието присъстваха г-н Тодор Георгиев – зам.-областен управител и г-жа Детелина Николова – кмет на Община град Добрич, която отправи приветствие към всички участници. В него се казва: „Включването на библиотеките от област Добрич в Програма „Глоб@лни библиотеки - България” е важно както за тяхното развитие, така и за местната общност. Чрез тази програма се улесняват достъпът до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги, подпомагат се гражданите да се приобщят към глобалното информационно общество. Удовлетворени сме, че нашите обществени  библиотеки  разширяват своя обхват и дейности, като се превръщат в по-привлекателни места и се утвърждават като средища за промяна и знание.”
 
Регионалната тематична среща беше открита от Пенка Христова, директор на Регионална библиотека „Дора Габе” и регионален координатор по програмата за област Добрич, която поздрави присъстващите, изложи мотивите си за организирането на проявата и очакваните резултати от нея. Тя сподели мнението, че въвеждането на модерни иновативни услуги в библиотеките, ориентирани към потребностите на различните групи потребители и общности, изискват анализ на предлаганите библиотечни услуги и дебат за тяхното разширяване. Пенка Христова изрази увереността си, че работната среща ще провокира идеи и мнения за въвеждане на иновации в търсене на модела на успешната библиотека и утвърждаването й като институция, която би могла да промени живота на хората в местните общности.
 
Темите, които бяха представени по време на срещата, представиха различни гледни точки за новите услуги, които обществените библиотеки могат да предоставят на своите потребители.
 
Начало на срещата постави Николай Марков – регионален мениджър от Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, който представи Практики за иновативни услуги от други държави по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Презентацията позволи на участниците да се запознаят с опита на други библиотеки от различни страни и да направят съпоставка между тях и дейностите и услугите, които предлагат в своите библиотеки. Николай Марков  изрази увереността си, че българските библиотеки се стремят и  работят активно за постигане на по-високо ниво на обслужване и разширяване на услугите за местните общности.

 
Живка Ненова от Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич представи пред аудиторията презентация на тема: Иновативни услуги на библиотеките чрез използване на ИКТ. Презентацията започна с определение на понятието „иновация” и различните видове иновации.  Бяха разгледани иновациите в библиотечната практика като успешно въвеждане на нещо ново и полезно, например: нов процес, метод, практика, техника, продукт или услуга. Отговор получи въпросът: „Какво е иновативна услуга?” Следващият акцент беше върху използването на ИКТ в библиотеките и иновативни библиотечни услуги /ИКТ базирани и е-услуги/. Новата потребителска аудитория, която иска дистанционно обслужване 24/7, води до обновление и развитие на виртуалните справочни услуги. Следваше опитът на РБ „Дора Габе” – Добрич и представяне на иновативните услуги, които библиотеката предоставя с помощта на предоставеното по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” ИКТ оборудване: ползване на Интернет, електронна поща, Skype, обучение по компютърна грамотност на гражданите, виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря” и др. Бяха демонстрирани страници от уебсайта на библиотеката и онлайн формуляри за различни услуги. В заключение бяха предложени някои идеи за нови  услуги в библиотеката, за нови партньорства и обхващане на различни целеви групи.

 
За библиотеките в помощ на образованието и ученето през целия живот говори Галя Маринова от Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич, която се позова на насоките на IFLA за обществената библиотека, както и на директивите на Европейската комисия, залегнали в Стратегия 2020 за интелигентен растеж, чрез  изграждане на икономика,  основаваща се на знания и иновации. Тя представи целите и задачите, които стоят пред обществените библиотеки в подкрепа на официалното и неформалното образование, на самообразованието на всички нива, както и стъпките, които е необходимо да следват  за ефективно включване в глобалния процес на развитие на отделната личност и на общността. Посочвайки ползвателите на библиотечни услуги, обособени в различни групи, Г. Маринова разгледа и видовете услуги, приложими в днешните условия в библиотеките и сподели богатия опит на Регионална библиотека „Дора Габе” в подкрепа на образованието и ученето през целия живот на гражданите от Добрич и областта. Специално внимание бе отделено на методите за ефективно сътрудничество, за възможността библиотеките да развиват иновативни услуги в партньорства с други институции и организации. Подчертано бе, че включването на регионалната библиотека в Програма „Глоб@лни библиотеки - България” позволи тя да се изгради и като обучителен център, както за библиотекарите от добричка област, така и за всички потребители на библиотечни услуги.

 
Мария Нешева от Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич представи различни методи за Идентифициране на целеви групи и библиотечните услуги за тях. Тя акцентира върху необходимостта от предоставяне на равен достъп до библиотечни услуги, без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език или социално положение. Запозна присъстващите с част от елементите на ефективното библиотечно обслужване с ключови услуги, предлагани от съвременната обществена библиотека. Темата завърши с политики на грижа за ползвателите за постигане на положителен ефект и като цяло подобряване живота на общността.
 

Програмата на тематичната среща включваше и споделяне на добри библиотечни практики от целевите библиотеки в областта. Своя професионален опит споделиха Мариана Будева от библиотеката при НЧ "Съгласие - 1890" – гр. Каварна, която сподели, че „Благодарение на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” броят на регистрираните читатели и на индивидуалните посещения значително нарасна. Освен това отчитаме и по-дълъг престой на своите посетители. Новото ИКТ оборудване улеснява ежедневните ни дейности чрез възможности за автоматизация. Изключително сме щастливи за предоставената ни възможност да бъдем част от семейството на Програма „Глоб@лни библиотеки”. Беше ни подадена ръка, която ние с удоволствие поехме, развиваме се и ще продължаваме да го правим, за да удовлетворяваме все по-големите изисквания и нужди на нашите настоящи и бъдещи  потребители! Разбира се, не мога да не споделя, че за да се случи всичко това, имахме и огромната подкрепа на читалищното ръководство в лицето на г-жа Ивелина Павлова, както и на местната власт – в лицето на кмета Цонко Цонев и Главния секретар на общината Дарина Колишева.”
 
Иванка Томова от НЧ "П. Хилендарски - 1870" - гр. Балчик  изрази мнението, че „Всички сме свидетели на  трансформацията на съвременните библиотеки. Те променят своето място и роля в живота на местните общности, а с това променят живота на самите общности. Това е особено осезаемо в по-малките населени места, където част от хората са в неравностойно положение по отношение на достъпа до информация. След одобряването им като целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, тази информационна  неравнопоставеност  вече може да бъде преодоляна. От „място само за четене” библиотеките постепенно се превръщат в „място за срещи и контакти”.

Маргарита Великова, началник отдел „Култура” на Община Генерал Тошево, заяви подкрепата на общината към дейностите на библиотеките с уверението, че това е старт към успешно развитие на обществените дейности в региона. Тя изрази задоволството на местната власт от включването на библиотекари от Ген. Тошевска община в обученията за библиотекари по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, които се провеждат в обучителния център на Регионална библиотека „Дора Габе”  – Добрич.
 
В работната среща взе участие и Светлана Върбанова, преподавател във ФСГ „Васил Левски” - гр. Добрич, която запозна участниците със съвместите инициативи на гимназията и регионална библиотека „Дора Габе” като изложби, групови проекти, работни ателиета и заяви удовлетворение от добрите партньорски взаимоотношения.
 
Програмата включваше и интерактивна игра с участниците, наречена „Световно кафене”. Целта на играта бе по забавен и приятен начин да се провокира у участниците иновативно и креативно мислене, както и идеи, основа за конкретни нови услуги, които библиотеките да приложат в своите библиотеки.
 
Работата по групи предизвика особен интерес сред участниците, които имаха за задача да се фокусират върху важни въпроси, касаещи библиотечните услуги. Всяка група намери на своята маса различни материали – листи, маркери, салфетка, подложка за чаша кафе, зърна кафе, бонбони, стикери и др., които да използва свободно, а драскането по покривките бе разрешено. Участниците се представиха, като споделиха  трите най-важни неща за себе си.
 
Дискусиите по групи позволиха на участниците да развият свои идеи и мнения за новите услуги в модерната библиотека, да споделят опит и да потърсят възможности за въвеждане на реално приложими нови услуги в полза на общността. Те играха, рисуваха, чертаха, проявяваха творчество, забавляваха се и се обединиха около една идея за нова услуга, която визуализираха върху лист хартия. Освен това всяка група трябваше да предложи начини за презентиране на новата услуга пред читателите  и обществеността.
 
След приключване на играта всяка група представи идеята си пред аудиторията.
 
Бяха разработени идеи за следните нови услуги, които според участниците биха могли да се предлагат в една модерна библиотека:

 •  „На кафе с библиотекаря” - срещи в библиотеката, при които да се правят предложения за нови инициативи и промени в полза на гражданите;
 •  „Библиотека на колела” – Библиобус – представяне на нови библиотечни документи (книги) и достъп до Интернет и в най-отдалечените места в общината на различни по възраст, пол и етническа принадлежност хора;
 • Обособяване на специализирано място в Информационния център за хора със зрителни и друг вид увреждания;
 • Детска читалня „От големи за малки”;
 • „Как да стана добър родител” с намерението в библиотеката да се срещат настоящи и бъдещи родители, да обменят идеи и опит във възпитанието на децата;
 • „Аз и ти = Ние”;
 • „В сътрудничество с ВУЗ” - провеждане на дистанционни обучения;
 • „Моето ХОБИ в библиотеката” - да се разработят ателиета по интереси за оползотворяване на свободното време на хора на различна възраст;
 • „Денонощна библиотека БЪДЕЩЕ” или „Любовта на библиотеката минава през мрежата” с идеята да се предоставя 24 часа онлайн електронна информация на гражданите;
 •  „Библиотеката приятел на еТwinning”. Намерението е библиотекарите и учителите  е да работят съвместно в платформата еТwinning. Библиотеките ще осигуряват ресурси /компютри, зали, материали/ не само в големите градове, но и  в малките населени места. Чрез програмата ще се работи за развитието на говорни умения на майчин и чужд език и на ИКТ уменията в различни типове селища -  в граничен район /Дуранкулак - "Език на съседната страна"/, в билингвален район /Тервел/, в туристически район /Кранево, Оброчище/.  Идеята е да бъдат обединени в едно чуждо езиково обучение /развитие на говорните умения/, ИКТ и усилията на библиотеките за тяхното подобряване,  като основен инструмент за това станат еТwinning - проекти и комуникацията на учители и ученици в платформата. Библиотечните работници ще подкрепят и поощряват участието на млади хора и педагози в програмата. Учителите направиха и предложение за включване на метода "Литературна разходка" в услугите на библиотеките.

 За промотиране на нова услуга в библиотеките сред участниците се открои идеята за използване на рекламни тениски с надпис „Аз обичам библиотеката, защото и тя ме обича”.
 
По време на работната сесия всички участници работиха активно и ангажирано. Въпреки краткото време, те успешно съумяха да разработят и представят разнообразни и интересни идеи за предлагане на нови услуги в модерната библиотека, които ще бъдат доразработени и предложени за реализиране до края на месец май. Събитието се превърна в пространство за дискусии и съставяне на креативни планове за предоставяне на иновативни услуги за читателите. Форматът „Световно кафене” провокира създаването на изобретателни решения, които се родиха от самите представители на библиотеките – именно тези, които всеки ден се изправят пред предизвикателствата в работата в една библиотека.
 
В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка, които показват, че участниците са удовлетворени във висока степен от проведената среща. Изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, представените презентации, организацията са високо оценени.
 
Работата по групи и генерираните нови идеи, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките, споделените добри практики са сред най-често срещаните „полезни неща", научени от участниците.
 
Изводите са подобни работни форуми са, че те са полезни и ефективни. Те са в интерес както на библиотекарите, така и на всички ползватели на библиотечни услуги.

"Световно кафене" в Добрич, 26 април 2012 г.

ЦEЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ - ОБЛАСТ ДОБРИЧ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ УСЛУГИ
 

 1.  
Регионална библиотека „Дора Габе” – гр. Добрич, Община град Добрич
 
Гише на предприемача
 1.  
Библиотека при НЧ "В. Левски - 1959" - гр. Балчик, Община Балчик
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Светлина - 1941" - гр. Ген. Тошево, Община Генерал Тошево
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Йордан Йовков - 1896" - с. Красен, Община Генерал Тошево
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Кирил и Методий -1897" - с. Пчеларово, Община Генерал Тошево
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Груди Филипов - 1940" - с. Божурово, Община Добричка
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Съгласие - 1890" - гр. Каварна, Община Каварна
 
1. Онлайн библиотека – разширяване на електронните услуги и обогатяване информацията с местно съдържание на уеб-страницата на библиотеката
2. Библиотеката в подкрепа на образованието и ученето през целия живот  - обучения по ИКТ, чуждо езикови обучения и др.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Народен будител - 1940" - с. Българево, Община Каварна
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Йордан Драгнев - 1894" - с. Крушари, Община Крушари
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Дружба - 1898" - с. Дуранкулак, Община Шабла
 
1. Онлайн библиотека – разширяване на електронните услуги и обогатяване информацията с местно съдържание на уеб-страницата на библиотеката
2. Библиотеката в подкрепа на образованието и ученето през целия живот  - обучения по ИКТ, чуждо езикови обучения и др.
3. На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Свобода - 1897 г." - с. Гурково, Община Балчик
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Просвета - 1901" - с. Оброчище, Община Балчик
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Просвета - 1900" - с. Соколово, Община Балчик
 
Библиотеката в подкрепа на образованието и ученето през целия живот  - обучения по ИКТ, чуждо езикови обучения и др.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Пробуда - 1941" - с. Кардам, Община Генерал Тошево
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Просвета - 1940" - с. Плачи дол, Община Добричка
 
Библиотеката в подкрепа на образованието и ученето през целия живот  - обучения по ИКТ, чуждо езикови обучения и др.

 

 1.  
Библиотека при НЧ "Кирил и Методий - 1900 г." - с.Ф.Дянково, Община Добричка
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Светлина - 1942" - с. Белгун, Община Каварна
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Д.Дончев-Доктора - 1893" - гр. Тервел, Община Тервел
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "П. Хилендарски - 1870" - гр. Балчик, Община Балчик
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Бачо Киро - 1939 г." - с. Кранево, Община Балчик
 
Библиотеката в подкрепа на образованието и ученето през целия живот  - обучения по ИКТ, чуждо езикови обучения и др.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Отец Паисий - 1897" - с. Спасово, Община Генерал Тошево
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.
 
 1.  
Библиотека при НЧ "Ст. Караджа - 1936 г." - с. Телериг, Община Крушари
 
На кафе с библиотекаря  – срещи с читателите на библиотеката за обмяна на идеи за реализиране инициативи в полза на местната общност.