Вие сте тук

Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между библиотеките в областите Смолян и Пазарджик/

Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между
Регионална тематична среща „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките” /споделяне на добри практики между
Откриване на срещата
Работа по групи
Работа по групи

На 17 и 18 май 2012 г. в Балнеологичен център „Камена” ЕАД - гр. Велинград се проведе регионална тематична среща  „Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките”на целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в област Смолян и област Пазарджик.
 
В срещата се включиха 95 участници, между които библиотекари от обществените библиотеки в двете области, читалищни секретари, представители на общинските власти, културни институти, неправителствения сектор, бизнеса, партньори на библиотеките. От ръководството на програмата участваха г-жа Емилияна Живкова - програмен директор от ПРООН и трима представители на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България": г-жа Наталия Георгиева - ръководител „Връзки с обществеността и застъпничество“, г-жа Красимира Кънева и г-н Красимир Христов - регионални мениджъри.
 
Регионалната среща бе организирана от Регионалните библиотеки в гр. Смолян и гр. Пазарджик, а домакин на срещата беше Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” - гр. Пазарджик. В началото от името на  домакините приветствие поднесе г-жа Николина Коцева - регионален координатор по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за област Пазарджик. След това думата беше дадена на г-н Красимир Христов, който говори за целите и програмата на срещата и приоритетите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" през 2012 г.
 
Същинската работа на срещата премина в две сесии: „Съвременната обществена библиотека - среща на традиционни и иновативни услуги“ и „С партньорствата сме по-силни“.
 
Първата сесия стартира с въвеждащата презентация на г-жа Наталия Георгиева  “Партньорствата - инструмент за иновативни услуги в библиотеките”. Г-жа Георгиева представи пред участници „умната диаграма“ - важен инструмент при разработването на иновативни услуги.

След това пред участниците бяха представени следните презентации:

Лъчезар Риков, директор на  РБ „Никола Фурнаджиев”, гр. Пазарджик
Г-н Риков представи Програмата за библиотечно-информационно обслужване на лицата със специфични нужди на РБ „Н. Фурнаджиев”, разработена през 1995 г., подробно разкри реализирането на конкретните дейности, в които са обхванати различните групи лица и ефекта от тази работа на библиотеката.
 

Дарина Славова, библиотекар, РБ „Никола Вранчев“, гр. Смолян
Г-жа Славова разкри дейността на центъра от откриването му до днес и го представи като място, където всички поколения се срещат и откриват нещо за себе си. Посочени бяха примери от конкретни реализирани проекти с ОДК, ПУ и др.

Силвия Лободова, библиотекар в библиотека при НЧ „Пробуда“
Г-жа Лободова сподели една добра практика за обучение на деца, като проследи цялостно проведеното обучение и сподели какво Програма „Глоб@лни библиотеки - България” дава на най-малките населени места.

Васка Мавродиева, библиотекар в библиотека при НЧ „Светлина“, с. Момчиловци
Презентацията на г-жа Мавродиева проследи дейността на библиотеката след  получаване на техниката от Програмата. Тя очерта две важни посоки – работата с децата и работата по издирване и представяне на местната история. Сподели и за нови услуги, които библиотеката предлага, благодарение на оборудването по Програмата.

Виктор Шанов, секретар на НЧ „Светлина“, с. Гьоврен и Уитни Годби, доброволец от „Корпус на мира“
Представянето на тази презентация беше още едно доказателство, че партньорството е много важно за издигане нивото на работата в една библиотека. Тя показа  променената  библиотека в с. Гьоврен, с различните предлагани услуги за всички възрасти и със създадения електронен каталог.
Целта на  втората сесия - „С партньорствата сме по-силни“ - бе да се посочат добри партньорски практики и в същото време, продължавайки работата в малки групи от първата сесия, участниците да насочат своето внимание към нови партньорства. Участие в тази сесия взеха:

Г-жа Матакиева представи съвместната работа на Общинска администрация – Пазарджик с РБ „Н. Фурнаджиев” и читалищните библиотеки в общината – организиране на събития, дарения на книги, подкрепа за създаване на условия и работа по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Презентацията отрази историческите факти в развитието на библиотеката като обучителен център и съвременния й облик. Той подчерта стремежа на работещите да търсят нови и нови партньори.

Г-жа Мирова представи пътя за привличане на местната власт като партньор в дейността на библиотеката и конкретните крачки за реализиране на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в община Ракитово.
Във втората сесия участваха още г-жа Ина Церовска, директор на Младежки дом - Пазарджик и Борис Хаджийски - директор на Регионален исторически музей - гр. Пазарджик.
 
Г-жа Церовска представи съвместните инициативи на Младежкия дом с РБ „Н. Фурнаджиев” и читалищните библиотеки в района и партньорството при работата с подрастващите и тийнейджърите на града и региона.
 
Г-н Хаджийски  представи добрите партньорски отношения между музея, РБ „Н. Фурнаджиев” и читалищните библиотеки в региона. Той представи дейностите по спечелен от културните институти в Пазарджик проект за Културен фестивал, който ще се проведе през м. септември в рамките на 10 дни. В организацията и програмата на този фестивал ключова роля имат Регионален исторически музей и РБ.
 
Всяка от двете сесии завърши с работа по групи. Целта на дейността беше да се разработят иновативни услуги за предварително определени конкретни групи потребители на библиотечни и информационни услуги. Тази част от срещата беше оценена като изключително съществена и ценна за бъдещата работа на библиотеките. Работата по групи предизвика интерес сред участниците. На всяка от работните маси имаше представители на двете области, което направи дискусията още по-ползотворна, защото всеки участник чу мнения, споделен опит и реално приложими услуги на колеги от съседната област. Така ефектът от работата в групите беше още по-голям, а резултатът  в края - много добре разработени и представени пред аудиторията иновативни услуги.
 
Група 1: Бизнес – туристически услуги
Целева група – представители на  туристическия бизнес
Потребности -  привличане на туристи
Идентифициране на услугата – Привличане на туристи. Проучване на местната култура, обичаи и традиции. Календар на обичаи и традиции. Възстановка на традиции и обичаи. Записи на CD и DVD на автентичен фолклор.
План/ресурси
Издаване на рекламни брошури и дипляни - 300лв.; закупуване на дискове - 150 лв.; реквизит на читалището – 2 000 лв.; предоставяне на авторски права - 500 лв.
Партньори - Клуб на пенсионера, училища, Община, музеи, местни медии
Информация - Сайтове на община, библиотека, изложения, туристически центрове, туристическа борса
Дейности - Създаване на кръжок за издирване на местни обичаи и традиции, кръгла маса за местната общност, презентации в библиотеката
Ефект - Инвестиции в инфраструктурата – доходи, ремонти, строежи. Рекламиране на населеното място. Спестяване на време на бизнеса и туристите.
 
Група 2: Ученици
Целева група - Учениците от 1-4 клас
Потребности - Възпитаване у децата на интерес към познанието и любов към знанието
Идентифициране на услугата - Създаване на атрактивна и предпочитана от децата възможност за учене
План/ресурси

 • Зала, оборудвана по Програма „Глоб@лни библиотеки” – ежедневно осигурявана за времето от 14 до 16 часа;
 • Учители за всяка една от четирите групи;
 • Цифров фотоапарат, хартия, маркери, цветни самозалепващи се листчета;
 • Бадж за всяко дете /напр.: „Аз съм Митко от 2 клас”/.

Партньори - Учителите и родителите на децата от 1-4 клас
Дейности - Придобиване на нови знания, упражняване и затвърждаване на знанията, давани в училище по учебния план, чрез:
Социален ефект

 • Създаваме още едно място – полезно и безопасно, за нашите деца;
 • Като правим интересен процеса на запознаване и упражняване на нови знания и умения /според учебния план/, създаваме позитивна и устойчива мотивация на малките ученици да учат;
 • Помагаме на учителите и осигуряваме повишаване на професионалното им самочувствие.

Икономически ефект

 • Директно подпомагаме училището в основната му дейност - обучение и възпитание на младото поколение, чрез осигуряване на липсваща занималня по 8 часа седмично;
 • Спестяваме пари от семейния бюджет - за такси за Интернет, материали за заниманията, заплащане на образователната услуга, отопление на мястото за престой на детето.

Група 3
Целева група – Жени, жертва на домашно насилие
Потребности – Информация за НПО и институции с възможности за помощ в създадената ситуация – сайтове и информационни материали.
Идентифициране на услугата – Да се запознаят с правата си. Да получат сигурност и спокойствие.
План/ресурси - ИКТ, социален работник, адвокат, женски клубове и организации, пенсионерски клуб, психолог, полиция
Партньори -  НПО, психолози, юристи
Информация - Обяви, социални мрежи, медии
Дейности - Връзка с психолог /презентации, лекции, анкета, информационни материали/. Среща в кризисния център – споделяне на проблем. Провеждане на кафе-среща. Индивидуален разговор с психолог. Подпомагане с информация за намиране на работа.
Ефект - Пълноценен и трудоспособен човек. Спестяване на болнични, лекарства, средства за лекарска консултация. Осигуряване на спокойствие вкъщи. Подобряване на бюджета на семейството.
 
Група 4: Хора с двигателни увреждания
Целева група  - Деца с двигателни увреждания – 10 деца от дневен център.
Потребности  - Достъп до библиотечните колекции, до книгите, до информационни услуги, до културните изяви на библиотеката. Достъп до компютри за обучение, игри, забавления и информация.
Идентифициране на услугата – Достъп на хората с двигателни увреждания до библиотеката. Подобряване инфраструктурата на библиотеката – паркинг, рампа, пътека, парапет, WC. Организиране на места за работа и почивка за децата.
План/ресурси - Библиотеката разполага с обучен персонал, помещения, подходящи за целта материали и документи, компютри с осигурен Интернет достъп, игротека.
Партньори - Местна власт, родители, Съюз на инвалидите, доброволци /съюз на пенсионирани учители, младежки парламент, училища НПО, бизнес/
Информация - Публикации на сайта на библиотеката, в месните медии, рекламни материали и прояви.
Дейности - Набиране на средства /организиране на благотворителен концерт/,  изграждане на рампа, обучение на екип за работа с деца със специфични нужди, обучение на децата за работа с компютри
Социален ефект – Приобщаване на децата  и техните родители, осигуряване на нова среда за родителите и свободно време, нова среда за децата за обучение и забавление, включване на семействата в живота на библиотеката
Икономически ефект – 1500 лв. от благотворителен концерт; 1500 лв. от доброволчески труд; свободни часове за родителите, които могат да използват ресурсите на библиотеката
 
Група 5: Безработни
Целева група - Трайно безработни в населено място от 2000 жители.
Потребности - Търсене на информация за работа, опресняване на трудови навици, придобиване на нови и допълнителни умения, квалификация, срещи с работодатели /трудова борса/
 Идентифициране на услугата – Помощ за безработните да си намерят работа. Каталог на е-трудови борси, представяне на програмите за заетост, среща с работодатели – трудови борси и БТ, обучение по съставяне на СV, мотивационно писмо и начални компютърни умения.
План/ресурси - Контакти с ДБТ. Идентифициране на нуждите от обучение и оформяне на програми със съответните обучители.
Партньори - Община, ДБТ, фирми, НПО, образователни институции за възрастни.
Информация - Информационни табла, публикации в медиите, организиране на събития /срещи, кръгли маси/.
Дейности - Контакти с безработни лица и групи, създаване на е-каталог на трудови борси, контакти с БТ и работодатели и организиране на срещи, организиране на курс по начална компютърна грамотност, предоставяне на информационни ресурси, осигуряване на информация и достъп до програми за квалификация, индивидуални консултации за търсене на работа.
Ефект - Осигурена заетост на 10% от обхванатите безработни. 20% обучени за търсене на работа и нови умения. Привлечени нови потребители в библиотеката.
 
Група 6: Младежи от ромски произход
Услуга - „Заедно можем”
Цел - Регистриране на младежи от ромски произход на възраст от 19-29 г. на трудовата борса.
Партньори - Лидери на ромски организации; управители на фирми; Бюро по труда; неправителствени организации
Дейности -  Изготвяне на СV и мотивационно писмо; попълване на други необходими документи; издирване на фирмена информация в Интернет; издирване на различни програми за роми.
Ресурси - Използване техниката и безплатния Интернет достъп в библиотеката. Обучен  библиотекар.
Резултати - Ромите усвояват начините за търсене на информация в Интернет - обяви за работа и информация за ромски програми, в същото време изграждат лични контакти. Повишават своята информационна грамотност с помощта на библиотечния специалист. Кандидатстват и намират работа с помощта на библиотекаря. Информират се за проекти по ромски програми.
Социален ефект - Интеграция на ромското население; намаляване на етническото напрежение; намаляване на кражбите. Дори и 5 кражби да бъдат преодолени, това ще е постижение за определени райони.
Икономически ефект - Ефектът се измерва в това, че младежите ще получават заплати, в същото време  отпадат социалните помощи и в бюджета влизат осигуровки.
 
Група 7: Местни самодейци - танцова група за деца „Хоп-троп“
Услуга -  Помощ при реализиране на участие в международен фестивал
Цел - Популяризиране на дейността на танцовата група в чужбина.
Партньори - Национален фонд „Култура” към МК, местният бизнес, местната власт, читалища.
Дейности

 • Събиране на информация и видео за представяния танц и фолклорната област, от която произлиза, за носиите, които са характерни за нея.
 • Изпращане на заявка за участие.
 • Набиране на средства чрез кандидатстване по проект и от спонсори.
 • Заемане на костюми от други читалища.

Ресурси - Библиотечният фонд, Интернет, опитът на сродни организации.
              Липсващи ресурси - финансови средства за командировки, народни носии.
Резултати - Запазване и предаване за бъдещите поколения на българските народни традиции и популяризирането им в чужбина.
Социален ефект - Децата ще осъществят контакт със свои връстници в чужбина, ще обменят опит, ще придобият нови знания.
Икономически ефект - Реклама в чужбина на местния бизнес, който спонсорира участието във фестивала.
 
Група 8: Фермери - „Заедно с фермерите – картофопроизводители“
Услуга -  Намиране на актуална информация за действащи програми по еврофондове
Цел - Предоставяне на актуална информация на целевата група за подпомагане на техния бизнес.
Партньори - Общинска служба по земеделие, кметство.
Дейности

 • Среща със специалист от ОСЗ.
 • Попълване на документите и подготовка за кандидатстване.
 • Изпращане на документите онлайн.
 • Проучване за реализация на продукцията чрез Интернет на водещи фирми.
 • Осъществяване на връзка между производител и изкупвателна фирма.

Ресурси - Библиотечният фонд, Интернет, скенер, копирна машина.
Резултати - Участие на по-голям брой фермери.
Социален ефект - Задържане в селото на млади хора чрез информационно подпомагане на техния бизнес и издигане имиджа на библиотеката като съвременен информационен център.
Икономически ефект - Реализация на по-високи доходи, по-ниски разходи за реализация на проекта, устойчивост на доходите.
 
Група 9: Пенсионери 60+
Услуга -  Пенсионери ONLINE
Цел - Създаване на умения за работа с новите технологии на целевата група. Създаване нови  социални контакти в местната общност.
Партньори - Клуб на пенсионера, местна власт, медии
Дейности -  Проучване на желанието на целевата група за обучение чрез попълване на анкети в пенсионерски клуб, поща, здравна служба и църква. Разпространение на дипляни чрез партньорските организации. Изготвяне на програма за обучение. Обучение по ИКТ.
Ресурси - Техниката в информационния център. Обучен библиотекар по ИКТ.
Резултати - Пенсионерите от възрастова група 60+ получават необходимия минимум от знания по ИКТ и преоткриват библиотеката в населеното място не само като място за четене на книги, а и място за информация чрез използване на съвременните информационните технологии.
Социален ефект - В резултат на усвоените знания пенсионерите сами могат да издирват  материали за профилактика на здравето, за други интересуващи ги теми и в същото време разширяват своите социални контакти.
Икономически ефект - Спестяване на средства за телефони, пощенски разходи на участниците и библиотеката. Участниците в курса не заплащат такси и пътни разходи за обучението.
 
Във формулярите за обратна връзка участниците в срещата посочват следните неща, свързани със срещата, които биха ползвали занапред в практиката си:

 • Съвместна работа с местната власт;
 • Привличане на партньори;
 • Интересни практики (обмяна на опит) между колегите от двете области;
 • Иновативни услуги в библиотеките;
 • Е-включване и е-услуги;
 • Работа с деца със СОП;
 • Работа с всички социални групи;
 • Познанства с колеги;
 • Обучение на деца на PowerPoint;
 • Умения за изготвяне и изнасяне на презентации;
 • Умната диаграма.

Други коментари, мнения и препоръки от обратната връзка:

 • Споделянето на добри практики между двете области беше много полезна инициатива по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Смятам, че ще бъдат използвани добре от работещите по Програмата библиотеки.
 • Да бъдат организирани в бъдеще подобни срещи и с други колеги от страната.
 • Тези срещи трябва да бъдат поне два пъти годишно.
 • Необходимо е озвучаване.
 • Създаване на ЦПО към Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 • Поздравления за организаторите и ръководството на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.