Вие сте тук

Регионална тематична среща в Ловеч: "Доброволчеството в обществената библиотека – традиция и перспективи"

На 15 и 16 май  2012 в гр. Ловеч се проведе регионална тематична среща „Доброволчеството в обществената библиотека – традиция и перспективи”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионалната библиотека в гр. Ловеч. Форумът се проведе в конферентната зала на дом „Преслав”.
 
В срещата участваха 65 читалищни секретари, библиотекари, доброволци, представители на общинската администрация, партньори на библиотеките от областта и града. Официални гости на събитието бяха г-н Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч и г-жа Корнелия Маринова – председател на ОбС. Присъстваха Нели Митева, директор на Областния информационен център, Моника Дончева - Ресурсен център за деца и младежи със специални образователни потребности, Галя Тодорова - Районна здравна инспекция, Иво Райнов – учител в Езиковата гимназия и общински съветник, представители на природо-математическа гимназия, Сдружение „Знание”, Сдружение „Плевенски обществен фонд – Читалища”, медии.
 
Срещата беше открита от г-жа Мариана Иванова, директор на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” и координатор за областта по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
 
В приветственото си слово към участниците г-жа Корнелия Маринова подчерта, че благодарение на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” 35-те целеви библиотеки от областта се превръщат в център на знание от една страна и център за иновации от друга. Освен че предоставят информационно-библиотечни услуги на гражданите на по-високо ниво, библиотеките имат все по-нарастваща роля в процесите на местното самоуправление, което г-н Казанджиев и г-жа Маринова високо ценят и присъствието им на срещата е доказателство за това. 
 
Чудесните перспективи библиотеките да се развиват като иновативни центрове са благодарение и на доброволците, които влагат сърце и душа в работата си.
 
Темите  на срещата бяха насочени към предлаганите на потребителите библиотечни услуги с участието на доброволци и разработването на нови услуги с използване на ИКТ.  
 
Красимира Кънева, регионален мениджър в Звеното за управление на програмата, говори на тема "Иновативни услуги по „Програма "Глоб@лни библиотеки - България”  с подкрепата на доброволци". Първо г-жа Кънева запозна присъстващите с данните от тримесечните отчети за работа с доброволци в страната и област Ловеч. Като област с традиции в доброволчеството в библиотеките, Ловеч заема 6% от общия брой доброволци, отчетен в целевите библиотеки по програмата и 11% от вложения доброволен труд. По-големият дял на доброволния труд означава, че един доброволец в област Ловеч  влага повече часове труд в сравнение със средното за целевите библиотеки. Презентацията продължи със запознаване на присъстващите с основните групи електронни услуги, които програмата се стреми да внедри в целевите библиотеки и с конкретни примери за иновативни услуги, осъществявани с помощта на доброволци от България и други страни грантополучатели по програмата.

Албена Йончева, Център за работа с доброволци към регионалната библиотека представи  „Добри практики и иновативни услуги с доброволен труд”. Тя говори за различните дейности и събития и услуги на библиотеката, които са реализирани с труда на доброволците.


Библиотекарите Наталия Маркова - с. Черни Осъм, Ирена Илиева - с. Славяни и Мая Маринова – с. Чавдарци направиха презентации на дейността в техните читалища и читалищни библиотеки с участието на доброволци. 

Димитрина Александрова, с.Слатина представи клип за улугата Skype, която предоставя в библиотеката. 

Цанка Василева, секретар-библиотекар в с.Рибарица, в изказването си подчерта, че без доброволния труд на хората от курортния център тя не би се справила с многобройните дейности на читалището и читалищната библиотека. Библиотеката, която получи ИКТ оборудване през 2011 г., вече работи в събота и неделя, за да обслужва туристите, които посещават селото в празничните дни. Това е възможно само благодарение на помощта на доброволците, тъй като в празничните дни Цанка е ангажирана със самодейците в читалището. Много е ценен доброволният труд, тъй като читалището има ограничени средства за издръжката си, а жителите на селото са свикнали да получават безплатни услуги.
 

Нели Митева, управител на ОИЦ - Ловеч, запозна библиотекарите с дейността на центъра и възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Моника Дончева, директор на Ресурсния център за деца със специални образователни потребности, разказа за партньорството между центъра, служителите на библиотеката и доброволците. Тя подчерта, че предизвикателството пред Центъра е да работи за социалното включване на деца и ученици със специални образователни потребности и при изпълнението на тази мисия намират стабилна подкрепа от  библиотеката и доброволците.
 

Павлин Иванов, управител на Сдружение “Ловеч днес”, говори на тема "Добрите идеи раждат добри партньорства". Той изрази задоволството си от работата на младежите - доброволци, които имат по-големи отговорности в сравнение със своите връстници, но тези отговорности са техен собствен избор. "През годините на съвместната ни работа доброволците израснаха, станаха по-активни, по-добронамерени и най-важното - осъзнаха тезата: „Всичко зависи от мен, всичко зависи от нас”. Те промениха себе си, променят и нас" - каза г-н Иванов.
 
Ваня Давидова, гл. библиотекар при НЧ „Наука 1870” - гр. Троян презентира „Доброволчеството в библиотеката - генератор за създаване на партньорства” .

 

Ралица Попова разказа за най-актуалните партньорски проекти на сдружение „Знание”.

 

Срещата предвиждаше и работа по групи за разработване на иновативни електронни услуги. Участниците бяха разделени на пет групи по случаен признак. Всяка група изтегли листче с наименованието на групата иновативни услуги, към която трябва да принадлежи идентифицираната от участниците нова услуга. Бяха изтеглени следните групи услуги:  е-здраве, е-общество, е-заетост, е-образование и е-култура. Задължително при всяка от новите услуги се използва ИКТ оборудването и „глобалната мрежа”. Всички услуги ще се предлагат с участието на доброволци.
 
Иновативните услуги се разработиха в следната последователност:
 1. Избор на услугата и наименование
 2. Цел
 3. Целева група
 4. Партньори
 5. Дейности по внедряване на услугата
 6. Ресурси/бюджет
 7. Медийно представяне на услугата
 8. Очаквани резултати – социален и икономически ефект, въздействие върху местната общност
След приключване на работата в групите говорител, излъчен от всяка група, представи пред всички участници идентифицираната нова услуга. Резултатите по групи са:
 • Е-здраве: Предоставяне на информация по здравни проблеми. Целева група - възрастни, пенсионери.
 • Е-заетост: В помощ на безработните - съдействие при комуникацията между търсещите и предлагащите работа. Целева група – безработни.
 • E-общество: „Ръка за ръка срещу зависимостта”. Целева група - ученици.
 • Е-образование: Предоставяне на информация на ученици, лишени от възможността да напускат дома си за определен период от време. Целева група - ученици. 
 • Е-култура: Създаване на електронна карта с краеведски характер. Целева група – местна общност, туристи.

Работа по групи на регионална тематична среща в Ловеч, 2012 г.


Иновативни услуги в област Ловеч с участието на доброволци

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга с подкрепата на доброволци Целева група
800 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1895 г. Априлци ГР.АПРЛИЦИ Е-образование: Предоставяне на информация на ученици, лишени от възможността да напускат дома си Ученици
802 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873 г. Летница ГР.ЛЕТНИЦА Е-образование: Предоставяне на информация на ученици, лишени от възможността да напускат дома си Ученици
803 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1872 Летница С.ГОРСКО СЛИВОВО Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
 
805 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦВЕТАН П.ПЕТРОВ - ВЕЛКО-1905 Летница С.КРУШУНА Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери
765 РБ ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВ Ловеч ГР.ЛОВЕЧ Е-образование: Предоставяне на информация на ученици, лишени от възможността да напускат дома си Ученици
780 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1906 Ловеч С.ДОЙРЕНЦИ Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици
772 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК-1928 г. Ловеч С.КАЗАЧЕВО Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици
786 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪБУЖДАНЕ-1927г. Ловеч С.МАЛИНОВО Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
795 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.БОТЕВ-1930 Ловеч С.СЛАВЯНИ Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици
782 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1901г. Ловеч С.СЛАТИНА Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици
783 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1927г. Ловеч С.ЧАВДАРЦИ Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици         14-19 г.
813 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ 1895 Луковит ГР.ЛУКОВИТ Е-общество:  Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици         14-19 г.
816 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1895 Луковит С.ДЕРМАНЦИ Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
806 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БОРБА 1895г. Луковит С.ТОРОС Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни
 
Е-заетост: Предоставяне на информация на безработни
Местна общност, туристи
 
Безработни
822 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1896 г. Тетевен ГР.ТЕТЕВЕН Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Деца и младежи, зависими младежи
819 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1960г. Тетевен С.БАБИНЦИ E- заетост: Предоставяне на информация за безработни Безработни
824 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1897 Тетевен С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР E- заетост: Предоставяне на информация за безработни Безработни
825 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-1941 Тетевен С.ВАСИЛЬОВО Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици
817 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АРИФ ДЖЕНИН-1961 Тетевен С.ГЛОГОВО Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Деца и младежи, зависими младежи
820 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1931 Тетевен С.РИБАРИЦА Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици         14-19 г.
823 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.СМИРНЕНСКИ 1925г. Тетевен С.ЧЕРНИ ВИТ Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери
833 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА-1870г. Троян ГР.ТРОЯН Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
829 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ-1926г.-с.Бели Осъм Троян С.БЕЛИ ОСЪМ Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
831 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК-1908г. Троян С.БОРИМА Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
845 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.БОТЕВ-1911 Троян С.ВРАБЕВО Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери
838 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ-1899 Троян С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
835 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1905 г. Троян С.ДЕБНЕВО Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери
839 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ 1898г. Троян С.ОРЕШАК Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
827 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗНАНИЕ - 1906г. Троян С.ЧЕРНИ ОСЪМ Е-образование: Предоставяне на информация на ученици, лишени от възможността да напускат дома си
Е-заетост: Предоставяне на информация за безработни
 
Ученици
 
 
 
Безработни
840 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1902г. Троян С.ШИПКОВО Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
847 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ В.К.РУСКОВСКИ-1894г. Угърчин ГР.УГЪРЧИН Е-общество: Ръка за ръка срещу зависимостта Ученици         14-19 г.
853 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА-1930-с.Голец Угърчин С.ГОЛЕЦ Е-заетост: Предоставяне на информация за безработни
Е-здраве: Информация за здравни проблеми
Безработни
 
 
Възрастни, пенсионери
846 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ-1923 г. Угърчин С.ЛЕСИДРЕН Е-култура:  Създаване на краеведска електронна база данни Местна общност, туристи
857 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА-1901г. Ябланица ГР.ЯБЛАНИЦА Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери
856 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ДАНОВ-1903 Ябланица С.БРЕСТНИЦА Е-здраве: Информация за здравни проблеми Възрастни, пенсионери