Вие сте тук

Регионална тематична среща “Иновативни услуги в обществените библиотеки от област Враца“

Снимка от срещата
Снимка от срещата

На 3 и 4 април 2012 г. в хотел „Хемус” – гр. Враца се проведе Регионална тематична среща “Иновативни услуги в обществените библиотеки от област Враца“, съвместна инициатива на Регионална библиотека “Христо Ботев“ – Враца и Програма "Глоб@лни библиотеки - България".
 
Участие взеха над 50 представители на целевите библиотеки по програмата, на общинските администрации от областта и партньорите на библиотеката - Районна здравна инспекция, училища, медии. Звеното за управление на програмата /ЗУП/ беше представено от регионалните мениджъри Красимира Кънева и Николай Марков.
 
Форумът беше открит от Силвия Врачовска, директор на регионалната библиотека. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов и заместник-областният управител Цветелина Теофилова поднесоха приветствия към участниците.

По време на срещата бяха представени основните услуги, които библиотеките предоставят на населението с помощта на предоставеното по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” ИКТ оборудване.
 
Надежда Михайлова, библиотекар при НЧ „Христо Ботев – 1907” - гр. Роман говори за приложението на комуникационна стратегия „Информирани и здрави” на Министерство на здравеопазването от своята библиотека. Тя подчерта ролята на партньорите при провеждането на кампанията - представители на здравната инспекция, лични лекари, работодатели, - с чиято подкрепа се организират беседи и прожекции на информационните материали.

 
Христина Кръстева, библиотекар при НЧ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Криводол направи съвместна презентация с Ирена Станкулова за опита по програмата на библиотеките в гр. Криводол и с. Остров, община Оряхово.

 
Цветанка Кръстева, библиотекар в НЧ „Пробуда 1926” -  с. Згориград разказа как с помощта на ИКТ оборудването се развиват творческите умения на децата.

 
Две от сесиите на срещата бяха посветени на разработването и представянето на нови услуги, които целевите библиотеки да въвеждат през 2012 г. В зависимост от потребностите на жителите на населеното място и от капацитета на библиотеките, всяка целева библиотека се ангажира с вида на услугата/ите, които ще прилага и периода, в който ще стартира.
 
Стъпките, по които се разработиха иновативните услуги, са следните:

 • Цел
 • Целева група
 • Партньори
 • Конкретни стъпки за реализация
 • Очаквани резултати
 • Медийно отразяване

След дискусии в работата по групи бяха идентифицирани следните иновативни услуги:
 
Група  І „Светкавица”
 
Услуга:
 
Е-общество: Клуб „Млад репортер” - обучение на учащи  за създаване на репортажи, видеоклипове, презентации за значими събития в областта
Цели:

 1. Формиране на гражданска позиция в младите хора по отношение на наболели за обществото проблеми – екологично замърсяване,  битова престъпност, опазване на природни и културни забележителности и др.
 2. Осмисляне на свободното време на учениците през ваканциите.
 3. Да съчетаем умело заниманията с компютър и спорта (движението).
 4. Повишаване знанията и уменията на целевата група за работа с ИКТ.

Целева група:
Ученици на възраст 10-15 години с изявени наклонности в областта на фотографията, журналистиката и информационните технологии
Партньори:

 1. Общински медии – вестник, телевизия
 2. Земеделска кооперация
 3. Училищно ръководство и училищно настоятелство
 4. Регионалната библиотека
 5. Програма „Глоб@лни библиотеки”

Дейности по проекта:

 1. Договаряне между партньорите
 2. Обучение на обучителя
 3. Сформиране на клуба
 4. Лекция от страна на медийния партньор – техники за заснемане и подготовка на репортажи
 5. Организиране на излети и посещения с цел заснемане на репортажи:
  -  Екологична експедиция - замърсяване, почистване

-  Природни забележителности
-  Културни забележителности
- Земеделска кооперация – напр. сеитба, земеделски машини - в миналото и   днес и др.

 1. Сваляне на заснетото на компютър и допълнителна обработка на изображенията чрез подходящ софтуер – Sniping tools, Picture Manager, Windows Live Movie Maker. Създаване на филми чрез вмъкване допълнително на текст и звук
 2. Регистрация на групата в популярни социални мрежи – YouTube, Vbox7, Facebook и публикуване на заснетите материали
 3. Излъчване на най-добрите репортажи в местната медия, с която сме в партньорство
 4. Организиране на конкурс за най-добра снимка и подреждане на изложба при приключване на дейността по проекта

 
Очаквани резултати:
 

 1. Изработване на материали, публикувани в глобалната мрежа и местните медии
 2. Засилване на ролята на читалищната библиотека за местната общност – библиотеката е средство за популяризиране на дейности и услуги; библиотеката е сигурно и интересно място за прекарване на свободното време на нашите деца
 3. Повишаване на знанията и уменията за работа с ИКТ на библиотечните служители и целевата група

 
 Група ІІ  „Активните”
 
Услуга:
 
Е-заетост: Предоставяне на информация за безработни в активна възраст
 
Цел:
 
Намаляване на безработицата
 
Целева група: 
 
30 – 55 годишни,  безработни
 
Партньори:
 

 • Община
 • Бюро по труда
 • Агенция за социално подпомагане

 
Стъпки: 
 
      1. Проучване на потребностите на целевата група
2. Регистрация в сайтове за работа

 • Партньорски договори
 • Портал       

      3. Писане на CV и мотивационно писмо
      4. Създаване на база данни с:

 • документи и формуляри
 • свободни работни места 
 • законодателство
 • обяви със свободни работни места

 
Очаквани резултати:
 

 • Библиотеката е консултативен център – посредник между местния бизнес и безработните.
 • Библиотеките да станат агенти на промяната на местната общност.
 • Привличане на нови потребители.
 • Кметът да припознае библиотеката като важна институция за местната общност.

 
Медийно отразяване:
 
Презентиране на проекта:

 • в медиите
 • на сайта
 • чрез партньорите

 
Група III „Клуб „ Роден край”
 
Услуга:
 
Е-култура: Предоставяне на електронна информация в областта на краезнанието
 
Цел:
 
Създаване на местна/локална електронна база данни в областта на краезнанието чрез събиране, съхраняване и представяне на информация за населеното място.
 
Целева група:
 
Деца и младежи
 
Партньори:
 

 • Краеведското дружество
 • Регионална библиотека
 • Музей
 • Архив
 • Църква
 • Читалищни дейци
 • Природен парк   „Врачански балкан”
 • Общински власти
 • Медии
 • Бизнес (туристически агенции)
 • Сдружение на хотелиери
 • Агенция и финансиране, реклама

Стъпки за внедряване на услугата:
Стъпка  А

 1. Събиране на информация от клуб „Роден край” към библиотеката.
 2. Обработка на информация, систематизация и електронна обработка (сканиране и др.)
 3. Създаване на електронна база данни, представяне и ползване с нова информация.

 
Стъпка В
 

 1. Презентация пред местната общност. Виртуална разходка на регионално и национално ниво.
 2. Участие в рубрика „Краезнание”, информационна агенция „Враца плюс”, уеб портал „Визит Враца”, сайт на населено място/библиотека.
 3. Създаване на група във Facebook.
 4. Периодично обновяване на информацията от приятели на групата във Facebook.

 
Медийно отразяване:
 

 • Рекламен клип за новата услуга в регионалните медии
 • Съобщения в медии и празници – обществени

 
Очаквани резултати:
 
За библиотеката

 • Архив/база данни в електронен вариант
 • Привличане на младите в библиотеката
 • Създаване на уникална колекция в областта на краезнанието
 • Икономия на транспорт и спестяване на време
 • Безплатна реклама на туристически обекти
 • Съхраняване на културната памет в местната общност

 
Група ІV
 
Услуга:  
 
Е- включване: Създаване на справочник с информация на здравни и битови теми за хора в пенсионна възраст и помощ при проблеми
 
Цел:
 
Интегриране на възрастните хора в света на електронните услуги
 
Целева група:  60+
 
Партньори:
 

 • Областен информационен център
 • Регионална библиотека
 • Община
 • Медии
 • Доброволци
 • „Глоб@лни библиотеки”

 
Конкретни стъпки за внедряване на услугата:
 

 1. Обществен форум
 2. Набиране на доброволци
 3. Набиране на партньори
 4. Търсене на спонсори
 5. Формиране на екип
 6. Изготвяне на справочника
 7. Инсталиране на програмата
 8. Популяризиране на услугата
 9. Обучение (интеграция) на целеви групи

10. Актуализация на база данни – периодично
 
Медийно представяне:
 

 • Създаване на филми от местната телевизия за новата услуга
 • Репортажи по националната медия
 • Качване на филми в мрежата
 • Презентиране на услугата на работна среща

 
Очаквани резултати:
 

 • Социализиране на целеви групи
 • Придобиване на нови умения за работа
 • Нова услуга в библиотеката
 • Връщане на възрастните в библиотеката
 • Създаване на независимост за самостоятелно социално обслужване

 
Група  V „ Подай ръка”
 
Услуга:  
 
Е-образование: Задоволяване на специфични информационно-образователни потребности на деца и ученици с проблемно поведение
 
Целева група:
 
Деца с проблемно поведение, предимно от ромски произход
 
Партньори:
 

 • Здравни институции
 • Община
 • Областен ресурсен център
 • Полиция
 • Медии
 • Образователни  институции
 • Социални грижи
 • Регионална библиотека
 • „Глоб@лни библиотеки”

 
Стъпки за внедряване на услугата:
 

 • Сформиране на екип, съставен от доброволци
 • Проучване сред институциите за броя на децата с проблемно поведение
 • Създаване на специализирана библиографска справка по проблемите на тези деца
 • Провеждане на информационни срещи с родителите на проблемните деца
 • Организиране на творчески ателиета с поощрителни награди, игри
 • Помощ при подготовка на учебния материал, при писане на компютър в Word, подготовка на презентации, обучение за презентиране

 
Медийно отразяване:
 

 • Местни и национални медии
 • Социални мрежи

 
Очаквани резултати:
 

 • Социализиране на тези групи
 • Промяна на обществените нагласи към тези деца
 • Подсигуряване на сигурно и спокойно място за учениците в извънкласно време
 • Развиване на творчески умения
 • Пестим финансови средства на семействата
 • Икономически ефект (измерва се с икономията на разходи за ресурсни или частни учители, безплатен Интернет достъп, материали, ел. енергия, които библиотеката осигурява)
 • Адекватно заплащане на библиотекарите и повишаване бюджета на библиотеката

 
Разпределението на заявените от целевите библиотеки иновативни услуги е както следва:
 
Общ брой – 54 услуги, от които:
 
1. Е-включване: Създаване на информационен справочник за пенсионери – 25 библиотеки
2. Е-общество: Клуб „Млад репортер” -  10 библиотеки
3. Е-образование: Задоволяване на специфични информационно-образователни потребности за деца и ученици с проблемно поведение - 10 библиотеки
4. Е-заетост: Предоставяне на информация на безработни в активна възраст - 6  библиотеки
5.  Е-култура: Клуб „Роден край” – 3
 
 
Броят на услугите надвишава броя на целевите библиотеки в областта, тъй като някои от библиотеките планират да внедрят повече от една от избраните услуги.
 

 
Разпределение на иновативните услуги по целеви библиотеки в област Враца

ID Име на библиотеката Община Населено място Услуга Целева група
435 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦАНИ ИВАНОВ Борован с. Борован Е- образование: Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности Деца с проблемно поведение
433 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1919 Борован с. Малорад Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
444 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ - 1892 Бяла Слатина гр. Бяла Слатина Е- общество: Клуб „Млад репортер”
Е- образование: Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности
Деца и ученици
 
 
Деца с проблемно поведение
446 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЕДИНЕНИЕ-1923 Бяла Слатина с. Бърдарски Геран Е-  включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
447 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ  1919 Бяла Слатина с. Бъркачево Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
437 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА - 1904 Бяла Слатина с. Габаре Е- общество: Клуб „Млад репортер” Деца и ученици
439 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК-1897 Бяла Слатина с. Попица Е- общество: Клуб „Млад репортер” Деца и ученици
438 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ-1920 Бяла Слатина с. Соколаре Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
440 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК 1898 Бяла Слатина с. Търнава Е- общество: Клуб „Млад репортер”
Е- образование: Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности
Деца и ученици
 
Деца с проблемно поведение
436 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1899 Бяла Слатина с. Търнак Е- общество: Клуб „Млад репортер” Деца и ученици
428 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ - 1869 Враца гр. Враца Е- образование:  Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности Деца с проблемно поведение
415 РБ ХРИСТО БОТЕВ Враца гр. Враца Е- култура: Клуб „Роден край” Деца и ученици
429 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА-1910 Враца с. Баница Е- образование: Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности Деца с проблемно поведение
422 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1926 Враца с. Згориград Е- заетост: Предоставяне на информация за безработни в активна възраст
Е- включване: Създаване на информационен справочник
Безработни
 
 
 
 
 
Пенсионери
417 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МИЛИН КАМЪК-1927 Враца с. Мраморен Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
432 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ФАР-1930 Враца с. Паволче Е- култура: Клуб „Роден край” Деца и ученици
419 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1927 Враца с. Три Кладенци Е- общество: Клуб „Млад репортер” Деца и ученици
425 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУЖДАНЕ 1906 Враца с. Чирен Е- включване: Създаване на информационен справочник
Е- култура: Клуб „Роден край”
Е- общество: Клуб „Млад репортер”
Пенсионери
452 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРАМ - ПАМЕТНИК ХР. БОТЕВ - 1879 Козлодуй гр. Козлодуй Е- образование:  Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности Деца с проблемно поведение
450 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ-1911 Козлодуй с. Бутан Е- включване: Създаване на информационен справочник  
451 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ -1927 Козлодуй с. Хърлец Е- общество: Клуб „Млад репортер”
 
Е- включване:            Създаване на информационен справочник
Деца и ученици
 
Пенсионери
 
 
455 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ  Н.Й.ВАПЦАРОВ  1924 Криводол гр. Криводол Е- образование:  Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности Деца с проблемно поведение
471 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1925-Мездра Мездра гр. Мездра Е- образование:  Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности
 
Е- заетост: Предоставяне на информация на безработни в активна възраст
Деца с проблемно поведение
 
 
 
Безработни
 
469 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1897 Мездра с. Долна Кремена Е- заетост: Предоставяне на информация за безработни в активна възраст
Е- включване: Създаване на информационен справочник
Безработни
 
 
 
Пенсионери
 
 
479 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ФАКЕЛ-1926 Мездра с. Зверино Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
477 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА 1926 - Моравица Мездра с. Моравица Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
474 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА РЕБЪРКОВО -1925 Мездра с. Ребърково Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
485 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1915 Мизия гр. Мизия Е- общество: Клуб „Млад репортер”
Е- образование: Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности
Деца и ученици
 
Деца с проблемно поведение
487 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ-29 Мизия с. Войводово Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
486 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА -1899 Мизия с. Крушовица Е- заетост: Предоставяне на информация за безработни в активна възраст Безработни
483 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ-1927-Липница Мизия с. Липница Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
484 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ  ПРОБУДА -1927-Софрониево Мизия с. Софрониево Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
488 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА 1871 Оряхово гр. Оряхово Е- заетост: Предоставяне на информация за безработни в активна възраст Безработни
494 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ  1927 Оряхово с. Долни Вадин Е- общество: Клуб „Млад репортер”
 
Е- включване: Създаване на информационен справочник
Деца и ученици
 
 
Пенсионери
491 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ  РАЗВИТИЕ  1903 Оряхово с. Остров Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
493 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ САМООБРАЗОВАНИЕ 1894 Оряхово с. Селановци Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
498 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1907 Роман гр. Роман Е- образование:  Задоволяване на специфични информационни и образователни потребности
Е- заетост: Предоставяне на  информация за безработни в активна възраст
Деца с проблемно поведение
 
 
 
 
 
Безработни
 
499 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦВЕТАН ГАНОВСКИ 1981 Роман с. Кунино Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
496 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА  1921 Роман с. Синьо Бърдо Е- включване: Създаване на информационен справочник  
Пенсионери
495 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1923 Роман с. Струпец Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
503 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА 1928 Хайредин с. Манастирище Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
501 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ  ПРОСВЕТА-1925 - Рогозен Хайредин с. Рогозен Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери
502 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА-1909 Хайредин с. Хайредин Е- включване: Създаване на информационен справочник Пенсионери