Вие сте тук

Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново

Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново
Регионална тематична среща „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности” във Велико Търново

На 30 май 2012 г. в Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков” в град Велико Търново се проведе регионална тематична среща, организирана съвместно с Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Темата на срещата бе „Модерната глоб@лна библиотека – нови възможности”, чрез която се постави акцент върху иновативността в работата на целевите библиотеки по програмата и отражението й върху местните общности.
 
В срещата участваха 100 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в област Велико Търново, представители на  местната власт, сродни културни институти, учебни заведения, сдружения и неправителствени организации, с които библиотеките от областта успешно си партнират. От Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в срещата взеха участие регионалните мениджъри Николай Марков и Красимира Кънева.
 
Регионалната тематична среща беше открита от Иван Александров, директор на Регионална народна библиотека „Петко Рачев Славейков” и регионален координатор по програмата за област Велико Търново. В своето приветствие към участниците г-н Александров сподели, че Програма „Глоб@лни библиотеки” наложи тезата да се работи за превръщането на библиотеките в модерни информационни центрове, където книгите да кореспондират успешно със съвременните информационни технологии. Активно бе привлечено вниманието на общините и кметските администрации по места, които се включиха с финансова подкрепа за техническо оборудване и адаптиране на помещенията.  Той изрази увереността си, че устойчивостта на програмата е в търсенето на възможности и създаване на оптимални условия библиотеките да бъдат привлекателни за широката читателска аудитория чрез изпълняване на  мисията „Библиотеки без граници” – портал на знание, притегателен център за хората с разнообразни интереси. Програмата предостави възможността и се превърна в предизвикателство за библиотекарите и от най-малката обществена библиотека заедно с читателите да ползват активно съвременните информационни и комуникационни технологии.
 
На събитието присъства и зам.-кметът на Община Велико Търново г-н Ганчо Карабаджаков, който сподели: „Съвременният свят отправя към всички нас нови послания, нови предизвикателства – да създадем реални условия за модернизиране и оптимизиране на библиотечните процеси. Тази наша мисия повелява да участваме активно в провеждането на добри европейски практики и естествено осъществяване на отделни етапи на програмата „Глоб@лни библиотеки – България”. Повишаването на компетентността на библиотекарите, удовлетворяването на читателското търсене са наша обща кауза и съм уверен, че съвместните ни усилия ще допринесат за умелата реализация на програмата”.
 
Начало на срещата постави Николай Марков – регионален мениджър от Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, който акцентира на четири фактора, важни за постигане и реализиране на идеята за „Модерната глоб@лна библиотека”: 1. Пътища за влияние върху местните власти; 2. Активни застъпнически кампании за библиотеките; 3. Работа с медии; 4. Успешни истории за глобалната библиотека в България.

 
В партньорство с местните медии, преподаватели и студенти от специалността „Журналистика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” са изработени документални филми, представящи работата и ползата от програмата за обществото. Акценти в работата на „глоб@лните” библиотеки, включени в документалните филми, са:

  • Застъпничество от страна на местните власти за библиотеките;
  • Библиотеката - място за информация и знание;
  • Библиотеката - връзка със света, място за доброволен труд, култура и социални дейности;
  • Библиотеката - партньор на местната власт в представянето на информация за гражданите.

В програмата на тематичната среща участваха д-р Ангел Манчев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и Диана Бойчева, които представиха възможности за безплатно комплектуване на електронни книги, а инж. Снежана Хинова, ръководител на фирмата, подпомогнала библиотеката в техническо отношение, внесе повече яснота в информацията, свързана с  устройствата за четене на електронните книги.
 
Главният секретар на Регионалната здравна инспекция инж. Виолина Енева презентира възможностите чрез библиотеките да бъдат предоставяни електронни административни услуги в областта на здравеопазването.

 
Работата по групи предизвика особен интерес сред участниците, които имаха за задача да се фокусират върху важни въпроси, касаещи библиотечните услуги. Участниците бяха разделени на четири групи – три от тях съсредоточиха усилия в разработване на нови услуги в библиотеката, а четвъртата група работи в областта на застъпничеството. Целта на работата в групи бе по забавен и приятен начин да се провокира у участниците иновативно и креативно мислене, както и идеи, основа за конкретни нови услуги, които библиотекарите да приложат в своите библиотеки.
 
Целевите групи и новите услуги, които бяха идентифицирани в резултат от работата в групи, са следните:

  • Възрастни потребители – „Връзка между поколенията” - възрастните използват помощта на децата.
  • Безработни - Изготвяне на информационен бюлетин за местни фирми с информация за работни места в тях, както и за възможности за създаване на собствен бизнес. Основни партньори за разработване на тази услуга ще бъдат Бюрата по труда, Общински администрации, Държавен фонд „Земеделие”, местният бизнес и др.
  • Представители на бизнеса – Създаване на карта, която да съдържа от една страна забележителности в областта и от другата страна - информация за най-важните работни места и обекти за инвестиции.
  • Потребители – деца и ученици – „Моето родно място - част от семейството на „Глоб@лни библиотеки” – създаване на електронно съдържание за популяризиране на родното място чрез глобалната мрежа.
  • Потребители със специални потребности - „Равен шанс за всички” - обучение по компютърна грамотност, съобразено с техните потребности и обособяване на специален кът за този тип потребители.

Групата, която работи в областта на застъпничеството, предложи интересна  идея за застъпническа кампания – Библиотеката в нова сграда. Ясно беше откроена идеята на кампанията, целевите групи – хората, които правят политики. Партньорите за постигане на тази цел са в лицето на държавната и местната власт, бизнеса, НПО, медиите, културните институции и много други. Ефектът - създадена модерна библиотека с достъп за всички категории потребители, предлагаща нови и разнообразни услуги, повишено качество на живот на общността.
 
Работата по групи показа, че библиотеката е ценен партньор за разнообразни целеви групи и разполага с необходимия капацитет, за да отговори на потребностите на гражданите.
 
Всяка целева библиотека се ангажира да започне активно прилагане на една от услугите (в зависимост от спецификата на самото населено място). От своя страна НРБ „Петко Р. Славейков” Велико Търново пое ангажимент да следи и подпомага библиотекарите при внедряването на новите услуги.
 
В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка. Анкетите показват, че участниците са удовлетворени във висока степен от проведената среща. Изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, представените филми по темата, организацията са високо оценени.
 
Работата по групи и генерираните нови идеи, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките, споделените добри практики са сред най-често срещаните „полезни неща”, научени от участниците. Споделено е и желание за организиране на повече подобни срещи, в които да участват представители на организации, които биха могли да бъдат партньори на библиотеките.