Вие сте тук

„Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот” беше темата на регионалната тематична среща в Шумен

Участниците в срещата
Момент от срещата
Момент от срещата
Момент от срещата

На 28 юни  2012 г. в гр. Шумен се проведе регионална тематична среща -  „Електронните услуги в обществената библиотека – фактор за учене през целия живот”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, гр. Шумен.
 
В срещата участваха 60 библиотекари от библиотеките по програмата от област Шумен, представители на читалища и местни власти, представители на партньорски организации. От Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в срещата взеха участие регионалните мениджъри Николай Марков и Красимира Кънева.
 
Регионалната тематична среща беше открита от  Красимира Александрова - регионален координатор за Шуменска област по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. В приветствие към участниците г-жа Александрова сподели, че Програма „Глоб@лни библиотеки” превърна библиотеките в модерни информационни центрове, активизира хората по места, привлече вниманието на общините и кметските администрации, които се включиха с финансова подкрепа за техническо оборудване и адаптиране на помещенията.  
 
Начало на срещата постави Николай Марков – регионален мениджър от Звеното за управление на Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, който в своята презентация „Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки” открои няколко групи от електронни услуги - Е-правителство, Е-култура, Е-здраве, Е-включване, Е-общество, Е-образование, като представи всяка една група с конкретни примери от българската и световна практика.

 
Беркант Адилов, експерт „Комуникация, информация и логистика” в новосформирания Областен информационен център в град Шумен, представи  дейността на новата структура. Той открои целите, основните услуги и дейности, по който ще работи структурата и запозна участниците в срещата с основните стъпки, които ще реализира съвместно с мрежата от „Глоб@лни библиотеки”:

 • Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми.
 • Разпространение на безплатни информационни материали от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ.
 • Предоставяне на информация по отворени схеми за област Шумен и разпространението й до най-малките населени места с потребители на мрежата “Глоб@лни библиотеки” ежемесечно.
 • Обмен на добри практики.
 • Проучване на потребности от информация.

Представители на Регионалната здравна инспекция  запознаха присъстващите с  програмата „Информирани и здрави“, представиха организираните съвместни инициативи и дадоха насоки къде могат да бъдат открити информационните материали на кампаниите.
 
Интерес сред присъстващите предизвика споделеният положителен опит на библиотечни специалисти на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в обучението на възрастни читатели при  работата им с компютър по програмата „55 плюс“. Представени бяха обучителите, организираното предварително проучване, процесът по подготовка и реализация на самото обучение, включените теми, основните цели на обученията, проучвания на целевата група,  анализ и обобщение на анкетираните участници в обученията 55+.
 
В програмата на тематичната среща се включи и Валентина Караджова, представител на  Регионална библиотека „Любен Каравелов” – град Русе, която  запозна аудиторията с Проект ЗНАМ. Изработен с помощта на информация за кандидатстване от портала на „Глоб@лни библиотеки” и пак чрез програмата  оказана неоценима помощ при написване на проектното предложение през април 2011 година. Проектът е финансиран от организацията EIFL – Електронна информация за библиотеките, която е международна организация с идеална цел, базирана в Европа с глобална мрежа от партньори. Работи с библиотеки в целия свят, за да даде възможност за достъп до цифрова информация в развиващите се държави и страните в преход. Програмата, по която кандидатства библиотеката, е PLIP – Програма за иновации в обществените библиотеки. Проектът ЗНАМ е с бюджет $14700, а основната му цел е обучение за безработни лица на възраст от 40 до 60 години в работа с компютър и мотивационно поведение за по-големи възможности при търсене на работа. В рамките на проекта ще бъдат обучени 6 /шест/ групи. Партньор по проекта е Дирекция Бюро по труда Русе.

 
Срещата предвиждаше и работа по групи за разработване на иновативни електронни услуги. Участниците бяха разделени на четири групи по случаен признак. Всяка група изтегли листче с наименованието на групата иновативни услуги, към която трябва да принадлежи идентифицираната от участниците нова услуга. Бяха изтеглени следните групи услуги:  е-бизнес, е-включване, е-образование и е-здраве. Задължително при всяка от новите услуги се използва ИКТ оборудването и „глобалната мрежа”. 
 
Иновативните услуги се разработиха в следната последователност:

 1. Целева група
 2. Дейности по внедряване на услугата
 3. Ресурси/бюджет
 4. Очаквани резултати – социален и икономически ефект, въздействие върху местната общност
 5. Партньори

След приключване на работата в групите всяка  група представи пред всички участници идентифицираната нова услуга. Резултатите по групи са:

 • Е-бизнес: Създаване на електронна база от данни за развиване на селски туризъм. Целева група – местна общност (всички желаещи, имащи възможност да предоставят подходящи битови условия)
 • E-включване: „Виртуална арт терапия”. Целева група - хора с психични проблеми
 • Е-образование: Уча и се развивам. Целева група – деца и възрастни
 • Е-здраве: Предоставяне на информация по здравни проблеми, информация за алтернативна медицина, е-информация за лекарства. Целева група - възрастни, пенсионери.

 
Всяка целева библиотека се ангажира да започне активно прилагане на една от услугите (в зависимост от спецификата на самото населено място). От своя страна РБ „Стилиян Чилингиров” пое ангажимент да следи и подпомага библиотекарите при внедряването на новите услуги.
 
В края на срещата всеки участник попълни анкета за обратна връзка. Анкетите показват, че участниците са удовлетворени във висока степен от проведената среща. Изборът на тема, полезността й за по-нататъшната работа, представените презентации по темата, организацията са високо оценени.
 
Работата по групи и генерираните нови идеи, възможността за обмен на мнения за нови услуги в библиотеките, споделените добри практики са сред най-често срещаните „полезни неща”, научени от участниците. Споделено е и желание за организиране на повече подобни срещи, в които да участват представители на организации, които биха могли да бъдат партньори на библиотеките.