Форма за контакти

Фондация „Глобални библиотеки - България“
ул. „Христо Белчев“ 1, ет. 4
София 1000, България

Тел.: (+359 2) 465 10 76, (+359 89) 221 93 61
e-mail: foundation@glbulgaria.net

Спаска Тарандова
Изпълнителен директор
GSM: (+359 89) 221 93 60
e-mail: starandova@glbulgaria.net

 

Илка Кайджийска
Експерт "Проекти, изпълнение и контрол"
GSM: (+359 89) 221 93 69
e-mail: i.kaydzhiyska@glbulgaria.net

Стефан Димитров
Експерт "Фондонабиране"
GSM: (+359 89) 221 93 67
e-mail: s.dimitrov@glbulgaria.net

Атанас Филков
Технически сътрудник
e-mail: a.filkov@glbulgaria.net
 

Виктория Бицова
ИКТ специалист
GSM: (+35989) 221 93 70
е-mail: v.bitzova@glbulgaria.net