Актуална информация

Годишно информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР)  стартира своето Годишно информационно събитие през 2012 г. с откриването на пътуваща фотоизложба под надслов "С нас те направиха първата крачка... и успяха".

прочети още

Програма „Младежта в действие“, Поддействие 4.3. Подпомагане на мобилността на работещите с младежта

Целта на настоящата покана е да се повишат мобилността и обменът на работещите с младежта, за да придобият нови умения и компетентности и да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта. Освен това тя ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа.

прочети още

Номинации за добри практики за интеграция на ромите в Европа

Мрежата "Кметовете постигат максималното чрез фондовете на ЕС за включване на ромите" стартира своите награди.

прочети още

BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност"

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", области на интервенция 5.1.

прочети още

BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент 2"

Целта на процедурата е да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включван

прочети още

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства".

прочети още

E-Inclusion Awards 2012 - награди за дигитално приобщаване

Мислите, че всички са онлайн? Грешите! Почти една четвърт от европейците на възраст над 16 години никога не са използвали Интернет. Ако сте помогнали на други хора да влязат онлайн чрез проект, услуга или продукт, ние искаме да научим за това.

прочети още

Обучение за млади блогъри по въпросите на дискриминацията и расизма в интернет

Младежкият департамент към Съвета на Европа кани млади блогъри и онлайн активисти, загрижени за спазванетo на правата на човека, да участват в електронно обучение по въпросите за дискриминацията и расизма в Интернет. Курсът ще се проведе между май и декември 2012 г.

прочети още

Програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.)

Активни граждани за Европа
Активно гражданско общество в Европа
Активно европейско възпоменание

прочети още

Финансова подкрепа за европейски младежки дейности

Младежката Европейска фондация (ЕМФ) осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности, осъществявани от неправителствени младежки организации или мрежи или други неправителствени структури.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Current information