Актуална информация

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013”

Програмата е насочена към постигане на по-силни регионални партньорства и сътрудничество между черноморските държави (части от държави). Проектите трябва да бъдат насочени към някои от следните приоритети: партньорства за икономическо развитие, споделяне на ресурси и компетенции за опазване на околната среда, подкрепа на културни и образователни инициативи за формирането на обща културна среда. За България допустими региони по програмата са само Югоизточен и Североизточен район на планиране.

прочети още

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония

Програмата насърчава сътрудничеството между България и Македония в граничния район в областта на икономическото, социалното и културното сближаване, както и подобряване условията на живот. Допустими като кандидати за България за институции и организации само от областите Благоевград и Кюстендил.

прочети още

Програма „Младежта в действие 2007 – 2013”, Дейност 1.2 – Младежки инициативи

Програмата цели развиване на инициативност, предприемчивост и творчество у младите хора. Младежките инициативи трябва да дават възможност на голям брой млади хора да станат изобретателни и креативни в ежедневието си, да говорят открито за нуждите и интересите си, както и да дискутират световни проблеми. Младите хора могат да изпробват идеите си като инициират, планират и реализират свои проекти.

прочети още

Фондация “Лале” - Програма за малки грантове

Програмата финансира малки проекти, за да насърчи участието на хора от местната общност в инициативи и дейности, които решават конкретен местен проблем, подобряват условията на живот, улесняват достъпа до информация, са насочени към активиране на младежите и възрастните хора за решаване на проблемите им към въвеждане на съвременни модели и практики за социални услуги в общността.

прочети още

Текущ конкурс по фонд "Хората решават" на Фондация "Работилница за граждански инициативи"

ФОНДАЦИЯ "РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ" подпомага граждански обединения, НПО, читалища и др. организирани регистрирани или нерегистрирани граждански общности за осъществяване на дейности в полза на решаването на някакви местни проблеми с активното участие на гражданското общество.

прочети още

Electronic Information for Libraries ще подкрепи проекти на библиотеки в страни с развиващи се икономики

EIFL-PLIP обявява покана за изпращане на концепции от обществени библиотеки в държави с развиващи се икономики. Това предложение ще се фокусира върху репликацията на услуги от проекти, финансирани през първия кръг на EIFL-PLIP.

прочети още

Стартира набирането на предложения за наградата "Достъп до обучение" ("Access to Learning")

Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" стартира набирането на предложения за участие в надпреварата за наградата "Достъп до обучение" ("Access to Learning" или ATLA) за 2011 г.

прочети още

Elsevier Foundation набира проектни предложения по програма "Иновативни библиотеки в развиващите се страни" за 2010 г.

Elsevier Foundation набира проектни предложения по програма "Иновативни библиотеки в развиващите се страни" за 2010 г.

прочети още

Приключи конкурсът за иновативни програми на обществени библиотеки

Приключи международният конкурс за иновативни програми на обществените библиотеки, чието финансиране е осигурено от eIFL.net.

прочети още

Конкурс за финансиране на малки проекти по фонд „Хората решават” на ФРГИ

Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) стартира трети кръг за набиране на предложения за финансиране по фонд "Хората решават". В конкурса могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Current information