Вие сте тук

Е-услуги

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" подкрепя библиотеките в разработването и предоставянето на нови, базирани на информационните и комуникационни технологии  услуги за потребителите (е-услуги).
 
Е-услугите удовлетворяват информационни потребности на местните общности в различни тематични области, като се изполват онлайн базирани ресурси. 
 
През м. август и м. септември 2012 г. Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" нае трима консултанти, които да разработят концепции за е-услуги в областта на заетостта, здравето и културата.
 
Е- заетост е иновативна за библиотеките услуга, при която се предоставя актуална и точна информация в областта на пазара на труда: свободни работни места, възможности за участие в квалификационни и преквалификационни курсове, за финансиране на проекти в сферата на заетостта и т.н. Предоставянето на тази услуга от библиотеките е основано на подписаното Споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта (на национално ниво) и създадените партньорства между библиотеките и Дирекции ”Регионални служби по заетостта” и Дирекции „Бюро по труда” (на регионално и местно ниво).
 
Е-здраве в библиотеката е услуга, при която библиотеките предоставят надеждна и точна информация по здравни теми, използвайки активно ИКТ; организират събития за различни целеви групи, с участието на експерти от Регионалните здравни инспекции и др. Предоставянето на тази услуга е основано на подписаното с Министерство на здравеопазването Споразумение за сътрудничество (на национално ниво) и създадените партньорства на библиотеките с Регионалните здравни инспекции (на регионално ниво).
 
Е-култура - това е услуга, насочена към предоставяне на културни продукти, организиране на културни събития и инициативи за местните общности. 
 
Консултантите по е-заетост, е-здраве и е-култура работиха в тясно сътрудничество с библиотекари, обединени в групи по интереси.
 
Към края на 2012 г. те финализираха концепциите, проучиха добри практики на български и чуждестранни библиотеки в трите области, систематизираха онлайн ресурсите, които библиотеките да ползват и формулираха идейни предложения за пилотни проекти в трите области.
 
Разработените концепции бяха включени в обучителните материали за надграждащото обучение по Направление 3: „Е-услуги в библиотеката”.
 
Концепциите за е-заетост, е-здраве и е-култура, описанията на добри практики и списъците с наличните и достъпни за библиотеките интернет ресурси в тези области са описани в съответните подраздели на този раздел.
 
Освен в горепосочените три области, целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” предоставят и други нови услуги на своите потребители. Пример за такава услуга е кампанията „Влез в час с данъците”, изпълнявана съвместно от Националната агенция за приходите (НАП), Министерство на образованието, младежта и науката и библиотеките по програмата. Услугата е основана на подписаното споразумение за сътрудничество с НАП (на национално ниво) и установените партньорства с териториалните дирекции на НАП (на местно ниво).
 
Библиотекарите, работещи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, участват активно и в организираните на местно ниво тематични срещи. Тези срещи представляват важен инструмент за споделяне на добри практики и съвместно разработване на нови услуги, които библиотеките да предоставят на местните общности.

Ключови думи: