Вие сте тук

Информационен бюлетин ноември-декември 2012 г.

Информационен бюлетин ноември-декември 2012 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец ноември-декември 2012 г.

 
 

@ Компонент "Обучение"

 

В края на 2012 г. приключи вторият период на обученията за библиотекари по Програма Глоб@лни библиотеки - България (1.09 - 30.11.2012). Обученията имат за цел да подпомогнат библиотечните специалисти да си служат успешно с новите технологии и да предоставят качествени ИКТ базирани услуги на гражданите.
През годината бяха проведени 441 обучения за библиотекари по петте направления на програмата:
78 по Направление 1: ИКТ;
89 по Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека;
101 по Направление 3: Услуги в модерната библиотека;
79 по Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности;
94 по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти;
 
В началото на месец ноември, 2012 г. стартира пилотната фаза на надграждащите обучения по ИКТ за библиотекари. Обученията са с продължителност от 3 дни и са насочени към библиотекарите, които вече са преминали 11-дневното обучение по ИКТ. Съдържанието на надграждащото обучение е базирано на обратните връзки и нуждите на библиотекарите, споделени след базисното обучение по ИКТ и цели да надгради техните знания и умения. До края на ноември бяха проведени общо 14 надграждащи обучения в страната. Обратните връзки показват висока удовлетвореност на участниците. Препоръките на участниците най-често са свързани с продължителността на обучението – намират го за кратко.
 
През месец ноември стартира и пилотната фаза на обученията по ИКТ за хора със специални потребности. Бяха проведени шест обучения за хора със зрителни увреждания - в Пловдив, Търговище, Ловеч, Елхово, Стара Загора и Радомир и четири обучения за хора с двигателни увреждания - в Кюстендил, Враца, Русе и Лом. Повече информация може да намерите тук - http://glbulgaria.bg/bg/node/10885 .
 
Участниците оценяват високо организацията и провеждането на обучението и изказват своите благодарности за предоставената им възможност.
През месец декември беше изготвен анализ на пилотната фаза. Резултатите от анализа ще бъдат публикувани на портала на програмата в началото на 2013 г.
 
Приключи супервизията на обучители по Направление 3 и 5. През месец ноември  и месец декември бяха супервизирани четири обучители по Направление 3 и шест обучители по Направление 5.

От началото на обученията по програмата (7 март 2011г.) до сега са супервизирани 68 обучители – по  Направления 1, 3, 4 и 5. Получен е формуляр за оценка за всеки от супервизираните обучители. Обучителите получават високи оценки за стила и качеството на преподаването, точността на инструкциите и упражненията, отзивчивостта към участниците. Най-често препоръките са насочени към подобряване на взаимодействието с аудиторията, разнообразяване на учебните методи и съобразяване на темпото на преподаване с потребностите на участниците.
 
През месец ноември беше изготвена финалната версия на методиката за надграждащото обучение по Направление 3 „е-Услуги в модерната библиотека”. Методиката беше представена на онлайн конференция (webinar) на 3-ти декември 2012 г., в която участваха 24 обучители.
 
Наталия Живкова, консултант „Нови услуги” и Албана Рамизи, специалист „Обучения” взеха участие в международна конференцията на обучители и библиотекари в Румъния, 10-13 декември, 2012 г. На конференцията те представиха обучителната програма на България и обмениха ценен опит с колегите от Румъния. Повече информация може да намерите: http://trainersconference.wordpress.com/english-version-the-3rd-annual-librarian-trainers-international-conference/
 
През м. декември бяха проведени 12 ателиета на тема „Глоб@лно образование” с участието на младежи на възраст 12-18 години. Ателиетата бяха организирани в рамките на проект „Подкрепа за образование за развитие в страните от Централна и Източна Европа”, осъществяван в шест страни членки на ЕС - Австрия, България, Гърция, Румъния, Унгария и Чехия и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.  Водеща организация за България е Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за Ефективни Граждански Алтернативи”. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” подкрепи осъществяването на проекта чрез включване на няколко учебни бази в организирането на ателиетата – София, Перник, Златица и Ботевград. Ателиетата преминаха с голям успех и ще бъдат положени усилия партньорството с Фондация „С.Е.Г.А.” да продължи и през 2013 г.
 

 

@ Комуникации и застъпничество


Дейностите по комуникации и застъпничество през 2012 г. бяха насочени към разпознаване на новата роля на обществените библиотеки в процеса на дигитално включване и социална интеграция, особено на маргинализирани социални групи. През годината бяха проведени редица срещи на политическо и експертно ниво. Постигнатите резултати бяха представени на публични форуми и събития. Застъпничеството на национално ниво доведе до подписване на няколко Споразумения за сътрудничество по програма "Глобални библиотеки - България". 

На 1 ноември 2012 г. в Благоевград беше подписано Споразумение за сътрудничество по програмата с Министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Споразумението очертава партньорството между 960 обществени библиотеки по Програма Глоб@лни библиотеки - България  и Областните информационни центрове, с цел разпространение на информация към потребителите на библиотеките и в най-отдалечените места за възможностите за финансиране по фондовете на Европейския съюз.
Споразумението можете да видите тук:
Споразумение за сътрудничество с Министъра по управление на средствата от ЕС

Подписване на Споразумение за сътрудничество по Програма Глоб@лни библиотеки - България между Министъра по управление на средствата от Европейския съюз - Томислав Дончев и зам.-министъра на културата - арх. Георги Стоев, 1.11.2012 г., гр. Благоевград  
 
През месец ноември 2012 г. бяха подписани още две Споразумения за сътрудничество - с Агенцията по заетостта и Национална агенция за приходите.
Споразуменията можете да прочетете тук:
Споразумение за сътрудничество с Агенцията по заетостта
Споразумение за сътрудничество с НАП

Партньорствата на национално и местно ниво между библиотеките и държавните институции подпомагат достъпа на потребителите до информация и електронни услуги и в най-отдалечените места на страната. Българските институции и обществените библиотеки по Програма  Глоб@лни библиотеки - България обединяват усилията си в полза на гражданите за равен достъп до информация, посредством комуникационните технологии. В резултат на започналото сътрудничество, потребителите на обществените библиотеки в страната могат да получават информация за:

 • свободни работни места, обявени в дирекциите "Бюро по труда"
 • кандидатстване по програми и мерки за обучение и заетост
 • възможности за кандидатстване с проектни предложения към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
 • възможности за кандидатстване с проектни идеи към Оперативните програми и информация за обхвата на Кохезионната политика на ЕС
 • национални кампании на НАП за популяризиране на електронни услуги, Персонален идентификационен код (ПИК) и др.

В периода 4-8 ноември в Букурещ, Румъния се проведе обмен на опит между специалистите по застъпничество от България, Латвия, Литва, Румъния и Чили и САЩ. Екипите от различните страни представиха дейностите по застъпничество на национално и регионално ниво, споделиха опита и предизвикателствата в своята работа. Някои от основните теми на обмена бяха: насърчаване и устойчивост на обучението по застъпничество за библиотекари; насърчаване на библиотекарите да провеждат застъпнически инициативи;  партньорства на национално ниво в подкрепа на местното застъпничество; използване на данни за въздействието на програмите в полза на застъпничеството и др.

На 5 и 6 ноември, 2012 г. в Брюксел се проведе четвъртият Европейски конгрес по електронно включване, с основна цел да се разшири и задълбочи общоевропейският дебат по темата е-включване като инструмент за постигане на целите на Европа 2020 -(http://ecei12.com/). Събитието е естествено продължение на третия Европейски конгрес по е-включване (Брюксел, септември, 2011 г.: "Трансформация на достъпа до дигитална Европа в обществените библиотеки"). В работата на конгреса взеха участие представители на държавните институции, неправителствени и научни организации, бизнес средите, които споделиха добри практики и дадоха ново измерение на ролята на обществените библиотеки, техните партньори и всички заинтересовани страни в процеса на електронно включване. Представители на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" се срещнаха с г-н Ивайло Калфин, член на Европейския парламент и представиха възможностите и предизвикателствата пред електронното включване чрез обществените библиотеки.

На 27 и 28 ноември, 2012 г. в Парк хотел Москва се проведе среща с регионалните координатори по Програма Глоб@лни библиотеки - България. По време на срещата бяха представени постигнатите резултати през 2012 г., първите доклади от междинното проучване за оценка на въздействието на програмата, както и планираните за 2013 г. дейностиза 2013 г.. Регионалните координатори бяха запознати със заданията за работа за 2013 г. 

 
На 29 ноември, 2012 г. Програма Глоб@лни библиотеки - България беше представена по време на Годишната среща на Регионалните здравни инспекции, състояла се в гр. Велико Търново. Здравните специалисти бяха запознати с постигнатите резултати от партньорството между библиотеките по програмата и Министерство на здравеопазването при изпълнение на кампания "Информирани и здрави". Обсъдени бяха възможностите за партньорство с библиотеките по предстоящи здравно-информационни кампании.
 

На 4 декември, 2012 г., по време на Национална конференция на Министерство на труда и социалната политика - "Да бъдем активни - какво е необходимо? Възрастните работници на пазара на труда"  беше направена презентация на дейностите по Програма Глоб@лни библиотеки - България за насърчаване активния начин на живот на възрастните. Г-н Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика изказа официална благодарност към Г-жа Наталия Георгиева, Ръководител застъпничество и комуникации, за положените усилия от страна на Програма Глоб@лни библиотеки - България за интеграция на възрастните хора в глобалното информационно общество.  
 
 
.
В периода 5-7 декември, 2012 г., в Брюксел се проведе "Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване". Платформата е една от водещите инициативи на Европа 2020, стартирала през 2010 г. и предприема действия за намаляване броя на европейските граждани, застрашени от бедност и социално изключване с най-малко 20 милиона до 2020 година. На събитието присъстваха представители на политическите кръгове, правителствата, институциите, гражданското общество от страните-членки на Европейския съюз. Участие взеха и представители на Програма Глоб@лни библиотеки от България, Латвия, Полша и Румъния. По време на една от работилниците беше направена презентация на тема "Дигитално включване в телецентровете и обществените библиотеки" с акцент върху възможностите за преодоляване на неравенството в достъпа до технологии, комуникации и информация чрез системата от обществени библиотеки в Европа, като средство за социална сигурност, повишаване на заетостта и качеството на живот.
 
 
 
  "Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване",
Брюксел, 5-7 ноември, 2012 г.
 

През месец ноември и месец декември 2012 г. активно се провеждаха регионални тематични срещи, организирани по инициатива на регионалните библиотеки и подкрепени от Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Срещите се организират с цел обмяна на опит и добри практики между библиотеките на местно ниво с участието на библиотекари, представители на местните власти, партньори от Бюрата по труда, Областните информационни центрове, Регионалните здравни инспекции, образователни институции, неправителствени организации и др. 

На 8 и 9 ноември 2012 г. в Благоевград се проведе регионална тематична среща: Библиотеката - информационен и рекреативен център”. Във форума участваха около 60 библиотекари, читалищни секретари, партньори и гости. Звеното за управление на програмата /ЗУП/ беше представено от г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър.
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11018
 
На 15 ноември 2012 г. в гр. Ямбол се проведе регионална тематична среща на тема „Библиотеките – многофункционални културни центрове чрез програма „Глобални библиотеки”.
На срещата присъстваха библиотекари от целеви библиотеки, читалищни секретари, представители на общинските администрации от 5-те общини на областта, партньори, журналисти.

За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/10944 

Регионална тематична среща „Доброволчеството като кауза” се проведе в комплекс „Островче” край град Търговище на 15 и 16 ноември 2012 г.. Срещата е организирана от Регионална библиотека „Петър Стъпов”- Търговище, а в нея взеха участие представители на общински библиотеки, читалища, общински администрации, членове на неправителствени организации и други гости.
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11001

На 21 и 22 ноември 2012 г. в РБ „Христо Смирненски” – гр. Плевен се проведе среща за обмен на добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” между целевите библиотеки от областите София и Плевен. Участваха над 70 библиотекари от двете области.
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/10993

На 28 и 29 ноември 2012 г. в гр. Сливен се проведе регионална среща на тема „Иновативни практики за стимулиране на детското четене” по програма „Глобални библиотеки - България”. В срещата се включиха над 65 библиотекари от целевите библиотеки от Сливенска  област, както и над 20 представители на общините и на образователни и културни институции – партньори на библиотеките при реализиране на техните образователни инициативи.
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11121

На 11 декември 2012 г. в регионална библиотека "Н. Фурнаджиев” - гр. Пазарджик се състоя втора за тази година регионална тематична среща на тема „Библиотеката – място за електронно включване”. Над 50 участници на тази среща имаха възможността да се убедят в промените на културния и социалния живот на хората от региона, настъпили с помощта на Програма „Глобални библиотеки”.
За повече информация:
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11079

      
 

 
Библиотеката - информационен и рекреативен център", Благоевград, 8-9.11.2012 г. "Библиотеките - многофункционални кутурни центрове", Ямбол, 15.11.2012 г.

"Доброволчеството като  кауза", Търговище,         15-16.11.2012 г.

 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
Продължава разработването на системата за електронно обучение. Стартира и работата по два нови модула на портала: раздел, в който библиотекари и библиотечни потребители ще могат лесно да се информират за иновативни услуги, предоставяни от библиотеките и отчетна система за предлаганите онлайн услуги в целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
През месец ноември, 2012 г.  приключи теренната работа в рамките на пан-европейското проучване на обществените библиотеки, което обхваща 17 държави-членки на Европейския съюз. Местният екип на социологическа агенция TNS проведе интервюта в 61 целеви библиотеки, подбрани на случаен принцип за участие в количествените и качествените компоненти на изследването.

Проучването е инициирано от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да открои приноса на обществените библиотеки, разполагащи с модерно ИКТ оборудване, за подобряване живота на местните общности, като по този начин насърчи европейските политици да припознаят библиотеката като ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската стратегия за развитие – Европа 2020 г.

През месец декември, 2012 г. успешно приключи Междинното проучване за оценка на въздействието на програмата. Целта на проучването бе да повтори и разшири оценката на въздействието върху потребителите на библиотеките, местните общности и гражданите, направена чрез Базовото проучване в края на 2010 г.

Междинното проучване е и първото по рода си в рамките на програмата, което се стреми да измери въздействието върху крайните потребители на целевите библиотеки. То проследява ефекта и ползите от програмата, и подпомага формулирането на бъдещи приоритети и насоки на работа.

В периода август – октомври, 2012 г. социологическа агенция Алфа Рисърч ООД проведе теренната работа по проучването, в която активно участие взеха всички 960 целеви библиотеки по програмата.

Резюмето на основните резултати от проучването и подробните доклади от количествените и качествените изследвания са публикувани на портала на програмата /http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11081 /

През месец ноември стартира подготвителната фаза за осъществяване на независима външна оценка на програмата, която има за цел да оцени избрания подход при реализацията на програмата, ефективността й от гледна точка на постигнатите резултати в съпоставка спрямо набелязаните цели, както и цялостното изпълнение. Чрез независимата външна оценка ще бъдат откроени основните изводи от изпълнението на програмата до момента и ще бъдат формулирани конкретни препоръки във връзка с осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати и след края на програмата през декември, 2013 г.


В периода 3-6 декември, 2012 г. в Сиатъл, САЩ се проведе Годишната работна среща на специалистите по мониторинг и оценка на въздействието от всички държави, осъществяващи дейности по програма Глобални библиотеки на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

На форума бе обсъдена стратегията на фондацията за застъпничество на европейско ниво, приоритетните дейности и подхода при оценка на ефективността им, които ще залегнат в бъдещия План за оценка на стратегията.

Специалистите по мониторинг се запознаха и с окончателния проект на Общата рамка на индикаторите за измерване на въздействието по инициативата "Глобални библиотеки", която предстои да бъде въведена от всички държави с цел уеднаквяване процесите на мониторинг и оценка на въздействието по програмата.

 

@ Заседание на Управителния съвет на Програма "Глобални библиотеки - България"


На 22 ноември, 2012 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Програма "Глоб@лни библиотеки - България".
Сред основните теми, които се обсъждаха бяха:
 • Устойчивост на програмните резултати и учредяване на дружество-приемник на Програма "Глоб@лни библиотеки - България
 • Преглед на дейностите по програмата в периода януари-септември 2012 г.
 • Приемане на осъвременен работен план на програмата за последното тримесечие на 2012 г.
 

@ През м. януари 2013 г. предстои:

 
 • Изготвяне на План и график за работа през 2013 г.
 • Изготвяне на Споразумения за предоставяне на грантово финансиране и задания за работа за 2013 г.
 • Актуализация на процедури и образци
 • Изготвяне на Годишен отчет за 2012 г. към Фондация „Бил и Мелинда Гейтс"
 • Събиране и анализ на тримесечните отчети на целевите библиотеки (10 - 12.2012 г.)
 • Публикуване на актуализирана програма за провеждане на обученията по програмата през 2013 г.;
 • Организация на обученията за библиотекари и граждани за период 15 март – 15 юли 2013
 • Актуализация на анкетата за изследване на ефекта от обученията по програмата;
 • Избор на пилотни области за реализация на иновативни е-услуги
 • Финализиране на серия от документални филми за Програма "Глобални библиотеки - България"
 • Издаване на окончателният доклад от пан-европейското проучване на обществените библиотеки
 • Популяризиране на резултатите от Междинното проучване за оценка на въздействието на програмата
 
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист Връзки с обществеността и събития

Контакти


Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg