Вие сте тук

Библиотеките - многофункционални културни центрове чрез програма „Глоб@лни библиотеки - България“

Срещата в Ямбол

На 15 ноември 2012 г. в конферентната зала на хотел „Кабиле”, гр. Ямбол се проведе регионална тематична среща на тема „Библиотеките – многофункционални културни центрове чрез програма „Глобални библиотеки”.

На срещата присъстваха библиотекари от целеви библиотеки, читалищни секретари, представители на общинските администрации от 5-те общини на областта, партньори, журналисти.

Гости на срещата бяха Нели Кадиева, зам. областен управител за област Ямбол, която приветства всички участници, Мария Толева, зам. кмет на община Стралджа, Станчо Станчев, зам. кмет на община Тунджа, експерти от общинските администрации.

Срещата бе открита и ръководена от Димитър Бечев, регионален координатор по програма „Глобални библиотеки” за област Ямбол.

Регионалният мениджър по програма „Глоб@лни библиотеки - България" Красимир Христов запозна участниците в срещата с авангардния опит на целеви библиотеки от Южна България.

Участниците в срещата проследиха с интерес презентациите на своите колеги от всички общини, посветени на възможностите за обучение и развлечение на библиотечните потребители от всички възрастови групи чрез информационните възможности на програмата, възможни модели на сътрудничество между съседни целеви библиотеки от една община, международните акценти в читалищната дейност, провокирани от програмата, програма „Глобални библиотеки” като естествен катализатор на нови практики и инициативи, читалищната библиотека като обучителен център и предизвикателството пред библиотечните специалисти, както и интересния опит на компютърния център от град Болярово при създаване на собствен софтуер за отчитане посещаемостта и потреблението на интернет ресурси.

Нина Янкова и Даниела Христова от Регионална библиотека „Георги Раковски” – Ямбол представиха възможностите на регионалната библиотека като привлекателен център за обучение и развлечение чрез възможностите на програма „Глобални библиотеки”. Те акцентираха върху новите изяви, свързани с лятното кино за най-малките, промяната от традиционно към виртуално справочно обслужване, предизвикателствата при обучението на възрастни в усвояване на новите компютърни технологии.

Нели Ройдева от НЧ „Просвета-1910”, с. Тенево и Нели Илчева от НЧ „Джон Атанасов-1928”, с. Бояджик (община Тунджа) представиха един възможен модел на сътрудничество между три целеви читалищни библиотеки от община Тунджа, свързан с промяната на мисленето и навиците на потребителите от всички възрастови групи и новата роля на библиотеката в местната общност като желан и обичан културен и социален институт.

Международните акценти в дейността на НЧ „Възраждане-1928”, с. Войника (община Стралджа) представи председателят на читалището Янко Стефов. Той очерта новото самочувствие на читалищните и библиотечните дейци след получаването на новата техника по програма „Глобални библиотеки”.

Марияна Георгиева, библиотекар в НЧ „Светлина-1929”, с Роза, община Тунджа, изнесе презентация на тема „Програма „Глобални библиотеки” - катализатор на нови практики и инициативи. Няколко месеца след като Марияна Георгиева премина обучението по ИКТ, по собствена инициатива тя разработи и поддържа собствен сайт на читалището и библиотеката. Тя очерта новите възможности в инициативи, свързани с популяризиране на четенето, фактът, че новите възможности на библиотеката привличат вниманието и на национални медии, които организират съвместни кампании и прояви (bTV), както и международни институции и дарители.

За професионалното предизвикателство, пред което се изправят библиотекарите при функционирането на читалищната библиотека като втори обучителен център по програма „Глобални библиотеки” говори Христина Иванова, главен библиотекар в НЧ „Развитие-1893”, гр. Елхово. Тя очерта предимствата и новите възможности на библиотеките в малките населени места, както и по-доброто и интензивно усвояване на нови професионални умения от всички служители в тези библиотеки.

Интересен отзвук предизвика презентацията „Статистически модел за отчитане посещаемостта и активността чрез информационните възможности на програма „Глобални библиотеки”, която представиха съвместно София Минева, директор на дирекция „Наука и култура” в община Болярово и Николай Георгиев, компютърен специалист в информационния център в гр. Болярово. Бе представен специално разработен софтуер, който изцяло автоматизира процесите по обслужване на читателите в компютърния център и генерира цялата необходима за статистическите цели на програмата информация, свързана с потреблението на компютрите.

Красимир Христов, регионален мениджър по програма „Глоб@лни библиотеки - България" представи ролята на Програмата при въвеждане на е-услуги за общността и стъпките за разработване на нова услуга, след което организира работа в пет групи за разработване на иновативни услуги в библиотеките.

Работата по групи премина при голям интерес, като представители на петте групи представиха разработените услуги пред всички участници.

В края на срещата бяха зададени много въпроси, свързани с реализацията на програмата през следващите години.