Вие сте тук

Добри практики от библиотеки в България

РБ «ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ», ГР. РУСЕ
РБ Русе  през 2011-2012 г. е осъществила проект „ ЗНАМ” – Знания и нови възможности за работа – със спечелено финансиране от международната неправителствена организация EIFL-PLIP (Electronic information for libraries - Public Library Innovation Programme).
Проектът включва обучение в начална компютърна грамотност и мотивационно поведение на трайно и продължително безработни лица в активна трудова възраст - 40-60 години.

БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ «СЛЪНЦЕ -1879», ГР. ИХТИМАН
В гр. Ихтиман на 2.04.2012 г., в библиотеката при читалище „Слънце – 1879” е организирана информационна среща, която да информира младите хора с ниска квалификация за възможностите им за включване в пазара на труда. Проведено е и обучение за младежите, в което им е показано как да оформят автобиографиите си и как се изготвя мотивационно писмо, представени са иновативните услуги, от които могат да се възползват в библиотеката и начините, по които да търсят работа в Интернет пространството.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ”П. ХИЛЕНДАРСКИ”, АСЕНОВГРАД
Библиотеката провежда множество инициативи с цел осигуряване на заетост на безработни лица: стажуване на безработни младежи, групова консултация със 102 участници за работа във Великобритания; подготвени са списъци със сайтове, предлагащи работни места и са извършени обучения на библиотечните специалисти в използването на интернет страницата на Агенция по заетостта.
Една от иновативните им инициативи е Изнесената трудова борса, с партньор Дирекция „Бюро по труда” в Асеновград, по време на която търсещите работа могат да се срещнат директно с работодатели без да ползват посредничеството на фирми.

РБ „ДОРА ГАБЕ”, ДОБРИЧ
РБ Добрич е участвала в няколко програми, свързани със заетост в сътрудничество с Агенция по заетостта:

  • Национална програма „Помощ при пенсиониране" /2008-2010/ - осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време и помощ за пенсиониране на безработни лица от 3 до 24 месеца, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия.
  • Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания /2008-2012/ - за безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст - осигуряване на обученията за лицата, повишаване на информираността на обществото за проблемите им, насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, развитие на партньорства на всички нива.
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси": Програма "Аз мога", „Аз мога повече" /2009-2012/ - включване на безработни и работещи в обучения по ключови компетенции
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по проект „Ново начало - от образование към заетост" / 2011-2012/ – проведени са стажове на студенти, завършили „Библиотечно-информационни дейности”
  • Библиотеката предоставя е-услуга - ИНФОРМАЦИОННО ГИШЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧА - инструкции, формуляри, образци на документи и актуална информация за стопанските субекти и регулирането на стопанската дейност на местно ниво. Включва информация относно регистрацията и управлението на стопански субекти, възможностите за финансиране чрез европейските фондове, процедури, регулиращи стопанската дейност в областите земеделие, производство и търговия, транспорт, околна среда, обществено здраве, туризъм, стандартизация, метрология и системи за управление.