Вие сте тук

Добри практики от библиотеки в чужбина

ПОЛША
Library Development Program 
В библиотеките се предоставя помощ за потребителите при изготвяне на автобиографии и попълване на формуляри за кандидатстване за работа.
Чрез получената помощ в библиотеките, над 10 000 безработни са намерили работа.

РУМЪНИЯ
Biblionet
Библиотеките оказват подкрепа на фермери и земеделски производители да търсят онлайн субсидии по различни програми. В резултат, малкият и среден бизнес, представляващ 70% от икономическия сектор на Румъния, са били подпомогнати.

УКРАЙНА
Bibiomist
Библиотекарите помагат на потребителите в търсенето на свободни работни места в мрежата и изготвяне на мотивационни писма.

ЛАТВИЯ
„The Father Third Son”
 Библиотекарите са обучени в писането на автобиографии и  мотивационни писма.
Близо 40% от посетителите на библиотеките, търсещи работа, са успели да намерят подходящо работно място.

ЛИТВА
„Libraries for Innovation”
Библиотекарите помагат на потребителите в онлайн търсенето на работни места и ги консултират, съобразявайки се с квалификацията, нуждите и очакванията им.
Провеждани  са предварителни интервюта за работа с помощта на психолози и експерти, с цел подготовка на кандидата за евентуалните въпроси, които могат да му бъдат зададени. Проведена е кампания „Търсене на работно място”, която се състои в провеждане на интервюта онлайн (уеб интервюта) в самите библиотеки.
От анкетираните 39% споделят, че достъпът им до интернет в библиотеките е спомогнал за това да намерят свободно работно място.

РУСИЯ
IDEA Project for E-skills
В Русия са създадени центрове за е-умения в рамките на проект  „IDEA”. В центровете се провеждат ежеседмични безплатни курсове за придобиване на знания и умения.
Работните срещи и обучения са на различни теми: Как да подготвим успешно автобиография, Как да търсим работа в Интернет, Подготовка за интервю.
В края на всеки курс участниците получават сертификат от Майкрософт, удостоверяващ придобитата компютърна грамотност, който също може да бъде приложен към автобиографията им.
Центровете работят в сътрудничество с местни агенции за наемане на работа, центрове за социални услуги, общини и НПО, за да достигнат възможно най-голям обхват за действие и осигуряване на заетост и професионално развитие на различните групи безработни.

РУМЪНИЯ
Knowledge Economy Project (KEP)
Проектът има за цел да намали разликата в знанията и уменията на хората от градовете и селските райони чрез е-Обучение. Ползите, които се наблюдават до момента са основно за малкия и среден бизнес – малки предприятия, след преминаване на обучение, успяват да ръководят бизнеса си във виртуалната среда. Онлайн платформата, подкрепяща програмата (http://www.ecomunitate.ro) предоставя достъп до 255 общности, където се обменят опит и знания.

ИРЛАНДИЯ
FIT initiative

Инициативата, чието начало е дадено от неправителствената организация FIT Ltd. през  1999г., представя технологични програми и възможности за кариерно развитие за активно търсещи работа хора, които са отпаднали от трудовия пазар поради новите изисквания на икономиката.
FIT е инициатива, която се осъществява в сътрудничество с НПО, образователни и обучителни институции в Ирландия, за да може да предостави възможности за работа и на маргинализираните групи. 
Идеята на инициативата е да предложи иновативна „Умна икономика” (Smart Economy), която да предложи пазарни техники и качества на лицата, които са дълготрайно безработни.
Към 12.2012 г. 11 000 души са участвали в обученията;  8,500 са наети на работа.
Европейската комисия е обявила FIT инициативата за най-успешната инициатива, свързана със заетост и намиране на работни места.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Skillage е един от най-новите инструменти, чрез който младите хора могат да проверят ИКТ знанията си и да преценят доколко са готови за предизвикателствата, които им поднася работната среда.
Сайтът е с удобен интерфейс, който може да бъде използван дори и от начинаещи - http://www.skillage.eu/ .
Представен е през април 2012 г. по време на Get Online Week – инициатива, която е свързана с идеята за създаването на нов тип заетост, свързана с е-уменията, които трябва да притежават хората, активно търсещи работа.
UK Online centres
Онлайн центровете във Великобритания са водеща инициатива за дигитално включване, подпомагащи над 3,800 центъра из страната.
С помощта на партньори те са помогнали на над 1 милион души да се научат да използват онлайн услуги, включително и чрез разполагането на телецентровете на необичайни места – пъбове, кафенета и помещения за пране.
Създадени са и мрежи от специалисти, които все още нямат достъп до интернет и са безработни, като надграждат ИКТ уменията им, за да могат да се върнат обратно на работа
Workers’ Educational Association (WEA) – Digital Activist Inclusion Network
Това е най-голямата асоциация в доброволния сектор, която осигурява обучение за възрастни.
Digital Activist Inclusion Network (DAIN) е основана от WEA и основната и цел е да развие дигиталните умения на безработните доброволци, участващи в нея. Те, от своя страна, обучават други безработни, които искат да се научат да използват новите технологии.

ДАНИЯ
Обществен център Gellerup, община Орхус
Community Center Gellerup е организация, която обединява различни институции в една структура. Центърът събира знанията и опита на различни институции и го използва за изпълнението на специфични задачи и дейности в сферата на културата, информацията, неформалното обучение. Такива дейности са компютърни курсове, езикова помощ, извънредно обучение, клубни дейности, индивидуално и анонимно консултиране в областта на здравето, жилищното настаняване, пазара на труда и работните места, семейството и др.

МАКЕДОНИЯ
Изобретателните хора създават работни места” (“Creative minds create Job Opportunities”)
Обществената библиотека „Братя Миладинови” в Радовиш, Македония и наградата, която получава за проекта си „са добър пример за това как библиотеките могат да получат средства, които не са специално предназначени за тях.
С помощта на програмата Public Library Innovation на EIFL  са осигурени компютри, рутери и принтер за библиотеката и е създадена програма за обучение по ИКТ, писане на автобиографии, подготовка за интервюта за работа и обучение в начините, по които да се търси работа онлайн.
Към програмата са привлечени 67 безработни лица, от които 39 в последствие са намерили работа, което е сериозен успех при район с безработица, равняваща се на 20%.

ИСПАНИЯ
Лаборлаб
Целта на тази инициатива е да се помогне на младежите, които са безработни, сами да си създадат работна дейност чрез разписване на различни проекти.
Осъществява се чрез обединяването на млади хора с различни качества и умения, включително ИТ, които се обучават в създаването на проекти.
В последствие, те трябва да идентифицират проблем или потребност на местната общност, който да решат чрез техен проект.
Създаден е и Job Generator – симулатор на евентуални работни места и професии според образованието на лицето, което го използва (http://www.setfile.org/pruebas/citilab/ca/laborlab/) - на каталонски.
През 2003г. е създадена и „Порта22” от местната агенция за развитие Барселона Актива.
Това е публично пространство, в което хората могат да получават професионални съвети и насоки как да станат по-конкурентноспособни, в зависимост от изискванията на пазара на труда.
Идеята е в това, че е създаден списък с всички нови работни места на модерния пазар на труда, които изискват и други, нови знания от хората, търсещи работа, за да могат да се приспособят лесно. Работи се съвместно с други асоциации, експерти, предприятия и университети, за да се направи качествен анализ на пазара на труда и да се идентифицират „новите работни места” и нужните за тях квалификации. Разпространява се и в Каталуния, Испания, в Рим, Италия. - http://w27.bcn.cat/porta22/en/
Кибернариум (Cibernarium) е програма, разработена от Барселона Актива, която дава възможност за свободен достъп до Интернет и обучения и подпомага намирането на работа.
Предлага се безплатно обучение на начинаещи в използването на интернет, както и кратки обучения за напреднали в различни конкретни практически насочени модули.
Предоставя голям диапазон от различни обучителни методи в усвояването на ИТ и дигитални умения.
Достъпът до програмата се осъществява в 2 основни Кибернариум центъра и 11 филиала, които са разположени в обществените библиотеки.
Обученията продължават между 3 и 4 часа и има възможности за гъвкаво разпределение на курса на обучение според желанията и възможностите на участниците.  Записването е индивидуално.

ЛИТВА
Онлайн услуги за е-гражданина на Литва
 Над 16 200 лица преминават през обучения в използването на компютър, интернет и бизнес инструменти.
Обученията се съсредоточават върху три основни групи: безработни, хора с увреждания и население в селските райони. Чрез анкета е проучено влиянието на курсовете върху участниците и повечето отбелязват значителен напредък – използват повече ИКТ умения в работата си, извличат информация от Интернет, използват уменията за търсене на свободни работни места и се самообразоват чрез Интернет.
Проектът създава сътрудничество между библиотеките и Бюрата по труда.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ
Холандия, Дания, Испания, Унгария, Словения, Великобритания, Италия, Франция, Естония и Латвия
MICROPOL е проект, финансиран от Европейския фонд за регионална развитие по програма INTERREG IV) - http://www.micropol-interreg.eu/
Проектът цели обединяването на партньори от слабо населени райони, които са изправени пред загубата на човешки капитал в следствие на нарастващата безработица (партньорства са създадени в 10 европейски страни – Холандия, Дания, Испания, Унгария, Словения, Великобритания, Италия, Франция, Естония и Латвия).
Основният проблем е в изместването на хората все повече към по-големите градове и обезлюдяването на големи райони.
Целта на проекта е чрез т.нар. „Умни работни места (Smart Work Centres)  и ИКТ, да се обменят добри практики  и опит с по-големите и населени центрове, за да се развият и селските райони, в т.ч и в сферата на заетостта.
Чрез подвижните офиси в тези райони хората имат достъп до Интернет, възможност за провеждане на видео конференции и създаване на по-гъвкава работна среда.

MICROSOFT
YouthSpark
Microsoft обяви началото на новия си проект YouthSpark, който има за цел да осигури работни места или да предложи възможности за образование на 300 милиона младежи в над 100 страни през следващите три години.
Програмите, включени в рамките на проекта са:
Give for Youth -  благотворителна пазарна платформа за набиране на средства, чрез които да се подпомагат младежки каузи; Microsoft YouthSpark Hub – онлайн пространство за всички младежки програми и ресурси и
Microsoft Innovative For Good – онлайн общност за младежи с цел да си сътрудничат и подкрепят взаимно.
Младите хора ще имат достъп и до различни технологични инструменти и платформи, предоставени безплатно от компанията.