Вие сте тук

Изготвяне на автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за работа - съвети

Изготвяне на автобиография и мотивационно писмо за кандидатстване за работа
 
Изпращането на автобиография и мотивационно писмо до желания бъдещ работодател е първата стъпка в процеса на кандидатстване за работа.  Автобиографията (CV, резюме) и мотивационното писмо са първият контакт с работодателя и от тях зависи дали кандидатът за работа ще бъде поканен на втория етап - интервю.

Автобиография (CV, резюме)

При подготовката на  автобиографията, с която се представяте, е необходимо да отделите нужното време и внимание, тъй като е  изключително важно как изглежда и какво съдържа тя. Препоръчително е информацията да е представена стегнато и добре структурирано. Автобиографията трябва да изглежда чисто и подредено, без излишни детайли, които могат да объркат или подведат четящия. Ако се използва творчество в дизайна има риск CV-то да бъде оценено негативно, освен ако не кандидатствате за творчески позиции – в този случай такъв подход към CV-то може да бъде оценен във Ваша полза. Ако работодателят е посочил в какъв формат трябва да бъдат подадени CV-тата, не се колебайте и не проявявайте никакво творчество, а следвайте определения формат.
Най-разпространени за използване в България, особено ако кандидатствате пред публични институции,  са два официални формата.

1. Европейският формуляр за кандидатстване за работа (Europass CV) е създаден с цел налагане на европейски стандарт и улесняване на мобилността на търсещите работа в страната и чужбина, затова е и препоръчителен. Европейският формат на CV може да изтеглите от сайта на Агенция по заетостта (АЗ): http://www.az.government.bg/internal.asp?CatId=12/09/05&BM=14

2. Вторият формат е опростен на вид, но също съдържа цялата необходима информация за кандидатстващото за работа лице. Него можете да изтеглите от тук.

Освен необходимото условие автобиографията да бъде написана ясно, водещ фактор при избора на кандидати за преминаване на втори етап – интервю, са опитът и уменията, които са посочени. Препоръчително е кандидатът да бъде максимално точен при описването на знанията и трудовия си стаж, за да не изпита затруднения при самото интервю, когато може би ще се наложи да се дадат детайлни разяснения по написаното в автобиографията. Откриване на разминавания и неточности между казаното на интервюто и  първоначално написаното в подадените документи ще навреди на кандидатстването за работа.

Основните компоненти на една автобиографията, независимо дали използвате някой от горепосочените формати или изготвяте свой, са:

  1. Лична информация - задължително трябва да се включи името и фамилията, телефонен номер, имейл адрес, който е препоръчително да бъде често използван и да го проверявате редовно след подаването на документите. Повечето работодатели предпочитат да видят и приложена снимка към личните данни. Най-подходяща е снимка, която да е в паспортен вариант и е приложена в самата автобиография, а не в отделен прикачен файл към имейла за кандидатстване. Използвайте актуални Ваши снимки, а не такива правени преди много години.
  2. Трудов опит - трудовият опит е препоръчително да започва в хронологичен ред като на първо място се постави настоящата длъжност  или, в случай че в момента лицето е безработно, последното заемано работно място. Тази подредба улеснява работодателя в това бързо да съпостави досегашния опит на кандидата към позицията, за която кандидатства и конкретната работа, която тя предполага. В този раздел трябва да се посочи задължително периода, през който е заемана определена длъжност, името на позицията и фирмата. Препоръчително е да се включи информация за конкретните задължения, които са изпълнявани на всяко едно от работните места.  Ако при един и същ работодател сте заемали различни длъжности, посочете всяка поотделно. 
  1. Образование и обучение - прието е да се посочва средното и висшето образование, ако има такова. Препоръчителната последователност отново е от последно придобитата  образователна степен към по-предходни. Посочва се периодът, името на специалността, степента (бакалавър или магистър) и учебното заведение. Дори към момента на подаване на автобиографията висшето образование да не е завършено е добре да се посочи учебното заведение и името на специалността, която се изучава. За много работодатели има голяма разлика дали е завършено само средно образование или има перспектива за завършване и на висше образование. 
  2. Лични умения и компетенции – в тази графа е необходимо да се изброят езиците, които кандидатът владее, какви компютърни програми използва (например Word, Excel, свободно ползване на Интернет и електронна поща). Ако кандидатът владее някакъв специализиран софтуер, който преценява, че ще бъде необходим за длъжността, за която кандидатства, желателно е ясно да се посочи. Ако работодателят в обявата за работа е изброил няколко софтуерни продукта/програми, които се изисква да владеете, непременно избройте тези от тях, които умеете да използвате и на какво ниво. Ако имате  шофьорска книжка, посочете от кога и каква категория притежавате. 
  3. Допълнителна информация – тук може да се посочат получени сертификати, отличия и награди, публикации, проекти, семинари или конференции, в които е взето участие, или членство в клуб по интереси и други факти, които смятате, че ще допринесат за това да бъдете оценени добре. 
  4. Референции - в края на автобиографията могат да се посочат имена и координати за връзка с предишни работодатели, които биха изказали позитивно мнение за кандидата. Включете ги,  само ако сте сигурни в тяхната добронамереност и обективност. 
  5. Приложения – избройте накрая какво прилагате към автобиографията – копия от дипломи за завършено образование, удостоверения от завършени курсове и др. Не забравяйте непременно да приложите описаните тук документи. Ако работодателят не е поискал изрично да прилагане нещо допълнително, можете да изпратите автобиографията си без приложения и да посочите, че такива документи имате при вас на разположение, ако бъдат поискани.

Мотивационно писмо (придружително писмо)

Освен в създаването на добро CV кандидатът за работа трябва да инвестира време в създаването на лично мотивационно писмо. В мотивационното писмо се посочват конкретни причини за кандидатстване по обявената работна позиция и по какъв начин опитът и уменията, посочени в приложеното CV, са подходящи за тази позиция. Мотивационното писмо може да бъде отделен файл прикачен заедно с автобиографията. Препоръчително е да се адресира до конкретен човек (мениджър на фирмата или отдела, в който се кандидатства), ако такава информация е налична.
В тази част от представянето пред работодателя може да се използва повече творчество. Мотивационното писмо няма заглавие и определена структура, но има няколко основни елемента, които трябва да съдържа:
·         въведение – тук може да се посочи откъде сте научили за свободното работно място и най-общо защо кандидатствате;
·         мотивационна част – тук трябва ясно да обосновете мотивите си да кандидатствате както при конкретния работодател, така и за конкретната работна позиция.
·         контактна информация на кандидатстващия – за осъществяване на обратна връзка.

Добре е мотивационното писмо да е кратко (напр. до 1 страница). Поставете акценти върху конкретен аспект от образованието, който е във връзка с желаната длъжност и върху знанията, които ще можете да приложите на практика в работата. Наблегнете също на трудов опит или бивши длъжности, които са сходни с вакантната. Трябва да се избягва употребата на клиширани думи или формулировки („обявената от Вас позиция е в областта, в която имам желание да се развивам”, „Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура”). Самото мотивационно писмо доказва желанието на кандидата за развитие в конкретната област на кандидатурата, показва ценността на кандидата и с какво може той да допринесе за постигането на по-добри резултати от работодателя. Трябва да бъде лесно забележимо, че писмото е създадено специално за длъжността, за която се кандидатства. 
 
Убедителното мотивационно писмо и добре структурираната автобиография са първите стъпки към постъпването на желаното работно място. 
 
Допълнителна информация, съвети по темата и модели и формати на документите, можете да намерите на:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=12/09&WA=Eadviser/Eadviser.htm
http://www.jobtiger.bg/konsultant/?ln=2
http://www.jobs.bg/advice/
http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/kak_da_kandidatstvame_za_rabota/
http://www.karierist.com/kariera/cv.html
http://www.jobhow.org/
http://www.iskamrabota.bg/consult.php?lang=bg
 =======================================================================
Ако сте безработен и отивате да се запишете като такъв в Дирекция „Бюро по труда”, не е необходимо за тази цел да подготвяте автобиография или мотивационно писмо. ДБТ имат специални изисквания за регистрация на търсещите работа, които можете да проверите на:   http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=12/01&WA=JobSeekers/RegBt.htm