Вие сте тук

Информационен бюлетин януари 2013 г.

Информационен бюлетин януари 2013 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец януари 2013 г.

 

@ Нови е-услуги в библиотеките

 
Стартираме 2013 година с нова рубрика в бюлетина "Нови е-услуги в библиотеките". Тук  ще Ви представяме добри практики в областта на е-услугите, предоставяни от  обществените библиотеки, включени в програма "Глоб@лни библиотеки - България". 

Ще започнем с представяне на истории на библиотеки, които бяха отличени в конкурса "Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване", проведен през 2012 г.

В това издание на бюлетина ви разказваме за Електронен достъп за хора с увреждания, диабетно болни и пенсионери - услуга, с която библиотека "Йордан Радичков" при НЧ "Иван Вазов - 1872", община Берковица, област Монтана, се класира на четвърто място в категория Е-ДОСТЪП на Националния конкурс "Глоб@лни библиотеки - България: място за е-включване".   

Ето какво разказва Татяна Попова, библиотекар в НЧ "Иван Вазов - 1872", Берковица:

"За информационно-технологично обслужване в библиотеките на малките градове бе немислимо да се говори до реализиране на Програма „Глобални библиотеки - България" - беше много трудно да се осигури компютър, а достъпът до интернет беше невъзможен. За малките библиотеки в населени места до 1000 човека и компютърът беше мечта. 
ИКТ оборудването и интернетът в библиотеката предоставиха огромни възможности за обхващане на групи в неравностойно положение.
Първата дейност на библиотека „Йордан Радичков” при Народно читалище „Иван Вазов 1872” гр. Берковица след откриването на компютърната зала бе: Обявяване на едномесечен курс за обучение в начална компютърна грамотност. Курсът бе безплатен за всички , като с предимство записвахме социално слаби, инвалиди, диабетно болни, пенсионери и малцинствени групи. За наша радост гражданите проявиха голям интерес. Сформирахме три групи, като заниманията се водеха от компютърен специалист. В контакта с гражданите активно се включиха клубовете на инвалидите, диабетно болните, пенсионерските клубове и младежите от Червения кръст. От съществено значение за успеха на нашата съвместна дейност бе и фактът, че средата в библиотеката е достъпна  за хора с увреждания и е изграден асансьор за придвижване на болни и инвалидни колички до заемните на библиотеката. Изготвихме програма с ръководствата  на клубовете на диабетно болните и инвалидите, в която включихме беседи на известни лекари - специалисти, които представяха свои презентации на мултимедията, правеха индивидуални консултации и т.н. Всеки член на клуба имаше възможност да направи справка по посочените методи на хранене, движение и лечение в  интернет чрез сайтовете, които лекарите и консултантите представяха.

По-долу можете да видите някои изказвания на потребители на библиотеката:

 • "Аз съм диабетик и трудно се придвижвам, но въпреки всичко ми е интересно и посещавам заниманията в компютърната зала. Живея извън Берковица, в едно съседно село и ползвам транспорт на приятели. Много хубаво, че има асансьор. Той спасява много като мен , които са трудно подвижни" - Любен  Пенов
 • "Много се радвам на новите придобивки на библиотеката. За нашите хора условията са прекрасни – достъп, обучение, комуникация, социално общуване и т.н. Вече приобщихме и наши членове от селата в  общността. Много сме благодарни. Браво!" - Валя Брънкина, медицински специалист, ръководител на групата на диабетно болните.

За в бъдеще обмисляме:

 • Да осъществим интернет визуални връзки с групи от други населени места и да създадем интернет приятелство и комуникации между тях, с цел обсъждане на теми, споделяне на мнения и индивидуални срещи с  членовете;
 • Да включим групите в културно – творческата дейност на библиотеката, като планираме мултимедийно представяне на събития, чествания, срещи с творци и изявени личности в различни области на обществения живот."

 

 
Обучение по компютърна грамотност за възрастни и диабетно болни с помощта на доброволци от Червения кръст, библиотека "Йордан Радичков" при НЧ "Иван Вазов 1872", гр. Берковица  
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
Програма за обучение на библиотекари през 2013 г. 

В началото на януари беше публикувана актуализирана Програма за обучение на библиотекари през 2013 г. Обученията за библиотекари през 2013 г. ще се проведат 41 учебни бази в регионалните и читалищни библиотеки в периода от 15-ти март до 15-ти юли и от 1-ви септември до 31-ви октомври. За тази година са планирани над 550 обучения, вкл. надграждащи обучения по Направление 1 "Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ) и Направление 3 "Е-услуги в библиотеката". 
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/taxonomy/term/761

Актуализирана беше и Процедурата за обучение и формулярите към нея. За повече информация:  http://www.glbulgaria.bg/bg/taxonomy/term/773

В края на месеца беше разпространена онлайн анкета за ефекта от обученията по програмата, проведени през 2012 г. Всеки библиотекар, участвал в поне едно обучение по програмата през 2012 г., ще може да изпрати отговори на анкетата до 1.03.2013 г.  Анкетата изследва въздействието на обученията върху работата на библиотекарите, както и потребностите им от допълнителна информация и знания. Анкетираните имат възможност отново да оценят обученията между 3 и 9 месеца след като са участвали в тях.
 

Обучения за хора със специални потребности 

За тази година са планирани и обучения на граждани със специални потребности, които да се организират и провеждат в библиотеките. Обученията за хора със специални потребности - със зрителни, слухови, двигателни и ментални увреждания ще бъдат организирани от библиотеките при идентифицирани потребности на целевите групи.  

Е-обучение

През годината активно ще се използва платформата за онлайн обучение по Направление 1: ИКТ и Направление 3: Услуги в модерната библиотека, както и за обучения по заявки на библиотекари. Предвижда се провеждането на онлайн уъркшопи по конкретни теми (уебинари). 

Фонд за участие на млади библиокари в обучения и семинари в чужбина
Шест месеца след Международната младежка академия за библиотекари (Латвия, август, 2012 г.) участниците попълниха анкетни карти и споделиха мнение за обучението. Оценката за проведената през 2012 г. академия е много висока. Като продължение на академията, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" открива фонд, който ще финансира участието на млади библиотекари в обучения и семинари в чужбина.  
 

 

@ Комуникации и застъпничество

 

План за застъпничетсво и комуникации

В началото на януари беше изготвен подробен План по застъпничество и комуникации за 2013 г. - инструмент за постигане на две от стратегическите цели на програмата:

1. Развитие и устойчивост на програмните резултати
2. Насърчаване на развитието на общността

Застъпничеството на национално ниво цели: държавните институции да разпознаят библиотеките като точки за социално и икономическо развитие и библиотеките да бъдат включени в национални стратегически документи (Българските национални цели по Европа 2020).

Застъпничеството на регионално ниво цели библиотеките да се утвърждават като съвременни е-центрове за информация и комуникация за местните общности - от една страна и да разширяват портфолиото от е-услуги и създаването на е-съдържание. 

"Влез в час с данъците" - съвместна инициатива на НАП, МОМН и "Глобални библиотеки - България"

През месец януари стартира съвместна инициатива на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", Националната агенция за приходите (НАП) и Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) - "Влез в час с данъците". Кампанията има за цел да повиши информираността на младите хора в България, относно данъчната система в страната, какво е данък, кой и за какво плаща данъци,  за какво служат данъците, какви са последиците от неплащане на данъци и т.н. В рамките на кампнаията, която ще продължи до края на учебната 2013 година, 100 лектори ще проведат уроци "Влез в час с данъщите" в средните училища в областните градове.

Библиотеките по Програма "Глоб@лни библиотреки - България" популяризират инициативата и сред учениците извън областните градове. Провеждат се и открити уроци в библиотеките, като се изполва създаденото съдържание по темата "Влез в час с данъците". Така образователната инициатива на НАП и МОМН достига чрез библиотеките до повече ученици. 
 

Библиотеките при НЧ "Н.Й.Вапцаров", гр. Тутракана и НЧ "Просвета - 1900", гр. Девня организираха информационни часове за ученици на тема "Данъци" през месец януари, 2013 г.
 
Иновативни е-услуги 

През месец януари, 2013 г. на портала на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" бяха качени информационни материали за внедряване на иновативни услуги по Е-заетост, Е-здраве и Е-култура: добри практики от страната и чужбина и интернет ресурси. 
За повече информация:  http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11064

Уебинари (онлайн семинар)

В изпълнение на Споразумението за сътрудничество с Министерство на здравеопазването, през месец януари започнаха дейностите по внедряване на услуги за гражданите по Е-здраве. Регионална библиотека "Дора Габе" - Добрич, съвместно с Регионална здравна инспекция, гр. Добрич стартираха съвместни инициативи по теми от интерес за гражданите от областта - "Сексуално и репродуктивно здраве" и "Профилактика на заразните болести. Туберкулоза".

Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна и Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Варна са идентифицирали темата "Здравословно хранене и здравословен начин на живот" като най-интересна за потребителите в библиотеките от областта. 

През месец февруари ще се проведат уебинари на тема Е-здраве, домакинствани от регионалните библиотеки в Добрич и Варна, с експертната подкрепа на РЗИ и с участието на граждани - потребители на библиотеките от областите Варна и Добрич, както и на тема Е-заетост, с участието на библиотеки от цялата страна и експерти от Агенция по заетостта. 

 

Документални филми за Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

През месец януари бяха финализирани филмите за Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Те представят промяната в живота на потребителите на 5 библиотеки в 5 населени места в страната:

 • Библиотеката при Народно читалище „Светлина - 1929”, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив
 • Библиотеката при Народно читалище „Дружба - 1898”, с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич
 • Библиотеката при Народно читалище „Просвета - 1937”, с. Плетена, общ. Сатовча, обл. Благоевград
 • Библиотеката при Народно читалище ”Слънце - 1879”, гр. Ихтиман, Софийска област
 • Регионална библиотека „Петър Стъпов”, гр. Търговище

Филмите ще бъдат достъпни за свободно ползване чрез портала на програмата, както чрез платформи като youtube, vbox7 и др. 

 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 

Работата по системата за електронно обучение продължи и през януари. В нея бяха качени обучителните материали по Направление 1: „ИКТ” и Направление 3: „Нови услуги в библиотеката”. Беше разработено Ръководство за обучаемите, което предстои да бъде тествано с потребители.

Продължи и работата по два нови модула на портала: раздел, в който библиотекари и библиотечни потребители ще могат лесно да се информират за иновативни Е-услуги на  библиотеките и отчетна система за предлаганите нови Е-услуги в целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Очаква се новите два модула да бъдат завършени в периода февруари-март, 2013 г.
 

 

@ Мониторинг и оценка

 
На 16 януари 2013 година приключи кампанията за подаване на тримесечните отчети на целевите библиотеки за периода 1 октомври – 31 декември 2012 г.

858 отчета (89 %) са получени в срок от общо очаквани 959. Отдел „Мониторинг и въздействие” осъществи анализ на постъпилите данни на годишна база за 2012 г., който бе включен в Годишния отчет за 2012 г. към Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Осъществените дейности от Звеното за управление на програмата през календарната 2012 г. бяха обобщени от отдел „Мониторинг и въздействие” в рамките на изготвянето на Годишния отчет за 2012 г. към Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Пълната отчетна документация бе изпратена до фондацията в срок на 31 януари, 2013 г.
 

 

@ През м. февруари 2013 г. предстои:

 
 • Подготовка на документацията за Грантова схема за иновативни проекти на библиотеките
 • Стартиране на независима външна оценка на програмата 
 • Участие в конференция в Брюксел за представяне на доклада от пан-европейско проучване на обществените библиотеки на конференция в Брюксел
 • Разработване на информационни материали за популяризиране на резулатите по програмата
 • Среща на обучителите по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти
 • Организиране на обучения за библиотекари за периода: 15 март – 15 юли 2013 г.
 • Публикуване на графици на обученията за учебен период 1– обучения на библиотекари и обучения на граждани със специални потребности
 • Тестове с библиотекари относно ползваемостта на онлайн платформата за обучение
 • Онлайн среща с обучителите на граждани със специални потребности
 • Изграждане на оптимизирана информационна архитектура на раздел Е-услуги в портала на програмата
 • Провеждане на уебинари по Е-здраве и  по Е-заетост 
 • Премиера на документални филми за Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

 
 

Изготвил: Десислава Маринова, Специалист "Връзки с обществеността и събития"

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg