Вие сте тук

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” обявява
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни за местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. „Е-услуга” е нова за общността, базирана на информационните и комуникационни технологии услуга, която удовлетворява потребности на местно ниво в различни тематични области.

Общата планирана сума безвъзмездна подкрепа по ГСФИП е 450 000 български лева.

Грантовата схема е отворена за кандидатури
от всички целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - Бългaрия”.
 
Целевата библиотека, подаваща кандидатурата, се явява водеща организация по проекта.

С оглед осигуряване устойчивост на резултатите по ГСФИП задължително се изисква партньорство при формулирането, кандидатстването и изпълнението на проектите.

Финансират се проекти в две категории:

- Малки проекти - от 500 до 5 000 лева
- Големи проекти -  от 5001  до 15 000 лева
  Връзка към Насоки за кандидатстване и Скала за точкова оценка на кандидатурите

Краен срок за подаване на кандидатури: 17.30 ч. на 05 април 2013 г. Документи за кандидатстване:

Формуляр 1А                    Проектно предложение – Категория „Малки проекти”
Формуляр 1Б                    Проектно предложение – Категория „Големи проекти”
Формуляр 2                      Бюджет и Финансов отчет
Формуляр 3                      Декларация за партньорство / участие в коалиция
 
Информационни дейности, свързани с ГСФИП:

Шест разяснителни и промоционални уебинари - в периода 25.02. – 11.03.2013 г.
Уебинарите се организират и провеждат от Звеното за управление на програмата (ЗУП). График на уебинарите е публикуван на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 
Задаване на въпроси относно ГСФИП:
по електронна поща на адрес gsfip@glbulgaria.net – от 19 февруари до 17.30 ч. на 01 април 2013 г.
 
ЗУП ще публикува всички зададени въпроси и съответните им отговори на портала на програмата до 3 работни дни от задаването на всеки въпрос.

Ключови думи: