Вие сте тук

Въпроси относно Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

В този раздел се публикуват зададени въпроси относно Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) и техните отговори.


1. Може ли една библиотека да бъде водеща организация в един голям и един малък проекти?
Една целева библиотека може да бъде водеща организация (тоест грантополучател) в един малък или в един голям проект. Всяка целева библиотека следва да направи своя избор относно проектната категория, в която да кандидатства като водеща организация - не се допуска една и съща целева библиотека да бъде водеща организация и в голям, и в малък проект едновременно. Допуска се същата библиотека да бъде и участник в коалиция по друг голям проект.

2. Може ли да се закупят мултифункционално устройство, медиен проектор и екран, които читалищната библиотека няма в наличност? Целта е да се обучават потребители в ИКТ.
Въпросът е зададен от библиотека, която не е целева по програмата. Следователно, тя може да участва като парньор в малък проект или като партньор в голям проект по ГСФИП. Няма ограничение за закупуването на  материални или нематериални активи за проектните партньори на стойност под 10%  от исканите по ГСФИП средства. Получател (и собственик след края на проекта) на закупените по ГСФИП активи може да бъде водещата организация, участник в коалицията или проектен партньор. Подписалите Декларацията за партньорство / участие в коалиция страни заедно решават този въпрос в процеса на разписване на проектното предложение.

3. Можем ли да кандидатстваме с проект за обучение на деца с двигателни и умствени увреждания?
Обучението на потребители е допустима дейност по ГСФИП. Насърчава се осъществяването на идеи за обучение на деца или възрастни със специални потребности.

4. Ако проведем обучение на потребители с двигателни и умствени проблеми, може ли обучителят да бъде от колектива на библиотеката или задължително трябва да е външен?
Не е задължително обучителят да е външен за библиотеката експерт, но е препоръчително той да има опит в обучението на деца със специални потребности или да има достъп до експертна подкрепа от партньорска организация / друг източник - което трябва да бъде ясно показано в проектното предложение. Трябва да се има предвид, че за обучението на деца или възрастни със специални потребности може да е необходим специализиран лицензиран софтуер, чието закупуване е допустимо по схемата.

5. Допустимо ли е да се кандидатства с проект за извънкласно обучение в традициите на нашия край на деца, настанени в защитен дом. Може ли да се закупи за тази цел фотоапарат по проекта?
Да, допустимо е да се кандидатства за извънкласна работа с деца от защитен дом. Закупуването на фотоапарат е допустимо в рамките на до 10% от исканите по ГСФИП средства.

6. За да изчислим възнаграждението на ръководителя на проекта и координатора на проекта и да остойностим доброволния труд се нуждаем от информация за обичайното заплащане на пазара на труда. Можете ли да ни я предоставите?
По ГСФИП не са утвърдени ставки на възнаграждение за позиции / работа по проектите. Планирането на ставки (дневни или почасови) става по преценка на кандидатите с оглед на националната, местната и/или тематична специфика. Остойностяването на доброволен труд следва същия принцип. Кандидатите са свободни да посочват или да не посочват как са определили планираните ставки за възнаграждение или за остойностяване на доброволен труд.

7. Може ли коалиция от целеви бибилотеки да кандидатства за получаване на лиценз за обучителен център?
По ГСФИП е допустимо коалиция от целеви библиотеки да кандидатства за получаване на лиценз за обучителен център.

8. Възможно ли е училищна библиотека да бъде водеща?
По ГСФИП водеща организация може да бъде само целева библиотека, одобрена като такава по Програма "Глобални библиотеки - България". Училищна библиотека може да бъде партньор в малък или голям проект по ГСФИП.

9. Как да  остойностим авторски права?
Няма утвърдена методика за остойностяване на авторски права в кандидатурите по ГСФИП. Остойностяването става по (планирана) цена на придобиване на правото или по преценка на кандидатите с оглед на националната, местната и/или тематична специфика и приложимото законодателство. Кандидатите са свободни да посочват или да не посочват въз основа на какво са определили планираните суми за авторски права за всеки конкретен случай.

10. Как да остойностим и отчетем транспорт за осъществяване на проектните дейности, ако не е със собствен превоз, и може ли да се заложи в проекта?
В проекта може да се заложат разходи за транспорт, който не се извършва със собствен превоз. Остойностяването се извършва въз основа на заложените проектни параметри - разстояние, брой участници, брой пътни дни и т.н. Транспортните ставки се изчисляват въз основа на цените за обществения транспорт, който ще се ползва. При обективна невъзможност да се ползва обществен транспорт, разходите се планират въз основа на оферти от фирми за специален превоз или - ако се предвижда ползване на лични автомобили - според разпоредбите на българското законодателство. Отчитането на транспортни разходи става с копие от съответните платежни документи - билети, ведомости за изплатени суми, фактури и прочие.

11. Допустима дейност ли е: разработване, внедряване или надграждане на уеб сайтове и дигитализация на местно е- съдържание и културно наследство?
 Можем ли да заложим:
- закупуване на софтуер за дигитализация
- скенер за тази цел
- заплащане на разработчик на уеб сайт със съдържаща се в него мултимедийна библиография, сканиране на книжно наследство, клипове, филми и т.н.,
като скенера ще го включим в 10% от исканата сума?

Разработването, внедряването или надграждането на уеб сайтове, дигитализацията на местно културно наследство и генерирането на местно е-съдържание са допустими дейности по ГСФИП. Възможно е закупуването на лицензиран софтуер за дигитализация и на скенер, ако общо тези и другите (ако има такива) активи не надвишават 10 % от исканите по ГСФИП средства.  Възнаграждението за разработчика на уеб сайта може да се заложи в исканата по ГСФИП сума и се планира по преценка на кандидатите с оглед националната, местната и/или тематична специфика.

12. Какво се има предвид под "използването на нови технологии в областта на изкуството"?
 Ако се заснеме филм за историята на местния край, задължително ли е той да бъде качен на уеб сайта до края на проекта 31.10.2013, т.е. да бъде завършен?
 Ако по обясними причини не го финализираме до тази дата /авторски права, недостиг на време и т.н/, възможно ли е да го заложим като мултиплициращ резултат и устойчивост, но едновременно с това да заложим в бюджета финанси за започването му?

Използването на нови технологии в областта на изкуството включва такива технологии, чрез които се предоставят нови (непредлагани до момента) услуги за местната общност в областта на изкуството. Ако проектът по ГСФИП включва заснемане на филм за историята на местния край, разходите, които ще се покрият по ГСФИП, трябва задължително да се извършат до 31.10.2013 г. При оценката / прегледа на кандидатурата експертите и комисията ще преценят дали частичното производсто на филм е присъща за проекта дейност, която ще осигури постигане на планираните проектни резултати и въздействие. Проектните предложения следва да предвиждат изпълними в установената времева рамка цели и цялостни резултати. Ако филмът сам по себе си е планиран като проектен резултат, той трябва да бъде завършен до 31.10.2013. Ако заснемането на филм е проектна дейност, насочена към постигането на друг измерим резултат към 31.10.2013 г., то тя може да бъде заложена за частично изпълнение в рамките на ГСФИП.  Мултиплициращ ефект и устойчивост би имало, ако се превижда проектът да стимулира разработване на подобни филми за други райони с участието на същите или други целеви библиотеки.

13. С какъв проект трябва да кандидатстваме – малък или голям, - за да успеем да получим:
- Мултифункциионално устройство
- Разработване на уеб сайт с местно съдържание и културно наследство
- Закупуване на софтуер за дигитализация
- Скенер
- Заплащане на разработчик на уеб сайт със съдържащи се в него мултимедийна библиография, сканиране на книжно наследство, клипове, филми?
При спечелване на някой от тези проекти с какво участва библиотеката, трябва ли да има налични средства?

Свободни сте сами да изберете проектната категория (малък проект или голям проект), в която да кандидатствате като водеща организация, в зависимост от желания обхват на Вашия проект и избраната форма на партньорство - партньорство с друга/други организации или институция/ии (за малък проект) или коалиция с други целеви библиотеки със или без проектни патньори извън коалицията (за голям проект). При избора на проектна категория трябва да отчетете и възможността на Вашата организация / коалиция / Вашите проектни партньори да се осигури необходимото съфинансиране от 20% върху исканата по ГСФИП сума. Всички разходи, посочени във въпроса, са допустими за финансиране по ГСФИП. Разходите за софтуер за дигитализация и ИКТ оборудване, заедно с разходите за други материални и нематериални активи (ако предвиждате такива), не трябва да надхвърлят 10% от исканата по ГСФИП сума.  
Пример: ако кандидатствате по ГСФИП в категория малки проекти за 5000 лв., изискуемото съфинансиране е минимум 1000 лв. (минимум 20% от 5000 лв.). Съфинансирането може да се осигурява от Вашето читалище / библиотека или от избрания / избраните проектни партньори. Общият бюджет на проекта при така дадения пример ще бъде минимум 6000 лв.
Изискуемото съфинансиране задължително включва паричен принос, равен на поне 5% върху исканите по ГСФИП средства. За дадения пример, това са 250 лв. (5% от 5000 лв.), а останалите 750 лв. до 1000 лв. може да бъдат непаричен принос (5000 лв. х 15% = 750 лв.). Средствата за материални и нематериални активи, искани по ГСФИП, в дадения пример не може да надвишават 500 лв.

14. Смятам, че необходимостта да вложим собствени средства ще ни затрудни.
- Какво съфинансиране е необходимо? Пример за нефинансов принос.
- Как остойностяваме наема на залите?
- Как се отчита нефинансовият принос? С протокол? С фактури?
- Как се остойностява  доброволческият труд?
- Как се отчита дейността на координатора? Необходим ли е граждански договор?
- Какъв процент от общите разходи могат да бъдат административните разходи?

Минималният изискуем собствен принос (съфинансиране) в парични средства е само 5% върху сумата, която искате като грант по схемата. Ако искате 1000 лв., паричният принос трябва да е поне 50 лв., а ако искате 10000 лв. - паричният принос от библиотеката, участниците в коалицията или партньорите трябва да е 500 лв. Непаричният принос е в размер на 15% върху исканата по ГСФИП сума, като в двата разглеждани примера той трябва да бъде съответно поне 150 лв. и 1500 лв, ако паричният принос е 5%. Нефинансов принос е остойностеният труд на доброволците, равностойността на наема за залата, която вие или партньорите предоставяте за нуждите на проекта, или всяко друго вложение в бюджета на проекта, което се предоставя директно (в натура), а не в пари. Нефинансовият принос се отчита с протокол или копие от платежен документ (фактура), предоставен от източника на нефинансовия принос. Доброволческият труд се остойностява както платения труд - по реалните за населеното място или региона ставки за заплащане на извършваната дейност. За дейността на координатора е необходимо да се сключи граждански договор и отчитането става с копия от съответните документи по българското законодателство. По ГСФИП не е заложен лимит за размера на административните разходи спрямо общия проектен бюджет.

15. Могат ли да бъдат част от дейностите:
- информация за здравна превенция;
- кръжок по художествено слово;
- здравни беседи за пенсионери?

Предоставянето на здравна информация за превенция и здравни беседи на пенсионерите е допустима дейност по ГСФИП, като се подразбира, че тя изисква употребата на ИКТ (презентации чрез мултимедия, уебинари, ползване на интернет сайтове, други дейности, свързани с компютрите и интернет). Кръжок по художествено слово също може да бъде дейност по ГСФИП, ако представлява новост за библиотеката и предполага иновативна употреба на ИКТ.

16. Допустими разходи ли са:
- закупуване на Photoshop,
- закупуване на тонер?

Разходите за закупуване на софтуера Photoshop са допустими, тъй като този софтуер не се предлага безвъзмездно по Програма "Глобални библиотеки". Закупуването на тонер е допустим разход, само ако тонерът се използва пряко и единствено за целите на проекта през месеците на неговото изпълнение в рамките на ГСФИП. Не може да се закупува тонер със средства по ГСФИП за нужди на библиотеката и потребителите извън тези по проекта.

17. Могат ли да бъдат партньори:
- кметството;
- детската градина;
- читалището да бъде партньор на целевата библиотека, която е в структурата на същото читалище?

Кметството и детската градина могат да бъдат партньори на библиотеката в проект по ГСФИП. Читалището, към което принадлежи кандидатстващата библиотека, не може да бъде неин партньор, тъй като библиотеката и читалището са едно и също юридическо лице, което е "водеща организация за проекта". Кандидатурата по ГСФИП се подписва от представляващия читалището, а не от библиотекаря, ако те са различни лица.

18. Повече информация за услугата "Електронна туристическа карта" /Украйна/
Картата е туристическо-инвестиционна и е разработена от библиотеката в гр.Мелитопол, Украйна в партньорство с общината. Картата е отпечатана на хартиен носител, като от едната страна са нанесени основните културно-исторически забележителности на района, а от другата  - обектите, които се предлагат за продажба и инвестиции. Картата е отпечатана в 40 000 екземпляра и се предлага безплатно на посетителите в библиотеката и на други подходящи места. Стойността на проекта е 1900 долара.

19. Бихме искали разтълкуване на т. 3 от насоките, а именно: "Допуска се същата библиотека да бъде и участник в коалиция по друг голям проект."
Това означава ли, че ако нашата библиотека е грантополучател по един голям проект, може да бъде една от трите библиотеки, кандидатстващи за грант по втори голям проект?

Да, ако дадена библиотека е грантополучател (водеща организация) по един голям проект, тя може да бъде също и участник в коалиция в друг голям проект.

20. Може ли да бъде обучител служител в библиотеката, който е квалифициран по дадената тема?
- Какъв е най-краткият срок за изпълнение на проекта?

Служител на библиотеката може да бъде обучител в проект по ГСФИП - добре е да се приложи копие от документ, удостоверяващ неговата квалификация или право /избран е чрез конкурс/ да бъде обучител. Няма определен минимален срок за изпълнение на проектите по ГСФИП. Фиксирана е само времевата рамка за изпълнение на проекти по ГСФИП: 01 юни - 31 октомври 2013 г. Следователно, максималният възможен проектен срок е 5 месеца.

21. Ние сме читалищна библиотека. Допустимо ли е създаването на читалищен сайт, а не конкретно на библиотеката?
Създаването на читалищен сайт е допустима дейност по ГСФИП, ако в него се отразяват дейността и успехите на читалищната библиотека.

22. Може ли да се иска фактура за нещо, което не е парично?
Нефинансовият принос се отчита с протокол или копие от платежен документ (фактура), предоставен от източника на нефинансовия принос. Например, ако получите дарение от 50 тетрадки, може да приложите фактурата, издадена на името на осигурилия тетрадките. Ако няма фактура, се изготвя протокол, като задължително се посочва общата стойност на дарението ( стойността на 50 тетрадки в случая).  Датата на представените документи за нефинансов принос трябва да бъде в  съответсвие с времевата рамка за изпълнение на проекти по ГСФИП: от 01 юни до 31 октомври 2013 г.   

23. Кога се попълва формулярът за бюджет?
Бюджетът на проекта се попълва във Формуляр 2 и се подава заедно с останалите документи за кандидатстване. Посочени са индикативни категории разходи, които могат да се допълват според спецификата на проекта. Формулярът за бюджет съдържа формули и сумите се изчисляват автоматично. За улеснение във Формуляр 2 са дадени насоки и инструкции за попълване.

24. Могат ли да се включват в обучения хора, които в момента участват в програми за заетост на общината, но имат малки възможности на пазара на труда, тъй като са с по-ниско образование? Възнамеряваме да кандидатстваме в партньорство с общината и Бюрото по труда.
В проектните дейности можете да включите обучение на безработни с ниско образование, независимо, че участват в програми за заетост.

25. Могат ли да се провеждат обучения за  хора в неравностойно положение - роми и деца, изведени от домове "Нов дом - Нов шанс"?
По ГСФИП е допустимо и се насърчава обучението на хора в неравностойно положение - в случая деца, изведени от  домове "Нов дом - Нов шанс".

26. Колко процента е авансовият превод по ГСФИП?
По ГСФИП не се предвижда авансов превод. Цялата сума, одобрена по проекта, ще бъде преведена преди неговото началото.

27. Тази година ще честваме 165 г. от създаване на библиотеката в гр. Лом. Може ли да направим обмяна на опит с библиотека в град Крайова - Румъния. Целта ни е да поканим колегите от Краѝова в седмицата на честванията и да направим документален филм за библиотеката, литературния конкурс на името на Яна Язова, изложби и други изяви, свързани с честването?
Кандидатстване в партньорство и обмяна на опит с библиотека в Румъния се допуска. Важно е проектът да води до предоставяне на нови за общността е-услуги.

28. Какви са критериите за допустимост за участие на кандидати по програмата? Можем ли да кандидатстваме като институт по енергетика, който иска да развие онлайн библиотека, наречена енергопедия, която да представя публично знание по централни въпроси за енергетиката, с целева група журналисти, потребители, експерти и граждани?
Водеща организация по ГСФИП може да бъде само целева библиотека по програмата. Институтът по енергетика може да участва като партньор в проекта. Като дейност е допустимо създаването и развитието на онлайн библиотека, наречена енергопедия, която да представя публично знание по централни въпроси за енергетиката, с целева група журналисти, потребители, експерти и граждани.

29. Една целева библиотека може ли да е партньор в повече от един проект и да кандидатства с малък проект?
Дадена целева библиотека може да бъде водеща организация (грантополучател) в един малък проект или в един голям проект, но не може да бъде партньор на друга целева бибилотека в малък проект. Проектни партньори може да бъдат библиотеки / читалища, които не са целеви по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”; структурите на местната и централната власт; неправителствени организации; училища; висши учебни заведения; музеи; държавни и общински културни институции; туристически агенции; спортни клубове; бизнес организации; граждански сдужения; други. Допуска се същата библиотека да бъде и участник в коалиция по друг голям проект.

30. Притежаваме 187 старопечатни, редки и ценни книги, които бихме могли да дигитализираме и да запазим за поколенията, но не сме наясно как бихме могли да го направим по вашата схема?
Дигитализирането на книги е допустима дейност. Закупуването на техника и софтуер за дигитализация е допустимо в рамките на до 10% от исканите по ГСФИП средства. Ако това е невъзможно, дигитализиране може да се включи като външна услуга по проекта в рамките на исканите по ГСФИП средства.

31. Има ли списък с целевите библиотеки или съответните критерии, на които те трябва да отговарят?
Информация и критериите за избор на целеви библиотеки по "Глобални библиотеки - България" по трите етапа на програмата (2009, 2010 и 2012) са налични на портала на програмата: http://glbulgaria.bg/bg/node/4131.

32. Може ли да кандидатстваме по малък проект за издаване на книгата „История на Грамада“, тъй като библиотеката притежава само един екземпляр от 1957 г.?
Издаването на книги не е допустима дейност по ГСФИП.

33. През зимния сезон в библиотеката се включват деца от ромски произход. Може ли читалищна библиотека да кандидатства по проект за работа с деца от ромски произход, като за целта имаме нужда от мултимедия и още поне 2 компютъра?
Работата с деца от ромски произход е допустима дейност. Мултимедия ще бъде предоставена безвъзмездно по програмата на целевите библиотеки, в които досега такава не е включена в одобрения за библиотеката пакет. Не е допустимо закупуване на  компютри по ГСФИП.

34. Къде можем да намерим одобрените библиотеки за 2012?  Как може например библиотека към университет да кандидатства и да бъде одобрена за целева библиотека?
Избираеми по ГСФИП са само обществени библиотеки, целеви по програмата. Университетска бибилотека не може да бъде целева по програмата. Изборът на целевите библиотеки приключи през 2011 г. Повече информация е налична на: http://glbulgaria.bg/bg/node/4131.

35. Задължително ли е партньорът да има финансово участие?
Съфинансирането може да бъде осигурено от водещата организация, другите участници в коалицията (за категория „Големи проекти”) и/или съответните местни партньори (общини, читалища, училища, НПО, други). Няма изрично изискване за финансовото участие на даден партньор, но е задължително осигуряване на съфинансиране от минимум 20% върху исканите по ГСФИП средства, което задължително трябва да включва паричен принос в размер на минимум 5% върху исканите по ГСФИП средства.

36. 20% собствен принос се изчисляват върху исканата сума или върху цялата сума на проекта?
20% собствен принос се изчисляват върху исканата от програмата сума, а не върху стойността на целия проект. Пример: ако кандидатствате по ГСФИП в категория малки проекти за 5000 лв., изискуемото съфинансиране е минимум 1000 лв. (минимум 20% от 5000 лв.). Съфинансирането може да се осигурява от Вашето читалище / библиотека или от избрания / избраните проектни партньори. Общият бюджет на проекта при така дадения пример ще бъде минимум 6000 лв.

37. Може ли да кандидатстваме за библиотечен софтуер?
По ГСФИП не е допустимо да се кандидатства за бибилотечен софтуер.

38. Възможно ли е когато се кандидатства за повече от една дейност – едната да е 5 месеца, а другата 2 месеца, но в рамките на тези пет?
Кандидатства се за проект, не за дейност. Нормално е различните дейности по един проект да имат различна продължителност и се реализират в дадената времевата рамка за изпълнение на проекти по ГСФИП: от 01 юни до 31 октомври 2013 г.   

39. Може ли да кандидатстваме за обучител по компютърна грамотност по проект? 
Наемането на обучител по компютърна грамотност е допустима дейност. Препоръчително е обучителят да има  квалификация и опит в обучението по ИКТ.

40. Възможно ли е, при тематична област „работа с деца” ,  работилницата да е смесен тип - да ползват ИКТ за да черпят информация от интернет, а след това изработват сувенири и др.?
Работилници от смесен тип - ИКТ и други дейности - са допустими.

41. При проект за обмяна на опит допустим разход ли са пътните?
Транспортни (пътни) разходи са допустими по ГСФИП.

42. Допустим ли е проект за създаване на родословно дърво на библиотекари. Например филм и снимки?
Създаването на родословно дърво е допустима дейност, при положение че ясно е показано как се използзват информационните и комуникационни технологии при реализирането на тази дейност.

43. Има ли ограничение на сумата, която ще предвидим за счетоводител по проекта?
По ГСФИП не са утвърдени ставки или ограничения на възнаграждение за позиции / работа по проектите. Планирането на ставки (дневни или почасови) става по преценка на кандидатите с оглед на националната, местната и/или тематична специфика.

44. Може ли да кандидатствам с проект за закупуване на нови книги?
Закупуване на нови книги не е допустима дейност по ГСФИП.

45. Как може да намерим кои библиотеки в Румъния са включени в програмата за да обменим опит с тях?
Информация за програмата в Румъния можете да намерите на: www.biblionet.ro   и   www.irex.org/project/biblionet-global-libraries-romania

46. Кое е от най-висока степен на съответствие със целите на грантовата схема?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори.
„E-услуга” е нова за общността, базирана на информационните и комуникационни технологии услуга, която удовлетворява потребности на местно ниво в различни тематични области. В Насоките за кандидастванеса посочени тематичните области, по които могат да се финансират проекти.

47. Имаме ли право на средства за кафе, вода и храна за обучаемите?
Такива разходи са допустими по ГСФИП.

48. Какво се има предвид под партньор от местната власт -  кметство или община?
Партньори от местната власт са представителите на структурите на местната власт- кметство, община или друга институция на местната власт.

49. Целеви библиотеки могат ли да кандидатстват за допълнително ИКТ оборудване (още компютри, мултимедия, лаптоп)?
Допустимо е да се кандидатства за закупуване на материални или нематериални активи (в т.ч. и ИКТ оборудване) на стойност до 10% от исканата по ГСФИП сума. Закупуване на лаптоп, компютър и климатик не са допустими разходи. "Глобални библиотеки България" предвижда безвъзмездно предоставяне на мултимедии на всички целеви библиотеки, където такава не е доставена по програмата.

50. Може ли да кандидатстваме за оформяне на виртуален музей в библиотеката?
Създаването на виртуален музей в библиотеката е допустима дейност.

51. Допустимо ли е лекар да посещава периодично библиотеката с цел консултации с потребители? Ако той предоставя безплатно консултациите, може ли да му се заплатят пътните разходи?
Предоставянето на здравни консултации на гражданите е допустима дейност и се насърчава. Необходимо е да посочите как ще бъдат използвани информационните и комуникационни технологии за изпълнението на тази дейност. Изплащането на пътни разходи на лектори и консултанти е допустимо.

52. Създаването на местно електронно съдържание и разработването на уеб сайт едно и също нещо ли са?
Създаването на местно електронно съдържание и  разработване на уебсайт не е едно и също нещо. Местно електронно съдържание е електронна база данни с дигитализирани материали с местно значение.  Уебсайтът предоставя достъп до информация по електронен път, вкл. и до местно електронно съдържание.

53. Ако платим на обучител хонорар, може ли да платим и пътните разходи?
Изплащане на хонорари и пътни разходи на обучители и лектори е допустимо.

54. Екипът по проекта на граждански или трудов договор трябва да бъде назначен?
Членовете на екипа на проекта се назначават според изискванията на българското законодателство по преценка на кандидата - на граждански или на трудов договор.

55. Ако направим уебсайт, за колко време можем да предплатим хостинга на домейна?
Допустими са разходи, направени във времевата рамка за изпълнение на проекти по ГСФИП: от 01 юни до 31 октомври 2013 г.  Изработването на уебсайт е допустим разход. По ГСФИП хостинг може да бъде платен до 31 октомври 2013 г.

56. Могат ли няколко библиотеки от общината да кандидатстват по един общ проект?
Мимимум три целеви библиотеки  могат да кандидатстват като коалиция с голям проект. Допълнително могат да бъдат включени и партньори - библиотеки / читалища, които не са целеви по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”; структурите на местната и централната власт; неправителствени организации; училища; висши учебни заведения; музеи; държавни и общински културни институции; туристически агенции; спортни клубове; бизнес организации; граждански сдужения; други.

57. Предстои честването на  25 год. от създаването на р-он "Илинден", в който е и нашето читалище. Уместно ли е, по този повод, съвмесно с общината и Професионална гимназия по съобщителна и аудио визуална техника "А.С.Попов" да кандидатстваме за средства в изговянето и издаването  на брошура  и диск съдържащи информация за района?
Тази дейност е допустима за кандидатстване по ГСФИП.

58. Може ли да бъдат предвидени разходи за счетоводни услуги, ставки за труд, пътни разходи и авторски права?
Разходите за счетоводни услуги, труд, пътни разноски и авторски права са допустими по ГСФИП.

59. Може ли да бъде направен филм рекламиращ дейността на читалищен колектив, който да бъде качен в сайта на програмата?
Създаването на филм е допустима дейност по ГСФИП, но съдържанието на филма трябва да включва и  дейността на читалищната библиотека и съвременните е-услуги, които тя предоставя на потребителите.

60. Библиотеката притежава дарена, ценна и много богата - Тантилова библиотека...
Възможно ли е да кандидатстваме по малък проект за - Оборудване, подреждане и съхраняване на Тантиловата библиотека? Отделно пoмещение с нови стелажи, техника - компютър, принтер, скенер, копир, климатик за поддържане на температурата, СОТ, 2 работни места за потребители и за ползване на услуги от НБИВ - Пловдив за реставрация на книги?

Строителство, ремонт и реконструкция на движимо и недвижимо имущество са недопустими разходи. Допустимо е закупуване на материални или нематериални активи на стойност до 10% от исканите по ГСФИП средства. Бихте могли да помислите за проекта идея, която съответства на  целите и изискванията на ГСФИП и ще позволи съхраняването и обществения достъп до дарената Ви уникална Тантилова библиотека, ако бъде осъществена.

61. Подготвяме проект "Лятно училище" за ученици от началния курс, предвиждаме да издадем дипляна за работата ни в училището, можем ли да предвидим закупуване на цветен принтер?
Допустимо е закупуване на материални или нематериални активи на стойност до 10% от исканите по ГСФИП средства, т.е. закупуване на цветен принтер е допустимо, ако отговаря на това условие. Препоръчително е да помислите как чрез Вашия проект ще развивате нови услуги, които удовлетворяват потребности на общността и са базирани на информационните и комуникационни технологии.

62. Непаричният принос включва ли доброволен труд?
Да, включва.

63. Може ли да се организира пътуващ семинар с историческа насоченост, целящ опознаване на историческите забележителности в областта, в която живеем?
Да, ако обосновете как тази конкретна дейност и проектът Ви като цяло ще подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори.

64. Може ли да бъде закупена техника за озвучаване по ГСФИП?
Да, при положение, че общата стойност на тази техника и други материални и нематериални активи, които смятате да закупите по проекта, не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

65. Мултимедия може ли да се закупи по схемата?
Възможно е. Вж. също отговора на въпрос № 64 по-горе.

66. Отделно ли се прилагат документите за финансовите разходи?
Ако се отнася за планираните финансови разходи по проекта, то те се описват във Формуляр 2 – Бюджет и Финансов отчет,който задължително се изисква при подаване на  кандидатурата. 

67. Ако общият бюджет на проекта е 6 000 лева,  как се изчислява собственият принос - 300 лева паричен принос и 700 непаричен ли, за да получим максималната сума от 5 000 лв. безвъзмездно финансиране?
Ако кандидатствате по ГСФИП в категория малки проекти за 5000 лв., изискуемото съфинансиране е минимум 1000 лв. (минимум 20% от 5000 лв.). Общият бюджет на проекта при така дадения пример ще бъде минимум 6000 лв. Изискуемото съфинансиране задължително включва паричен принос, равен на поне 5% върху исканите по ГСФИП средства. За дадения пример, това са 250 лв. (5% от 5000 лв.), а останалите 750 лв. до 1000 лв. може да бъдат непаричен принос (5000 лв. х 15% = 750 лв.).

68. Ние сме читалищна библиотека и ако кандидатстваме за изработка на уебсайт, може ли той да бъде общ за библиотеката и читалището?
Да, възможно е.

69. Можем ли да кандидатсваме за изработване на уебсайт на читалището за културно-историческото наследство на града и да заплатим на консултант по ГСФИП?
Да.

70. Ако сме в коалиция с други библиотеки, разстоянието от значение ли е? Може ли библиотеките да са от различни общини?
По ГСФИП няма специални изисквания или ограничения по отношение на географското местоположение на участниците в коалиция по голям проект. Няма и изискване участниците в  коалиция да бъдат от една и съща община. Задължително е участниците в коалицията да бъдат целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България“.

71. Може ли заплатим и отчетем труда на консултант, като го наемем по граждански договор?
Да, възможно е.

72. Можем ли да подадем кандидатури за два малки проекта?
Препоръчително е кандидатите да изберат проектна идея, която считат за най-подходяща  и съответстваща на целите на ГСФИП. Дадена целева библиотека може да получи само един грант като водеща организация (грантополучател) - в един малък или в един голям проект.
Допуска се същата библиотека да бъде и участник в коалиция по друг голям проект.

73. Можем ли да закупим по ГСФИП допълнителни осветителни тела за читалнята, в която са разположени компютрите и в която ще се провеждат обученията по проекта, с който ще кандидатстваме?
Възможно е, ако общата стойност на осветителните тела и други материални и нематериални активи по проекта  не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

74. Допустим разход ли е закупуване на собствен домейн и закупуване на допълнително място за публикуване на снимки в сайт на библиотеката?
Да.

75. Услугата е иновативна за библиотеката, но ако не е нова за града, възможно ли е да бъде финансирана?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП.

76. Кой организира конкурса за избор на обучители?
Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) по своя преценка  разпределят помежду си отговорностите по изпълнението на проекта.

77. Възможно ли е закупуването на софтуер в рамките на 10% от финансирането по ГСФИП?
Възможно е, ако общата стойност на софтуера и други материални и нематериални активи, които смятате да закупите,  не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

78. Може ли целева група да бъдат деца от Дом за деца лишени от родителски грижи, който не е самостоятелен, а е към училището в града? Може ли само Домът да е партньор?
Децата от дома за деца, лишени от родителски грижи, могат да бъдат целева група и това се насърчава. Домът също може да бъде партньор, при условие, че неговият ръководител подпише Формуляр 3 - Декларация за партньорство /  участие в коалициия.

79. Допустимо ли е в един проект да има двама координатори - за различни тематични области?
Да, допустимо е.

80. Тематичните области обвързани ли са с финансови лимити? Ако повечето библиотеки кандидатстват с проекти в една тематична област как ще се процедира?
Определеният по ГСФИП бюджет е общ за всички тематични области. За финансиране ще бъдат одобрявани качествени проектни предложения, без значение към коя тематична област са насочени.

81. В случай, че се планира обучение за възрастни по ИКТ, може ли партньор да бъде обучаващата организация?
Да, възможно е.

82. Допустимо ли е в един проект да включим дейности от различни тематични направления?
Да, допустимо е.

83. Има ли изискване за минимален брой бенефициенти от една целева група, които трябва да бъдат обхванати в проектните дейности?
Няма изрично изискване за минимален брой бенефициенти от една целева група. Важно е, обаче, да бъде обяснено как реализирането на проектната идея и работата с определената целева група или групи ще подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори.

84. Как да прогнозираме очаквани количествени резултати?
Примерни индикатори за количествени резултати от изпълнението на дейносттите са посочени съответно в раздел IV, т. 4 на Формуляр 1 A за малки проекти и в раздел V, т. 5 на Формуляр 1 В за големи проекти. Посочването на тези индикатори става по преценка на кандидатите в зависимост от местната специфика, конкретната проектна идеи, какви дейности са заложени,  кои са целевите групи и какви резултати се очаква да бъдат постигнати.

85.В малък проект не може ли да участват единствено читалището и библиотеката към него без други партньори?
Не е възможно. Читалището и библиотеката като част от читалището представляват една организация. Задължително се изисква наличието и на друг партньор.

86. Партньорите ни по програмата задължително ли е да имат лиценз и квалификация, независимо дали са физически и / или юридически лица?
Няма изискване към партньорите да имат лиценз или конкретна квалификация.  Ако даден партньор има отговорност да извършва обучителна дейност или друг специфичен вид услуга, препоръчително е в  проектното предложение да бъде ясно показан неговия капацитет и опит в конкретната сфера на дейност.

87. Задължително ли е планираните проектни дейности да са адресирани към партньора, например - кметството?
Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) по своя преценка  разпределят помежду си насочеността на дейностите и отговорностите по изпълнението на проекта.

88. Формулярът се подписва от председателя на читалището. Предстои отчетно-изборно събрание на читалището и евентуална  смяна на председателя, който е подписал формуляра. Ако проектът бъде утвърден е възможно пререгистрацията все още да не е излязла. Какво ще се случи в такъв случай?
Формулярът за кандидатстване трябва да бъде подписан от председателя на читалището към момента на кандидатстването по ГСФИП. Копие от пререгистрацията следва да бъде изпратено в ЗУП след нейното влизане в сила.

89. Може ли библиотекарят да бъде обучител на възрастни в курс по начална компютърна грамотност. Необходимо ли е да удостоверява компетентността си с документ. Удостоверението за курс по ИКТ по програма "Глобални библиотеки" смята ли се за такъв документ?
Допустимо е библиотекарят да бъде обучител, ако има необходимата компетентност и опит в обучението на възрастни по начална компютърна грамотност, което следва да бъде ясно показано в проектното предложение.  Обучението на възрастни по начална компютърна грамотност в целевите библиотеки е широко разпространена дейност, която започна през 2011 г. Препоръчва се на кандидатите по ГСФИП да формулират проектни идеи, които са иновативни - нови за местната общност.

90. В проекта, с който ще кандидатства библиотеката, ще бъдат заложени конкурси. Може ли в бюджета да са заложени и евентуални награди за провеждането на конкурси - символични награди като стимул за участниците?
В бюджета е възможно да се заложат награди за конкурси, организирани в рамките на проекта. Трябва да се спазва изискването, че е допустимо закупуване на материални или нематериални активи на обща стойност до 10% от исканите по ГСФИП средства.

91. Допустимо ли е проектното предложение да бъде микс от различни тематични области и за двата проектни варианта - малък и голям проект?
И в двете категории проекти е допустимо предложението за проект да бъде насочено в повече от една тематична област.

92. Стопаните на земеделска земя от землищата на три села ползват услугите на земеделски производител, който наема, арендува и извършва земеделски услуги /оран, засяване, последваща обработка и жътва/. Допустим партньор по проектно предложение ли е въпросният земеделски производител?
Представители на бизнеса, и в частност земеделските производители, са допустими проектни партньори. Собственикът на бизнеса следва да подпише Формуляр 3 - Декларация за партньорство / участие в коалиция.

93. Възможно ли е да кандидатстваме в категория малки проекти за подготовка и печат на пътна книга за трасе на офроуд, като използваме наличното ИКТ оборудване?
И в двете категории проекти е възможно да се заложи като дейност подготовка и печат на пътна книга за трасе на офроуд.

94. Предполагам, че се допуска по принцип всякакъв вид реклама - аудио, TV... - не само печатна?
По ГСФИП се допуска всякакъв вид реклама.

95. При създаването на уебсайт - заплащането за уеб дизайн смята ли се за нематериален актив?
Заплащането за изработване на уеб дизайн е заплащане за труд / заплащане за услуга, а не заплащане за нематериален актив. Би следвало да се включи като разход в Раздел II - Преки дейности във Формуляр 2  - Бюджет и Финансов отчет.

96. Допустим ли е за финансиране проект за създаване на уебсайт на населеното място, в който да е поместена информация за културно-историческото наследство, както и форум за електронна връзка между местната изпълнителна власт и населението?
Така описаният проект е допустим.

97. Допустимо ли е проектиране на традиционния вече 9-ти Национален литературен конкурс Поетични хоризонти на българката в Разград, чийто организатор е РБ в партньорство с други организации, на всеки 5 години и издаване на литературен сборник с наградените творби и организиране на съпътстващи прояви с използване на ИКТ?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Не  се препоръчва проектните предложения по ГСФИП да бъдат насочени към финансово обезпечаване на традиционни за кандидата дейности.

98. Наем на помещение от партньора - допустим финансов разход ли е?
Наемът на помещение от проектен партньор за целите на проекта е допустим по ГСФИП финансов разход.

99. Предлагате ли методика за идентифициране на потребностите?
По ГСФИП няма утвърдена методика за идентифициране на потребности. Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) по своя преценка и според спецификата на проектното предложение избират експертен подход или методиката за изпълнението на дейности по проекта.

100. В отговори на въпросите на сайта е записано, че целевите библиотеки от първите два етапа ще могат да получат мултимедия и екран безвъзмездно по Програмата. Кога ще стане това ?
В ход е тръжна процедура по закупуването на мултимедии / екрани за целевите библиотеки. Точните срокове за доставка ще бъдат обявени на портала на програмата, когато са известни.

101. Извънкласните форми за работа с деца възможно ли е да бъдат с насока художествена самодейност като проект?
Няма ограниченния за извънкласните форми на работа с деца, стига тези форми и/или свързаните с тях дейности да предполагат употреба на ИКТ и проектното предложение да съответства на целите на ГСФИП.

102. Разпределението на финансирането между партньорите трябва ли да е пропорционално, това се отнася и за съфинансиране?
Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) по своя преценка определят разпределението на финансирането и съфинансирането помежду си.

103. Деца от етносите могат ли да бъдат обучавани по ИКТ и това да е проект?
Обучението по ИКТ на уязвими социални групи, включителни малцинства, е допустимо. Насърчава се планирането на обучителен процес, съобразен с конкретните потребности на целевата група.

104. А групи от пенсионери могат ли да бъдат обучавани по проекта?
Обучението на пенсионери е допустима дейност в рамките на проект по ГСФИП, ако е ясно показано как ще се използват ИКТ технологиите в тази връзка.

105. Ако се ползват за проекта лектори, модератори и други външни експерти, има ли максимално допустими разценки за заплащането на техния труд?
По ГСФИП не са утвърдени ставки на възнаграждение за позиции / работа по проектите. Планирането на ставки (дневни или почасови) става по преценка на кандидатите с оглед на националната, местната и/или тематична специфика. Кандидатите са свободни да посочват или да не посочват как са определили планираните ставки за възнаграждение.

106. Правилно ли разбираме, че 15 000 лева е максималният размер на финансирането от Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ по ГСФИП + съфинансиране?
Максималният размер на безвъзмездно финансиране по ГСФИП е 15 000 лв (в категория големи проекти). Съфинансирането е задължително в размер на минимум 20% върху исканите по ГСФИП средства. В конкретния пример изискуемото съфинансиране е минимум 3000 лв. (минимум 20% от 15 000 лв.)  Общият бюджет на проекта при така дадения пример ще бъде минимум 18 000 лв. Изискуемото съфинансиране задължително включва паричен принос, равен на поне 5% върху исканите по ГСФИП средства. За дадения пример това са 750 лв. (5% от 15 000 лв.), а останалите 2 250 лв. до 3 000 лв. може да бъдат непаричен принос (15 000 лв. х 15% = 2 250 лв.).

107. Възможно ли е да се кандидатства с Голям проект от три целеви библиотеки, като едната е водеща, а другите партньори?
Трите целеви библиотеки следва да кандидатстват като коалиция с голям проект. Допълнително могат да бъдат включени и партньори - библиотеки / читалища, които не са целеви по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”; структурите на местната и централната власт; неправителствени организации; училища; висши учебни заведения; музеи; държавни и общински културни институции; туристически агенции; спортни клубове; бизнес организации; граждански сдужения; други.

108. Може ли да се кандидатства по проект на тема „Да върнем киното в малките села“ за прожектиране на легално закупена българска поредица „Златни български филми“ посредством техниката на Глобални библиотеки?
Да, стига да са уредени авторските права за публично излъчване.

109. Допустимо ли е закупуването на софтуер за четене на електронни книги?
Да, допустимо е, като се съблюдава изискването общата стойност на закупените материални и нематериални активи по проекта да не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

110. Интересува ме въпросът с правата за излъчване пред аудитория - това различно ли е от личното ползване?
Различно е. Излъчването пред аудитория е законно, когато са уредени авторските права за такова излъчване.

111. Може ли всички 34 целеви библиотеки от област Силистра да кандидатстват за създаването на общ уебсайт или портал?
Възможно е всички целеви библиотеки от дадена област да кандидатстват за създаване на общ портал. Може да се формира коалиция от 3, повече или всички целеви библиотеки (за голям проект) или една избрана целева библиотека да кандидатства (за малък проект) в партньорство с организация, която не е целева библиотека по "Глоб@лни библиотеки - България".

112. По проект за обучение на деца от етническите малцинства по ИКТ, допустим разход ли е обучението на обучители, по- конкретно да могат да работят с деца, чийто майчин език не е български?
Обучението на обучители е допустим разход по ГСФИП.

113. Ако до 5 април целевите библиотеки не получат мултимедия, може ли да предвидят закупуване по ГСФИП?
Да, възможно е, като се съблюдава изискването общата стойност на закупените материални и нематериални активи по проекта да не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

114. Как технически да се оформи декларацията за партньорство при подаване на  проектно предложение по ГСФИП, когато едно и също лице е председател на читалище, чиято библиотека е водеща организация по проекта и в същото време е и директор на детската градина, която е партньор по проекта? 
Декларацията за партньорство в този специфичен случай се подписва и от заместник директора на детската градина. Друг вариант е проектното предложение се подпише не от председателя на читалището, а от друго лице (ако има такова), което  го представлява. Ако едно и също лице е единственият представляващ двете организации, се прилага паметна записка относно конкретните обстоятелства.

115. Може ли православни теми да бъдат обект на проектни дейности и дали църковно настоятелство е възможен партньор на библиотеката при подаване на предложение за иновативни проекти?
Допустимо е православни теми да бъдат обект на проектни дейности при условие, че тяхното изпълнение предполага употреба на ИКТ и проектното предложение съответства на целите на ГСФИП. Възможно е църковното настоятелство да бъде партньор на библиотеката.

116. Може ли библиотека, която няма получен лаптоп по програмата да заложи в съфинансирането  на проектните дейности закупуване /или даряване от партньори на такъв/ в случай, че той е необходим за реализиране на проекта в зала по-голяма от помещението на библиотеката?
Участието на партньорите в съфинансирането на проектните дейности се насърчава, както е  и в дадения случай - закупуване  или даряване на лаптоп от партньор по проекта.

117. Може ли библиотека, кандидадстваща с проектно предложение в категория Малки проекти, да има партньор, който е извън населеното място?
Няма ограничения относно местонахождението на партньорските организации по ГСФИП. Партньорът може да бъде извън населеното място на водещата организация (библиотеката).

118. Възможно ли е целева библиотека, която е грантополучател по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП), да бъде партньор на друга целева библиотека по малък проект?
Целевите библиотеки по "Глоб@лни библиотеки - България" не могат да бъдат партньори в категория "Малки проекти" по ГСФИП. В тази категория целевата библиотека може да бъде само водеща организация (грантополучател). В категория "Големи проекти" една целева библиотека може да бъде или водеща организация, или участник в коалиция. Няма пречка една и съща целева библиотека да бъде грантополучател в един проект и участник в коалиция по друг проект.

119.Може ли Регионална здравна инспекция да ни бъде партньор по проекта?
Възможно е Регионалната здравна инспекция да бъде проектен партньор.

120. Разполагаме с цветен принтер, който в момента не е зареден поради липса на средства. Допустим разход по проекта ли е зареждането на принтера, за да можем да си отпечатим информационните материали, свързани с проекта?
Зареждане  на принтер с тонер за целите на проектните дейности е допустим разход.

121. Ако организираме в рамките на проекта различни  конкурси, свързани с темата, по която ще кандидатстваме, наградите за участниците допустим разход ли са по проекта?
Награди за участници в организиран  конкурс по проекта са допустим разход по ГСФИП.

122. Задължително ли е проектът да започне от 1 юни ако е с продължителност 3 месеца?
Не е задължително одобреният по ГСФИП проект да стартира на 1 юни 2013 г., но трябва да приключи до 31 октомври 2013 година.

123.През тази година ни предстои 50 годишен юбилей на читалището, възможно ли е финансиране за издателска дейност?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори.  Не  се препоръчва проектните предложения по ГСФИП да бъдат насочени към финансово обезпечаване на традиционни за кандидата дейности. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП.

124.Възможно ли е да наемем по ГСФИП повече от един преподавател за да проведем курс за възрастни?
Да, възможно е. Препоръчва се наемането на повече преподаватели за обучение на възрастни да бъде обосновано.

125.По нашия проект ни е нужен фотоапарат, но ни е нужна програма PHOTOSHOP за обработка на снимките, допустимо ли е закупуването на лиценз?
Закупуватено на фотоапарат и софтуер  за програмата Photoshop е допустимо, като се съблюдава изискването общата стойност на закупените материални и нематериални активи по проекта да не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП.

126. Каква е възможната допустима стойност и необходима ли е оферта за изготвяне на сайт чрез поръчка на оторизирано лице (фирма), ако го включим като дейност по проекта?
По ГСФИП не са утвърдени максимално допустими стойности за ползване на определена вид услуга.  Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) по своя преценка и според спецификата на проектното предложение възприемат подход за избор на подизпълнители.

127.Екологията и свързаните с нея мести природни забележителности попадат ли в други тематични области по ГСФИП?
Екологията и свързаните с нея местни природни забележителности попадат в категория VI. Други тематични области. Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП.

128. Има ли минимален срок за изпълнение на дейността по проекта?
Не е предвиден минимален срок за изпълнение на дейности. Кандидатите (водеща организация, партньори, участници в коалиция) преценяват колко време е необходимо за изпълнение на проектните дейности и постигане на проектните цели.

129. Може ли да участваме с проект в три тематични области с по 2 направления във всяка от тях?
И в двете категории проекти е допустимо предложението за проект да бъде насочено в повече от една тематична област и направление.

130. Допуска ли се заплащане за уеб администратор в рамките на проекта, за да направи секция Е-здраве в сайта ни?
Заплащане на уеб администратор по проекта е допустим разход

131. Можем ли да изразходваме средства за транспорт на самодейни колективи, за концертни изяви в други населени места, ако изявите са съпроводени с използването например на мултимедия за презентиране на някои моменти от дейността на представящите се колективи?
Заплащане на транспортни разходи е допустимо по ГСФИП. ГСФИП цели да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целите на ГСФИП.

132. Как се доказва доброволният труд?
Доброволен труд се отчита с протокол. Остойностяването на доброволен труд (дневни или почасови ставки) става по преценка на кандидатите с оглед на националната, местната и/или тематична специфика. Кандидатите са свободни да посочват или да не посочват как са определили ставките за остойностяване на доброволен труд.

133. Може ли да се финансира по ГСФИП направата на видеофилм за читалището, който ще се презентира с мултимедия?
Да, възможно е, но е препоръчително във видеофилма да бъде включена и дейността на читалищната библиотека. Необходимо е да обясните и как Вашето проектно предложение съответства на целите на ГСФИП.

134. Може ли да включим доброволци деца и какво е необходимо за това?
Включването на деца доброволци се насърчава. По ГСФИП няма определени изисквания за работа на доброволци по проекта. Препоръчва се съгласие от страна на родителите за включване на децата доброволци, след като проектът по ГСФИП бъде одобрен.

135. Може ли да се заложат средства за хостване на сайт за първата година, с цел устойчивост на проекта?
Можете да предвидите средства за хостване на сайт за период, съобразен с  времевата рамка за изпълнение на проекти по ГСФИП: от 01 юни до 31 октомври 2013 г.

136. Допустим разход ли е закупуване на мултимедия за целева библиотека, на която не е предоставена такава по Програмата?
Да, при положение, че общата стойност на тази техника и други материални и нематериални активи, които смятате да закупите по проекта, не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП. Вж. също отговора на въпрос № 64 по-горе.

137. Могат ли да се предвидят средства за екскурзия за осъществяване  на туристически поход с цел популяризиране физическото здраве, ако проектът е на здравна тематика?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Не  се препоръчва проектните предложения по ГСФИП да бъдат насочени към финансово обезпечаване на традиционни за кандидата дейности.

138. Може ли библиотеката да кандидатства с проект за издаване на местен вестник с партньор за издаването му печатница от град Казанлък?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП. Не се препоръчва проектните предложения по ГСФИП да бъдат насочени към финансово обезпечаване на традиционни за кандидата дейности. Партньорство с печатница от Казанлък е допустимо.

139. Допуска ли се за  партньор на читалищната библиотека да бъде общинският читалищен съюз , в който членуват всички читалища на територията на Община Средец?
Допустимо е читалищният съюз да бъде партньор на библиотеката.

140. Можем ли да кандидатстваме по ГСФИП в категория малки проекти за финансиране на танцовото, театрално и музикално изкуство - назначаването на хореограф, поемането на транспортни разходи и закупуването на необходим реквизит?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност електронии (ИКТ-базирани) услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Проектни предложения, насочени към финансово обезпечаване на традиционни читалищни или библиотечни дейности, няма да издържат на критерия за иновативност.

141. Можем ли да кандидатстваме с проект за създаване на уебсайт на селото?
Създаването на уебсайтове с местно съдържание се насърчава по ГСФИП.

142. Може ли с малък проект да направим библиография на литературен кръг Нова Загора с партньори СофтЛиб?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност електронии (ИКТ-базирани) услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Проектни предложения, насочени към финансово обезпечаване на традиционни читалищни или библиотечни дейности, няма да издържат на критерия за иновативност.

143. Може ли да кандидатстваме с проект за възстановявяне на занаятчийски умения като варене на сапун от мазнина, шиене на сейменски цървули и др., прилагайки метода "от баба на внуче" на организиран за целта детски лагер? Всичко това да заснемем на филмчета, за да съхраним традициите.
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Идеята Ви е интересна, но е необходимо е да обясните по какъв начин Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП.

144. Когато обучителите по проекта са служители от библиотеката и читалището, трябва ли да сключват допълнително граждански договори?
Ако предвиждате да им заплатите със средства от ГСФИП, то тогава трябва да сключите допълнителни граждански договори.

145. Допустимо ли е в един Малък проект да включим дейности от три тематични области, като групираме по две направления от всяка една тематична област, с цел да се обхванат целеви групи от различни възрасти?
Допустимо е в един проект да се комбинират различни тематични области и направления.

146. Може ли да направим обмен на добри практики с чуждестранен партньор, който не е от страните грантополучатели?
Възможно е чуждестранните партньори да бъдат от страна, която не е грантополучател по инициативата "Глобални библиотеки".

147. Предвижда ли се по Програмата библиотеки от първите два етапа, на които не е предоставен лаптоп, да получат безвъзмездно такъв?
Не, не се предвижда.

148. Допустимо ли е с 10% от исканите средства и дарение от партньор по проекта да се закупи лаптоп за целите на същия?
Не. Закупуването на лаптоп не е допустим разход по ГСФИП.

149. Разработчикът на уеб сайт на библиотеката трябва ли да бъде партньор или координатор?
Как ще бъде осъществено заплащането за извършената услуга - с фактура или договор?

Не е задължително разработчикът на уеб сайт да бъде партньор или координатор. Той може да бъде просто външен  изпълнител на услуга. Възлагането на услуга става със сключване на договор. Финансовото отчитане на заплащането на услугата става с фактура, ако изпълнителят е юридическо лице или сметка за изплатени суми (граждански договор), ако е физическо лице.

150. Може ли същата фирма, която ще разработи уеб сайта, да ни предостави и софтуер за дигитализация?
Възможно е една и съща фирма да предоставя повече от една услуга / стока в рамките на проект по ГСФИП.

151. Допустима дейност ли е представяне на електронна база данни в уеб сайта?
Включването на електронни бази данни в уебсайт е допустима дейност за проектите по ГСФИП.

152. Искаме да попитаме относно броя на символите в полетата за попълване. Има ограничение от 600 знака, които не са ни достатъчни в поле за попълнената информация. Как да процедираме?
Опитайте да редактирате текста, така че да се събере в 600 знака. Представете информацията, която е от най-голяма важност за проекта, с който кандидатствате.

153. Задължително ли е партньорите по ГСФИП да участват с парични средства (съфинансиране) и ако е задължително, то колко % да бъде тяхното участие?
Не е задължително партньорите да участват с парично или непарично съфинансиране, защото съфинансирането по ГСФИП може да бъде осигурено от (1) водещата организация или/и (2) другите участници в коалицията (за категория „Големи проекти”) и/или (3) проектните партньори (общини, читалища, училища, НПО, други). Изискването е относно размера на съфинансирането - минимум 20% върху исканите по ГСФИП средства, и относно структурата на съфинансирането - 1/4 да е паричен принос, но не и относно източниците - (1), (2) или (3).

154. Мога ли да закупя лаптоп за осъществяването на проекта, ако стойността му не надвишава 10% от исканите средства?
Закупуването на лаптоп не е допустим разход по ГСФИП. Лаптоп може да се закупи или достави в рамките на съфинансирането.

155. Ако кандидатстваме за 5 000 лв. по ГСФИП, като добавим и нашия принос, ще станат 6 000 лв. 10% за закупуване на активи от 6 000 лв. ли да ги изчислим или от 5 000 лв.?
Допустимо е закупуване на материални или нематериални активи на стойност до 10% от исканите по ГСФИП средства. В дадения пример 10% се изчисляват от исканите 5 000 лв., т.е. 500 лв. би била максималната стойност за закупуване на активи със средства от ГСФИП. Няма обаче органичение да се закупуват / придобиват активи от / чрез съфинансирането (вкл. собствен принос на водещата организация). Може и цялото съфинансиране (1000 лв. в дадения случай) да се използва за закупуване на активи и да се добави към 500-те лв. средства за активи по ГСФИП - така може да се купят активи за 1500 лв. в дадения пример.

156. Безвъзмездното финансиране по ГСФИП включва ли ДДС?
Одобреното финансиране по ГСФИП ще представлява крайната отпусната на грантополучателя сума на безвъзмездно финансиране. Тази сума включва всички разходи, данъци (вкл. и ДДС) и такси, които грантополучателят следва да заплати при изпълнението на планираните проектни дейности, финансирани от ГСФИП. Грантополучателите са длъжни да спазват данъчните и счетоводните разпоредби на българското законодателство.

157. Как да обосновем заложените "други материали" в бюджета и да имаме гаранция, че те са допустим разход по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)?
Закупуването на материали е допустим разход по ГСФИП и става по преценка на кандидатите в съответствие със спецификата на планираните проектни дейности. "Материали" означава недълготрайни материални активи, необходими за извършване на проектните дейности. Допустимо е закупуване на  материални (дълготрайни или недълготрайни) и нематериални активи на стойност до общо 10% от исканите по ГСФИП средства. В графа "Други" на съответната категория разходи във Формуляр 2 можете да опишете подробно и конкретно материалите, които ще Ви бъдат необходими.

158. Можем ли да кандидатстваме за закупуване на библиотечен софтуер по ГСФИП, с който да електронизираме обслужването на потребителите?
Закупуване на библиотечен софтуер е недопустим разход по ГСФИП. Вижте отговора на въпрос № 37 по-горе.

159. Можем ли да закупум и компютърна конфигурация, на която ще е инсталиран софтуерът и ще се пази базата данни, за фонда и читателите?
Закупуване на компютър и на библиотечен софтуер не са допустим разход по ГСФИП. Допустимо е закупуване на друг софтуер,  чието използване трябва да бъде добре обосновано в проектната документация. Следва да имате предвид също, че е допустимо закупуване на  материални или нематериални активи на стойност до 10% от исканите по ГСФИП средства.

160. Изразяват се опасения сред целевите библиотеки, че ако целева библиотека не участва в този кръг на ГСФИП, ще има санкции. Основателни ли са опасенията?
Кандидатстването по ГСФИП е само по желание и споделените опасения са напълно неоснователни.

161. Ние сме Градска библиотека, но не сме самостоятелно юридическо лице - на щат и издръжка към общината сме. Кандидатстваме като водеща организация по проекта, но възникна неяснота кой да бъде ръководител на проекта и кой да подпише документите - главният библиотекар или кметът като работодател.
Доколкото Градската библиотека не е самостоятелно юридическо лице, за да кандидатства по ГСФИП, кметът или друг упълномощен представител на общината  трябва  да подпише документите за кандидатстване. Кандидатите по своя преценка решават кой да бъде ръководител на проекта.

162. При попълване на Формуляр 2 - Бюджет и Финансов отчет може ли да се разкриват нови редове в таблицата, за да се запишат напр. сумата за осигуровки за сметка на работодателя, или да се разпишат по-подробно разходите за обученията, публичност и информация и др.?
Възможно е да бъдат разкрити нови редове в бюджетната форма, като внимавате да не  променяте въведените формули. Ако вмъквате нови редове,  проверете внимателно сумите, когато финализирате бюджета. Друг възможен вариант е да напишете крайните суми във Формуляр 2 - Бюджет и финансов отчет, а в отделно приложение да опишете как сте изчислили съответната сума.

163. Трябва ли да се опишат основните дейности на библиотеката, след като мястото позволява само описание на спечелените проекти?
Във формуляра за кандидатсване (Раздел II. Б) се описват най- успешни дейности / проекти на Вашата библиотека за 2010 – 2013 г. Необходимо да се придържате към ограничението от 600 думи. Представете информацията, която е от най-голяма важност за проекта, с който кандидатствате.

164. Може ли да се посочат повече от един отговорник за една дейност сред участниците и партньорите?
Възможно е да се посочат повече отговорници за една дейност. Това става по преценка на кандидатите.

165. Един от партньорите ни ще съфинансира дейността по проекта със закупени от него софтуерни продукти, които са различни и съответно имат различна цена, за които ние не кандидатстваме по проекта, а са необходими за обработката на дигиталните копия. Общата им стойност е 2950 лева. Как да сформираме единичната цена?
Във Формуляр 2 -  Бюджет и Финансов отчет (Перо III. 2.1. софтуер, колона единична цена) попълнете общата сума - 2950 лева. В отделно приложение към бюджета включете кратко описание на всеки отделен софтуерен продукт и единичната му стойност. Посочете същата сума и в перо "Съфинансиране" - съответно в колона паричен или непаричен принос.

166. В текста на Насоките за кандидатстване, т.9, Преглед, оценка и одобрение на кандидатурите. 1. Преглед за административна допустимост е споменато, че ЗУП ще извършва този преглед, ако подадем в срок кандидатурата си  по електронна поща в сканиран вид.
Проверката отнася ли се и за бюджетния формуляр? За да имаме време да отстраним евентуалните пропуски и неточности, допуснати от нас.

Административно допустими са кандидатурите, постъпили в срок и съдържащи всички изискуеми документи за кандидатстване, надлежно попълнени, подписани и подпечатани. Формуляр 2 -  Бюджет и Финансов отчет подлежи на проверка като част от пакета изискуеми документи за кандидатстване.

167. Размерът и шрифтът остават ли зададените в документите за кандидатстване?
Препоръчително е да използвате зададените в документите за кандидатстване размер и шрифт.

168. Във връзка с насоките за попълване на таблицата и разходване на планираните средства-точка 4-давам пример-кандидатствам за обща стойност на проекта 2000 лв.По категории следва да бъдат-до 400 лв. или с 15% - 460 лв. за сметка на друга категория. В категория преки дейности предвиждам -наем зала-50лв,храна кафе и вода-60 лв.,материали-100 лв. пътни - екскурзия пътуване с автобус 600лв. и дневни-минимални за 50 човека-400 лв. или всичко 1210 лв.-доста по-вече от 460лв.Как да постъпя?
Ако кандидатствате за 2000 лв. от ГСФИП, то съфинансирането от Вас трябва да бъде
минимум 20% върху сумата от 2000 лв., или общо 400 лв. (2000 х 20%=400). От тях 300 лв., или 15% от исканата сума (2000 х 15% = 300) може да бъде непаричен принос, а останалите 100 лв. (5% от исканата сума от 2000 лв.)  задължително трябва да бъдат паричен принос.

169. Искам да закупя фотоапарат на стойност 300 лв. По проекта -30 лв. Останалите 270 съфинансиране. Част от съфинансирането може ли да бъде непаричен принос?
Закупуването на фотоапарат е допустимо, като се съблюдава изискването общата стойност на закупените материални и нематериални активи по проекта да не надвишава 10% от исканото безвъзмездно финансиране по ГСФИП. В случая 10% от исканата сума (2000 лв.) са 200 лв., а вие искате да закупите фотоапарат за 300 лв. Недостигащите 100 лв. трябва да осигурите чрез съфинансиране - паричен или непаричен принос.

170. Може ли да съберем група от хора, които искат да се научат да шият гоблени, плетат на една и две куки, шият на шевни машини? След което ще направим изложба в библиотеката и ще популяризираме изделията чрез социалните мрежи. А защо не и да ги продадем чрез търг и да допринесем финансови средства за библиотеката?
Пряката цел на ГСФИП е да подпомогне разработването и предлагането на иновативни по отношение на местната общност е-услуги от обществените библиотеки и техните партньори. Необходимо е да обясните как Вашето проектно предложение съответства на целта на ГСФИП. Не се препоръчва проектните предложения по ГСФИП да бъдат насочени към финансово обезпечаване на традиционни за кандидата дейности.

171. Как можем да отчетем разхода за телефон?  Например, ако читалището плаща  около 100 лв. на месец и ние сме натоварили сметката на читалището с още 40 лв.
Разходооправдателен документ за телефонни разходи е фактура, като общата сума от всички фактури не трябва да надвишава исканата по ГСФИП сума по това перо. В този случай е необходимо да представите обяснителна записка за разпределението на разходите за телефон.

172. Възможно ли е декларацията за партньорство да бъде подписана от зам. директора на организацията-партньор (в случая-училище), тъй като лицето, представляващо организацията (директорът) излиза в отпуск?
Възможно е зам. директорът на училището да подпише декларацията за партньорство,  ако е оторизиран за това.

173. Въпросът ми е след разработване на  проекта и попълване на формуляра, вкл. и декларацията за партньорство - готовите документи сканирани ли трябва да ги изпратим на посочения адрес?
Да, документите се изпращат подписани, подпечатани и сканирани на е-мейл gsfip@glbugaria.net. Оригиналните документи се пазят от водещата организация, тъй като ще бъдат изискани, ако проектът бъде одобрен за финансиране.

174. Освен формулярите по проекта трябва ли да бъдат приложени и други документи, например: CV, документ за нужна квалификация и др.?
По ГСФИП няма изискване да се прилагат и други документи, освен изброените в т. 12 на Насоките за кандидатстване: 1. Формуляр 1А или Формуляр 1Б, в зависимост от категорията на проекта; 2. Формуляр 2 – Бюджет и Финансов отчет и Формуляр 3 - Декларация за партньорство / участие в коалиция. Други документи могат да бъдат приложени по преценка и желание на канидатите.

175. Задължително ли е да има повече от един партньор, за да бъде допустима кандидатура по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)?
В категория „Малки проекти” е задължително да има участие на поне един проектен партньор, който не е целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”. В категория "Големи проекти" се финансират само проекти на коалиции от минимум три целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”. Коалициите задължително включват водеща организация (регионална, общинска, градска или читалищна библиотека, която е целева по програмата) и поне две други библиотеки (регионални, общински, градски или читалищни), които са целеви по програмата. По проектите в тази категория може да бъдат включени и проектни партньори.

176. Здравейте, бихме искали да участваме за финансиране с проект за електронен каталог за потребители, съвместно с фирма PC-TM и други читалищни библиотеки. Удачно ли е?
Разходи за изработването на електронен каталог за библиотеката не са допустими по ГСФИП. Допустими са само разходи за закупуване на софтуер за интернет приложение към вече изграден електронен каталог.

177. Може ли водещата организация по проекта да избере подизпълнител за изпълнение на заложена дейност - обучение и издаване на документ от лицензиран учебен център и има ли процедура за това?
Възможно е водещата организация да възложи подобна дейност, като няма разписана процедура. Водещата организация отговаря за аминистрирането и отчитането на дейността.

178. Може ли да се участва по този проект за изработване и инсталиране на интернет каталог на библиотеката, който да бъде достъпен за цялата общественост, и на който да се извършват интернет услуги и справки на читателите?
Разходи за изработването на електронен каталог за библиотеката не са допустими по ГСФИП. Допустими са само разходи за закупуване на софтуер за интернет приложение към вече изграден електронен каталог.

179. Библиотеката има изграден електронен каталог с над 2500 записи, може ли с участие в малък проект да закупим софтуер за интернет приложение на каталога?
Закупуването на софтуер за интернет приложение на електронния каталог е допустим разход по ГСФИП. Следва да имате предвид, че неговата стойност заедно с други материални и нематериални активи е до 10% от исканите по ГСФИП средства.

180. Може ли таксата, която заплаща библиотеката за достъп до интернет, както и изразходваната ел. енергия да бъдат включени като паричен принос на на библиотеката в проекта и ако може, в коя графа на формуляра за финансиране да бъде поместено?
Не, това не е възможно. Такса за интернет и ел. енергия са недопустими разходи по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП).

181. Искаме да кандидатстваме за закупуване на софтуер за незрящи, но дали отговаря на изискванията на програмата и в тази връзка, откъде може да видим списъка с дарения софтуер от Майкрософт за обществените библиотеки?
В списъка с дарения от Майкрософт не е включен софтуер за незрящи. Софтуер за незрящи може да бъде получен безплатно, като отправите писмена заявка към Фондация "Хоризонти".

182. Библиотеката в с. Трудовец, общ. Ботевград, обл. Софийска може ли да участва в категорията "Малки проекти" в партньорство със създателите на местния сайт trudovec.com, откъдето да бъде и съфинансирането?
Да, такова партньорство е допустимо по ГСФИП.

183. В случай, че можем да разработим интернет страница за читалището с основен акцент върху библиотеката (пакет от множество електронни услуги за обществото), в кой раздел на финансовия отчет би следвало да бъде поставена сумата за изработката на уебсайт, имайки предвид, че тя отново би надскочила ограничението от 10%, ако сайтът се сметне за нематериален актив?
Разработването, внедряването или надграждането на уеб сайт е допустима дейност по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП). Това е основна дейност по проекта и следва да бъде планирана и отчетена финансово в раздел II. Преки дейности, а не в раздел III. Закупуване на активи. В този смисъл няма 10% ограничение, защото вие не купувате готов софтуер, а разработвате нов сайт.

Ключови думи: