Вие сте тук

Местна среща „Иновативни услуги за Е – Заетост” в Пловдив

На 28.02.2013 г. в Лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив, се проведе първата за годината Среща по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Местната среща (МС) беше инициирана от Регионалния координатор за областта, но за успешното и` случване силно рамо дадоха Регионалният мениджър, Красимир Христов, консултантът по Базовата услуга „Е-Заетост”, Ташка Габровска и Ръководителят по връзки с обществеността, Наталия Георгиева. Н. Георгиева и Т. Габровска имаха и още роли – на презентатори по темата на Програмата, както и на модератори, при работата в групи. Поканените (6) представители на структурите на Агенцията по заетостта в областта уважиха с присъствието си МС. Всички те участваха в работата на Срещата, а Мария Мановска, и.д. директор на Дирекция”Бюро по труда” – Пловдив и Симеон Танчев, трудов консултант в Дирекция”Регинална служба по заетостта” – Пловдив поднесоха особено важни за аудиторията презентации по представената и дискутирана Тема за заетостта. Това беше първото „издание” на Местната среща „Иновативни услуге по Е – Заетост”, на която бяха поканени библиотекари и секретари, редставители на по-голямата част от 49-те Целеви библиотеки от област Пловдив. Общият брой на поканените беше 61. Основен акцент в работата на Срещата беше работата по групи. Основен двигател в този Модул бяха Ташка Габровска и Н. Георгиева. Всяка група, съставена от 10 души, трябваше да намери специализирана информация за възможностите за: работа в България; работа в чужбина, чрез Портала Eures; кандидатстване за работа- изработване на автобиография и мотивационно писмо, насочване към Програми на Бюрата по труда за квалификация и преквалификация за безработни и работещи - „Аз мога”, „Аз мога повече” и др. Библиотекарите търсиха отговор на въпросите : за кого са подходящи услугите, които ще предложи библиотеката за е-заетост, как библиотеката ще ги представи пред обществеността , трябва ли библиотекарите да преминат през специализирано обучение, за да ги извършват и най-важния въпрос - какъв е ефектът от услугите и как дасе измери той. Четирите групи работиха пред компютри, свързани с интернет и бяха подпомогнати в търсенето на информация от участващите специалисти от Бюрата по труда на Пловдивска област: БТ Асеновград, БТ Раковски, БТ Родопи. Последната, пета група, беше подложена на мозъчна атака със задачата да намери най-верните подходи за разпространяване на информация за заетост сред различните целеви групи в своите населени места, търсещи работа: младежи, пенсионери, които търсят допълнителна работа, безработни, майки с деца до 3 г., които искат да работят , работодатели, които набират персонал. Говорители, излъчени от всяка група, представиха идеите от общите дейности и усилия. Консултантът, Т. Габровска, при подготовката на МС , силно препоръча в Програмата да има споделен опит от Целевите библиотеки. И се оказа напълно права. Тази част от „Сутрешния блок” бих нарекла „едно в три”! Чрез споделените, в контекста на Темата за заетостта, практики на Целевите библиотеки в Асеновград, Стамболийски, Брестник и Труд беше постигнат троен ефект. Останалите представители на Целевите библиотеки получиха възможност: за непосредствена информация за нови дейности и услуги на свои колеги от Глобалната общност в областта; за сверяване на личния си часовник, т.е., на личния си опит в тази посока; да набележат своите цели и дейности, в помощ и на своите общности. Ползата за колегите от ЗУП беше по посока на надграждане на собсвената им информация за развитието на Целевите библиотгеки в страната по посока на работата им за прилагане на новите Е-Услуги, респективно, и на иновативната услуга по Е – Заетост, която информация, сигурна съм, ще им е в услуга за бъдещи дейности, в камеството им на експерти по Програмата. На трето, но не на последно по важност по важност, място, представянето на непосредствен опит, и то от специалисти, не от сферата на заетостта, на практики за работа с граждани в риск, беше полезно, много любопитно, изненадващо, дори, за гостите – партньори от структурите на Агенция по заетостта на областно равнище! Смея да твърдя, че споделеното мнение и дадените добри оценки от тях в края на Срещата бяха искрени и заредени с положителен знак. Допълниха, че за ревност и дума не може да става! Остава, заедно да запазим ,и развиваме активно, набраната положителна инерция - в полза на гражданите! От присъствалите на Работната среща бяха попълнени 41 формуляра за обратна връзка. 95,2% от тях са отговорили „напълно съгласен” с актуалността на темата, а 4,8% - „съгласен”. Потвърдиха се очакванията, че това е тема, която вълнува библиотекарите от Целевите библиотеки във връзка с новите услуги, които трябва да предоставят на своите потребители и съграждани. Вторият въпрос от Анкетата третира ползата от Срещата за по – нататъшната работа на библиотекарите. Единодушно Работната среща е определена като много ползотворна за решаване на предстоящите задачи в дейността на библиотеките. 97.7% от попълнилите формуляра смятат, че представените презентации са напълно съответстващи на темата, като отговор на трети въпрос. Организацията и условията за провеждане на МС са оценени много високо от всички участници (100%), които споделят и пълната си удовлетвореност от участието си в Работната среща. Като трите най – полезни неща, свързани със Срещата, библиотекарите посочват:  Споделения от колегите им практически опит;  Актуалната и подробна информация, предоставена от „Агенция по заетостта”, Пловдив;  Възможността за ползотворно партньорство с представителите на „Бюрата по труда” в полза на своите съграждани. Двама души смятат, че темата за видовете услуги, свързани с е – заетостта е многоаспектна и е необходимо повече време за изчерпателното ѝ представяне, посочено като недостатък на проведената Работна среща. В полето за коментари, мнения и препоръки много от хората изразяват благодарност за ползотворната работа, позитивната и приятелска атмосфера по време на Форума. „Добра организация, чувство на съпричастност, работа в екип, приятелски настроени хора…”, „Плодотворна и позитивна работна среда”, „Благодарим за прекрасната организация” – това са само част от споделените мнения. Участниците осъзнават своята нова роля и значимост в живота на своите съграждани. В същото време, добиват и по – високо самочувствие като професионалисти и хора, работещи в полза на обществото. Изразяват желание за други, подобни форуми, защото на тях споделят опит и идеи за подобряване на своята работа, получават нова и полезна информация, осъществяват професионални контакти.