Вие сте тук

Проведе се третото заседание на работната група за 2010 г.

На 12 февруари 2010 г. се проведе третото за годината заседание на работната група по Програма „Глоб@лни библиотеки" - България. В работната група участват представители на ключовите партньори по програмата.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

  1. Преглед на съдържанието на ИКТ пакетите за целевите библиотеки;
  2. Обсъждане на механизъм за изпълнение на пилотната фаза на обучителната програма;
  3. План за групови комуникации на регионално и местно ниво през 2010 г.

На заседанието работната група взе следните решения:

  1. Бяха приети предложенията за съдържание на ИКТ пакетите. Предстои уточняване на съдържанието на ИКТ пакет No 5 с представители на целевите библиотеки. ИКТ пакетите ще бъдат гласувани на заседание на Управителния съвет през февруари 2010 г.
  2. На партньорите ще бъде изпратена концепция за пилотната фаза на обучителната програма (2010 г.), която ще се гласува на заседание на Управителния съвет през февруари 2010 г. с оглед спазване на работния план.
  3. Беше приет план за групови комуникации между Звеното за управление на програмата и партньорите на програмата по места в страната през 2010 г.