Вие сте тук

ОИЦ – Добрич представи актуални програми за осигуряване на заетост и възможности за повишаване качеството на образованието през периода 2014-2020 г.

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич организира уебинар за е-заетост за местната общност от добричка област, съвместно с Областен информационен център – Добрич и Програма „Глоб@лни библиотеки - България“. На онлайн конференцията презентация на тема „Възможности за заетост 2014 – 2020 г“ представи Ивелина Илиева от Областен информационен център – Добрич. Участие в събитието взеха представители на целеви библиотеки по програма „Глоб@лни библиотеки - България” от Област Добрич, читалища, общински администрации, училища, детски градини и неправителствени организации, представители от Звено за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Разяснения по темата бяха дадени и на място от служители на ОИЦ – Добрич на присъстващите на уебинара в библиотеката на Народно читалище „Йордан Драгнев” в село Крушари.

По време на уебинара експертите на ОИЦ - Добрич представиха фазите по реализацията на един проект: програмиране от управляващите  органи; разработване на проектното предложение от самия бенефициент; подбор на подадените проектни предложения; сключване на договор; изпълнение и мониторинг на проекта, авансови и междинни плащания; одит за цялостното изпълнение и окончателно изплащане на безвъзмездната помощ. Представена бе и процедурата „Насърчаване на стартирането на проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, Компонент 2“, която се финансира по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на тази програма регистрирани безработни лица имат възможност да преминат обучителни курсове за изготвяне на проекти, с които да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лв. за стартиране на собствен бизнес.

Експертите на ОИЦ-Добрич представиха основните приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”. Сред целите на програмата са: подобрен достъп до заетост и качеството на работните места, намаляване на  бедността и модернизация при институциите на пазара на труда.

В рамките на уебинара беше представена и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г“. Основната цел на програмата е повишаване качеството на научните изследвания и  образованието, изграждане на конкурентна среда и повишаване броя на завършилите висше образование.