Вие сте тук

Информационен бюлетин април 2013 г.

Информационен бюлетин април 2013 г.

 

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец април 2013 г.

 

@ Нови Е-услуги в библиотеката

 
Е-достъп за деца и младежи в библиотеката в гр. Златоград 

Първо място в категорията Е-достъп в конкурс "Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване" беше присъдено на библиотека при Народно читалище "Просвета", гр. Златоград. 

Повече за инициативата разказва Зорка Хаджиева от НЧ "Просвета":

"Библиотеката в един град е мястото, където всеки има право на достъп до информационна услуга.
Екипът на библиотеката на читалище „Просвета-1908” в Златоград смята, че всеки човек трябва да посети  най-малко един път  библиотеката, за да знае какви  услуги  може да му предложи, да  разбере защо днес наричаме нашите храмове на знанието „МОДЕРНИ”.
Водени от този стремеж, ние се отнасяме с особено внимание към институциите, които работят с хора със специфични потребности.
На първо място това е Дневен център „Зора”. Контактите ни с този център датират от неговата създаване  през 2007 г. по програма ФАР на ЕС. Една от целите на този център е интеграцията на децата и младежите в обществото.
Група от 7-8 деца, заедно със своите възпитатели посещава библиотеката. Докато липсваше техниката, те разглеждаха детски книжки, запознавахме ги с приказните герои, провеждаха своите занимания с настроение и емоция. След като компютрите и останалата техника беше предоставена от Програма Глобални библиотеки, ние решихме, че те не бива да бъдат лишени от възможността  да се докоснат до нея, да знаят какъв нов свят може да им разкрие. Постепенно с помощта на библиотекарите и възпитателите те се научиха да включват компютрите, да играят интересни игри, да разглеждат снимки, да видят приказните герои във филми, да откриват нови интересни сайтове. Всеки път се убеждаваме, как за това кратко време, през което са при нас, им предлагаме нещо различно. Често с помощта на мултимедията им представяме презентации по различни теми и интересни филми.
 
Днес когато ДЦ ”Зора” е вече със завоювани позиции по отношение на работата с деца и младежи с увреждания, ние сме удовлетворени, че допринасяме с частица разнообразие да променим тяхното ежедневие. От тези вече традиционни общувания, библиотеката има един верен приятел на име Денис, за който не минава ден без да ни е посетил... Денис е дете, което не може да говори, но което разбира всичко. Той посещаваше центъра от  неговото създаване, а понастоящем е ученик в ОУ ”В. Левски”. От пребиваването му в Дневния център му остана навика да идва в библиотеката и днес Денис е един от най-активните потребители в библиотеката. Благодарение на общуването  с останалите деца той научи много за възможностите на компютъра, как да открива с търсачката нови интересни неща. Придоби самочувствие и когато нов читател дойде в библиотеката той бърза да покаже как се включва ,как се търси, кое къде е. Чувстваме го като част от екипа на читалището."
 

 
Децата от дневен център "Зора" имат достъп до новите технологии в библиотеката при НЧ "Просвета - 1908", гр. Златоград   
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
В периода 10-12 април 2013 г. в гр. Правец  се проведе  първата „Работилница за идеи на млади библиотекари”. В нея взеха участие 38 библиотекари от цялата страна, 7 студенти по библиотечни науки от УниБит, както и двама представители  от румънската програма „Библионет”, които споделиха своя опит и идеи. Всички участници оцениха високо възможността да обменят идеи със своите колеги в работата по групи и споделиха, че подобни срещи действат мотивиращо за работата им.

За повече информация:  http://glbulgaria.bg/bg/node/16811

Работилница за идеи на млади библиотекари, 10-12 април, 2013г., Правец
 

През месец април в учебните бази по програмата бяха проведени 97 обучения за библиотекари и 7 обучения за граждани със специални потребности. За първи път в рамките на програмата бяха проведени обучения по ИКТ за граждани с ментални увреждания. Според отчетите на обучителите, обученията са преминали успешно, спокойно и са провокирали интереса на участниците. Тези обучения предоставят шанс за социално включване на гражданите с увреждания. 

На 1 април официално стартира платформата за онлайн обучение на библиотекари.  Анализът показва , че до края на април платформата има 264 посещения. 

На 15 април беше проведена среща с външните оценители по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП). По време на срещата беше предоставена повече информация за пакета документи по ГСФИП, информация за получените проектни предложения и бяха уеднаквени критериите за оценка. Експертите оцениха редица проектни предложения до  края на м.април.

За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/12918

 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
През месец април, 2013г. продължиха дейностите по комуникации и застъпничество, с цел популяризиране ролята на библиотеките като центрове за информация и комуникация и места за учене през целия живот. Българските обществени библиотеки участват активно в изграждането и развитието на информационното общество и посредничат при предоставянето на достъп до електронни услуги за гражданите. 
 
  • "Глоб@лни библиотеки - България" участват в разработването на Национална стратегия за учене през целия живот

На 3 април, 2013 г. се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за разработване на Национална стратегия за учене през целия живот към Министерство на образованието младежта и науката. Представители на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" бяха поканени да вземат участие в заседанието. Наталия Георгиева и Диана Андреева от Звеното за управление на програмата представиха ролята на обществената библиотека като институция, насърчаваща и улесняваща ученето през целия живот, посредством новите технологии.
 

  • "Глоб@лни библиотеки - България"  в партньорство с Българска агенция по безопасност на храните 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се обърна към Програма „Глобални библиотеки –България” с молба за подкрепа при провеждането на информационна кампания, насочена  към фермерите – млекопроизводители. Целта на кампанията е да информира фермерите за това как да добиват качествено мляко, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство.
Чрез своите 960 библиотеки, 681 от които са разположени в села, информацията за кампанията на БАБХ се очаква да достигне до фермерите и в най-отдалечените райони на страната.
Информационните срещи за фермерите ще се проведат във всички общини на територията на страната, по предварително изготвен график, който ще бъде публикуван на сайта на БАБХ – www.babh.government.bg
БАБХ е в процес на разработване на електронни услуги за фермерите, които ще бъдат достъпни и чрез компютрите в библиотеките. Очаква се това да стане възможно от началото на 2014 г.  

Във връзка с информационната кампания, програма "Глоб@лни библиотеки - България" оказва подкрепа чрез провеждане на уебинар на 12 април, 2013 г. Представители на БАБХ посетиха офиса на програмата и изнесоха презентация пред ветеринарни лекари от регионалните звена, които посетиха регионални и общински библиотеки в цялата страна, където презентацията се предаваше на живо.  
Благодарение на съвместната кампания на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и  БАБХ , посредством библиотеките, 5000 фермери са получили ценна информация за своята дейност, регулирана от българското и европейско законодателство. 
 

  • "Глоб@лни библиотеки - България" и Национална агенция за приходите популяризират Персонален идентификационен код за достъп до Е-услуги

Национална агенция за приходите (НАП) стартира кампания за популяризиране на персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до Е-услуги. Програма Глоб@лни библиотеки - България насърчава и подкрепя достъпа до Е-услуги на гражданите чрез мрежата от обществени библиотеки. ПИК дава възможност на всеки български гражданин да се възползва от електронни услуги на НАП онлайн и безплатно, например - "Справка за задължения". По този начин могат да бъдат избегнати редица рискове като: загуба на здравноосигурителни права, глоби заради неплатени в срок дължими данъци и др. Повече информация можете да получите от файла по-долу:
Информационна брошура

На 24 април, във връзка със старта на информационната кампания, се проведе координационна среща, домакинствана от НАП, с участието на представители на Агенцията по заетостта, Национален осигурителен институт, Българска стопанска камара, КТ "Подкрепа" и Програма "Глоб@лни библиотеки - България". На срещата бяха обсъдени възможностите за популяризиране на ПИК в мрежите на участващите организации. Уникалната възможност, която Програма "Глоб@лни библиотеки - България" предоставя във връзка с използването на ПИК и електронни услуги на НАП, е безплатният достъп до компютри и интернет в 960 обществени библиотеки в цялата страна. 

  • Стартира "Забавното лятното четене" с подкрепата на "Глоб@лни библиотеки - България"

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" подкрепя инициативата "Забавното лятно четене" - мащабна лятна кампания за насърчаване на детското четене. Кампанията протича през месеците на лятната ваканция на учениците 1 юни – 15 септември и е с национално покритие. 
Програмата подкрепя "Забавното лятно четене" като популяризира кампанията сред своята аудитория, участва в информционни събития, подпомага и улеснява контакта с библиотеките, осигурява подаръци за децата, участващи в кампанията и др. 
 

"Забавното лятно четене" с подкрепата на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", 1 юни-15 септември, 2013г
 
В периода 22-25 април се проведе работна среща за обмяна на опит между страните, работещи по Програма "Глоб@лни библиотеки". Срещата се проведе в Кейп Таун, Южна Африка. Представители на бългаската програма взеха участие, а сред разискваните теми бяха:

- Обмяна на опит "Библиотеките като инкубатори за иновации"
- Обмяна на опит "Библиотеки за развитие"
- Обмяна на опит " Дефиниане на утрешната библиотека" 
- "Библиотеки и развитие: Изграждане на екип за въздействие"
- "Дизайнерско мислене: Инструментариум за иновации в библиотеката"
- "Изграждане на култура на креативност: Създаване на екип от любопитни мислители"
- "Застъпнически послания, които работят" 
- "Библиотеката в 140 знака: Ефективно използване на социалните медии"
- "Управление на промяната"
 

 
 
Работна среща за обмяна на опит между страните, работещи по Програма "Глоб@лни библиотеки", 22-25 април, 2013г., Кейп Таун, Южна Африка    
 
На 17 и 18 април в гр.Копривщица се проведе Форум за местно развитие на тема: “Обществените библиотеки и активното гражданско общество”.
Във форума участваха представители на три области: София – град, София – област и Плевенска област. Присъстваха над 90 библиотекари и представители на общини, културни институции, фондации и партньори.
Срещата бе приветствана от г-н Борислав Виларов -председател на Общинския съвет в Копривщица. Той изрази подкрепата на местната власт за работата на читалището и библиотеката и пожела активна и ползотворна работа на самия форум.

За повече информация:

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/19186

 
Форум за местно развитие "Обществените библиотеки и активното гражданско общество", 17-18 април, 2013г., Копривщица
 
На 25 април 2013 г. от 11.00 часа в град Пловдив се състоя официалното откриване на Информационен център „Европа Директно – Пловдив" от мрежата на 500-те информационни центрове в големите градове на Европейския съюз. С това Пловдив стана част от информационната мрежа „Европа директно” на Европейския съюз.
 
Създаването и дейността на информационния център "Европа директно" в Пловдив е инициатива на Център „Образование за демокрация“ с директор Красимир Лойков, който е обучител и партньор на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“. С откриването на центъра се слага начало на сътрудничеството между новия център и целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ в полза на гражданите за осигуряване на лесен достъп до информация и създаване на възможности за изразяване и обмен на идеи във всички области на дейност на Европейския съюз.
 
На 30 април, 2013 г. стартира работата на консултант към Звеното за управление на програмата по Е-образование. 
Предоставянето на услуги в сферата на Е-образованието, чрез обществените библиотеки, е сред приоритетите на Програма "Глоб@лни билиотеки - България". Акценти в дейността на консултанта ще бъдат:

- подпомагане и стимулиране на онлайн достъпа до образователни и научни ресурси, разработени за нуждите на студенти и ученици, чрез обществените библиотеки
- подпомагане на ученето през целия живот, чрез обществените библиотеки - осигуряване на достъп до неформални образователни ресурси като: обучение за работа с компютри и интернет, езикови курсове, клубове по интереси и др. 

След провеждане на конкурс, за консултант по Е-образование беше избрана Кристин Разсолкова, специалист с дългогодишен опит в областта. Консултантската дейност ще продължи до 15 ноември, 2013 г. 

 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
Работата по първата версия на системата за електронно обучение приключи през април и системата стартира официално. Тя продължава да се обогатява с допълнителни онлайн курсове на теми, към които библиотекарите от целевите библиотеки са проявили интерес.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
  • Приключване на кампанията за събиране на тримесечните отчети от целевите библиотеки за периода 1 януари – 31 март 2013 г.

На 15 април 2013 г. приключи кампанията за събиране на тримесечните отчети на целевите библиотеки за периода 1 януари – 31 март 2013 г. Към дата 25 април, 2013 г. през онлайн формата за отчитане са постъпили общо 881 отчета от общо 960 целеви библиотеки (92 % ниво на събираемост). Към тази дата неподалите отчет библиотеки са 79.
С цел постигане на по-голяма ефективност и качество на събираната информация от библиотеките, онлайн отчетната форма бе актуализирана при подготовката за първата отчетна кампания.  Голяма част от досегашните индикатори вече се докладват само на годишна база с цел синхронизиране честотата на събираните данни с новите изисквания на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и водената отчетност от  Министерство на културата, както и облекчаване работата на целевите библиотеки по програмата. Особено внимание се обръща на конкретните дейности, които библиотеките развиват в сферата на новите е-услуги. Пример в това отношение е успешното включване на целевите библиотеки от програмата в кампанията „Влез в час с данъците” на Националната агенция по приходите, като по данни от тримесечните отчети 108 библиотеки са взели участие в тази образователна кампания.
 

  • Пилотни резултати от онлайн анкета за проследяване ползваемостта на новите е-услуги от потребителите на целевите библиотеки

 
Първите резултати от стартиралата на 20 март, 2013 г. в 7 области онлайн анкета за проследяване ефекта от въвеждането на нови е-услуги за потребителите в целевите библиотеки бяха отчетени в края на месец април 2013 г. Получени са 205 отговори от потребители, като резултатите свидетелстват, че от трите тематични области – заетост, здраве и култура, с повишен интерес се ползват услугите в сферата на заетостта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ Заседание на Работна група
     по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

 
На 19 април, 2013 г. от 11 ч. се проведе заседание на Работна група по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" със следния дневен ред:
  1. Информация за изпълнението на програмата от началото на годината
  2. Обсъждане  на актуалната версия на Стратегията за устойчивост на програмните резултати
  3. Обсъждане на подход за прехвърляне на собствеността върху техническото оборудване, ползвано от целевите библиотеки по програмата
  4. Обсъждане на варианти за продължаване на програмата
 

@ През м. май 2013 г. предстои

 
•Провеждане на 86 обучения за библиотекари и 14 за граждани със специални потребности 
• Надграждане на платформата за онлайн обучение с допълнителна информация и клипове 
•Срещи на комисията за оценка на проектите по ГСФИП за вземане на окончателно решение за финансиране на проекти 
•Обновяване на онлайн картата на българските културни пространства
•Окончателен доклад от независимата външна оценка на програмата
•Публикуване на подробна информация за пилотните резултати от онлайн анкетата за новите е-услуги на портала на програмата
 •Стартиране на онлайн анкетата за новите е-услуги сред всички целеви библиотеки и отчитане на резултатите на национално ниво
•Публикуване на окончателния доклад и доклада за Република България от Пан-европейско проучване на обществените библиотеки на портала на програмата
 •Избор на изпълнител за осъществяване на Финалната оценка на въздействието по програмата
•Провеждане на форуми за местно развитие за области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, 

 

Изготвил: Десислава Маринова, Специалист връзки с обществеността и събития
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg