Вие сте тук

Форум за местно развитие на тема: "Обществените библиотеки и активното гражданско общество"- гр.Копривщица

На 17 и 18 април 2013 г. в гр.Копривщица се проведе Форум за местно развитие на тема: "Обществените библиотеки и активното гражданско общество"

Във форума участваха представители на три области София област, София град и Плевенска област. Присъстваха над 90 библиотекари и представители на общини, културни институции, фондации и партньори.

Срещата бе приветствана от г-н Борислав Виларов -председател на Общинския съвет в Копривщица. Той изрази подкрепата на местната власт за работата на читалището и библиотеката и пожела активна и ползотворна работа на самия форум.

Същинската работа започна с презентацията на г-жа Диана Андреева, ръководител обучения в Звеното за управление на програмата /ЗУП/, на тема: "Библиотеката - център на активна гражданска общност". Тя обърна внимание на това, колко е важна връзката между библиотеката и местните организации и общности.

Изказвания по темата направиха и гости на форума: г-жа Вера Кирова, експерт в Националния алианс за работа с доброволци, г-жа Мадлен Георгиева, експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ София и г-жа Мария Петкова, експерт във Фондация "Лале".

Презентации за работата в своите библиотеки представиха:

Г-жа Пенка Алексиева, секретар при НЧ "х.Ненчо Д.Палавеев-1869", гр.Копривщица на тема: "Библиотеката - партньор на местната власт за развитието на гражданското общество".

Г-жа Галя Савова библиотекар при НЧ "Цар Борис ІІІ", гр.София: "Ролята на малката библиотека в гражданското общество. Читалищна библиотека "Цар Борис ІІІ" - обществен информационен център".

Г-жа Малинка Таирова, библиотекар в НЧ "П.Р.Славейков", гр.Гулянци, област Плевен на тема "Традиция и новаторство".

След активни обсъждания на представените презентации, първият ден на срещата приключи. На следващата сутрин участниците във Форума бяха разделени на групи, които трябваше да идентифицират проблеми на библиотеката или местната общност и да разработят идейни проекти за решаването им чрез застъпническа кампания.

Проблемите, които групите идентифицираха са:

1. Необходимост от благоустройство на сграден фонд
2. Недостъпност до библиотеката и обществените сгради
3. Неясни длъжностни характеристики на библиотекарите
4. Набиране на средства за библиотеката

Като най-съществен проблем участниците откроиха недостъпността на библиотеката и обществените сгради за хора с увреждания и възрастни лица. За решаването на проблема работиха 5 от групите, които имаха различни цели, партньори и адресати. Една от групите имаше за цел осигуряване на достъпна среда в библиотеката, друга група - осигуряване на достъпна среда в общината, а останалите три групи - осигуряване на достъпна среда за всички обществени сгради.

Освен инициатори и организатори на застъпническите кампании, библиотеките, респективно читалищата активно ще участват в набирането на средства за реализиране на идеите, които ще събират чрез благотворителни концерти на техните членове и самодейци.

Разработените идейни проекти дават основание да се направи извода, че библиотеките имат капацитет и все повече се превръщат в център на активното гражданско общество, но е необходимо да разширят периметъра от проблеми на общността, за решаването на които могат да се застъпват - напр. подобряване на инфраструктурата, използване на природните ресурси в населеното място и пр. Необходимо е също така ясно да се разграничават партньорите и адресатите, към които е отправено посланието на кампанията и от които се очаква да решат проблема.

Ключови думи: