Вие сте тук

Местна тематична среща „Електронните услуги в обществената библиотека в полза на местната общност” се проведе в Смолян

Местна тематична среща „Електронните услуги в обществената библиотека в полза на местната общност” се проведе в Смолян

На 30 и 31 май в гр.Смолян се проведе Местна тематична среща  „Електронните услуги в обществената библиотека в полза на местната общност”. В срещата взеха участие 58 библиотекари, партньори и гости. Това е първото издание на срещата и  е посветено на е-услуги в областта на е-заетостта, е-правителство и нови е-библиотечни услуги предлагани от библиотеките в партньорство  с различни институции, които  взеха  участие в срещата. Второто издание на местната среща ще бъде през м. октомври  в гр. Златоград и ще бъде посветена на е-услуги в областта на образованието, културата и здравето.

Срещата бе открита от г-жа Йорданка Вълчева - регионален координатор на Програма „Глобални библиотеки” за област Смолян и зам. директор на РБ „ Н.Вранчев”. Тя представи гостите на срещата: г-н Замфир Копчев – Секретар на община Смолян, г-н Христо Гиневски – председател на Областния читалищен съюз, Андреана Трифонова – управител и Зорица Ставрева - Областен информационен център, Нели Чавдарова  - PR  и Добринка Янкова - гл. инспектор „Приходи” – НАП, Момчил Николов - Директор на ДБТ- Смолян , Диана Димитрова- директор на ОУ „Стою Шишков” с. Търън, Надежда Груева-  библиотека „Родина” , гр. Стара Загора и Светлозар Мечков- РС - ТМ ООД , гр. София.

Г-н Копчев – секретар на община Смолян приветства всички участници в срещата, като очерта особената значимост на Програма „Глобални библиотеки” за модернизацията и автоматизацията на библиотеките , за утвърждаването им като съвременни центрове за информация . Той изрази увереността си, че дейностите по програмата ще продължат и след нейния програмен край  и библиотеките ще продължат да се утвърждават като притегателни центрове за потребители с разнообразни интереси.

Приветствие към библиотечните специалисти от област Смолян поднесе и г-н Гиневски – председател на областния читалищен съюз. Преди да му даде  думата  г-жа Вълчева в качеството си на Председател на РД на ББИА информира библиотечните специалисти за дългосрочната инициатива „Посланици на библиотеките” стартирала през изминалата поредна Национална библиотечна седмица и връчи почетния знак на националното  общественото  движение „Посланици на библиотеките” на г-н Гиневски.

Същинската работа на първата сесия  ”Институциите – партньори в предоставяне на електронни услуги в библиотеките” започна с презентацията на г-жа Вълчева „Електронните услуги - иновация в библиотечната дейност”.

Г-жа Андреана Трифонова -  Управител на  Областния информационен център представи темата „Електронно управление в България - настоящ статус и бъдещи перспективи”. Г-жа Трифонова запозна  присъстващите и с постигнатото от общините в Смолянска област за предоставяне на качествени административни услуги за гражданите и бизнеса и предлаганите от тях  електронни услуги .

Нели Чавдарова- PR на НАП, гр. Смолян запозна присъстващите с  Е - услуги на Националната агенция по приходите  и по-конкретно с темата  „Вземи своя персонален код”.

Г- жа Трифонова и Чавдарова предоставиха на присъстващите и рекламни материали по темите, които представиха.

„Възможности за работодателите по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” бе темата на презентацията  на г-н Момчил Николов -  Директор - ДБТ- Смолян. Г-н Николов отговори и на въпроси отправени от присъстващите.

 
Г-н Светлозар Мечков- представител на  РС - ТМ ООД , гр. София запозна библиотекарите с „Нови е - услуги, предлагани от АБ библиотеките” .

Опитът на читалищна библиотека „Родина” в дигитализация на библиотечните колекции представи г -жа Надежда Груева  с презентацията си „ Стара Загора в  Европеана” .

 „ Добри практики и нови идеи за електронни  услуги” бе темата на втората сесия на МТС в Смолян. Тя стартира с презентацията на г-жа Диана Димитрова – директор на ОУ ” Стою Шишков” –с. Търън, община Смолян на тема  „Малката библиотека- информационно и образователно средище”. Г-жа Димитрова представи дейността на читалищната библиотека през погледа на партньора – училището в селото. Нейната презентация бе една истинска застъпническа кампания в полза на Програма „ Глобални библиотеки” .

„Читалищната библиотека в с. Лясково и работата й в областта на е – заетост” представи г-жа Христина Димитрова - библиотекар в НЧ „Просвета“, с. Лясково, община Девин .

Сесията продължи с презентацията на г-жа Силвина Фурнаджиева –специалист Портал в ЗУП на тема: „Разделът Е-услуги на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ - информационен посредник между библиотекари и потребители”, която беше последвана от дискусия за използването на този раздел от портала и ползата на информацията в него за потребителите. Библиотекарите от областта споделиха, че вече използват този раздел на портала за здравни лектории и за консултации по правилно хранене на подрастващите.

Срещата приключи с НЕ конференция  на тема „Е- услуги в библиотеките”. Подготовката за тази заключителна форма на работа започна още през първия ден, когато организаторите съобщиха ,че на специално табло всеки може да постави своя въпрос за дискусия или да се присъедини към въпроси на колеги. По този начин аудиторията сама избра темите за дискусията. Присъстващите предложиха следните теми за дискусия:

 - Каква е възможността в повече библиотеки да се предлага е-услуга – обучение по ИКТ за незрящи и имали възможност за  да се обучат библиотекарите от целевите библиотеки да работят със софтуер за незрящи?
-  В населеното място, в което функционира моята библиотека има голям брой безработни младежи. Какво би могла да им предложи  библиотеката за стартиране на собствен бизнес?
- Необходима ли е дигитализация на документи във всяка библиотека или това да става в централната за общината , която да предоставя информацията на останалите?
- Последният въпрос беше резултат от представянето на опита на библиотека „Родина” и интереса към темата дигитализация – Възможност за организиране на работна среща или пътуващ семинар в Стара Загора с цел проследяване конкретните стъпки в процеса на дигитализация и проучване на добрите практики за ползоваемостта на крайния продукт от потребителите.

Присъстващите формираха две групи, които работиха по темите събрали най-много гласове:  "Помощ за младежи при стартиране на собствен бизнес" и "Организиране на работна среща  по проблемите на дигитализацията с цел  изготвяне на идеен проект за дигитализация на родопското книжовно богатство и  представянето му в Европеана". Групите представиха пред участниците своите разработки, които бяха допълнени от мненията на останалите.

По темата "Помощ за младежи при стартиране на собствен бизнес" групата се обедини около следните стъпки, които всяка библиотека от областта може да предприеме:

 • Провеждане на анкета за уточняване на възраст, образование и умения на безработните младежи.
 • Среща с ОИЦ и други партньори на библиотеката.
 • Среща и връзка с Бюрото по труда. (Целта и на двете срещи е младите хора да бъдат информирани за възможности за финансиране на техния бизнес и за подпомагане на наемането на персонал чрез средства от ЕС или други налични източници на финансиране.)
 • Предоставяне на информация за местния бизнес в региона.
 • Контакт с хора, които вече са реализирали проекти за собствен бизнес, които да споделят практически опит.
 • Проучване на свободни ниши в местния бизнес.
 • Подпомагане на младите хора за изучаване на занаяти.
 • Помощ за попълване на формуляри и други документи.
 • Насоки за безплатни квалификационни курсове и обучения.

Във връзка с дигитализацията на родопското културно наследство членовете на групата, която го дискутира, споделиха следното:

 • Краеведската литература не е достъпна за всички и е физически изхабена. С дигитализацията на тази литература тя ще се запази и ще се популяризира в страната и чужбина.
 • Екипът на читалище "Родина" - гр. Стара Загора вече има този опит и ще представи стъпките на този процес, като по този начин ще се осъществи обмяна на опит чрез практическо обучение.
 • Впоследствие библиотекарите от обл. Смолян ще използват придобитите знания, за да дигитализират местно културно съдържание и да го качат в Европеана като част от инициатива, наречена "Родопите в Европеана и в света".

В края на срещата г-жа Вълчева обобщи ползата от срещата. Тя  подчерта значимостта на Програма „Глобални библиотеки” за превръщането на библиотеките в модерни информационни центрове, където успешно книгите и съвременните информационни технологии си кореспондират в полза на потребителите и  изказа своето мнение, че бъдещето на електронните услуги в библиотеките трябва да се развива  в три направления:

 • изграждане на собствени електронни ресурси с местно съдържание,
 •  участие в регионални/ национални сводни каталози и дигитални библиотеки,
 • изпълняване функции на посредник между потребителите и създадената информация от други институции .

Тази среща още веднъж показа желанието на библиотекарите от област Смолян да работят  по-активно за да  превърнат своите библиотеки  в „ място за свързване на хора и идеи” .

На базата на анализа на 46 формуляра за обратна връзка, може да се обобщи, че тематичната среща на библиотекарите от целевите библиотеки по програмата от област Смолян e успешна. Потвърдиха се очакванията, че  темата ще предизвика интерес у библиотекарите от целевите библиотеки във връзка с новите услуги, които те трябва да предоставят на своите потребители. 100% от попълнилите формулярите смятат, че темата на срещата е актуална. На втория въпрос само 2 анкетирани са посочили за отговор – съгласен, останалите 44 са напълно съгласни, че  темата на срещата ще им бъде от полза за по-нататъшната им работа. Представените презентации съответстват на темата – 43 са отговорили напълно съгласен, 3 – съгласен. 100% са дали отговор - напълно съгласен  на въпроса за организацията и условията на срещата. Времетраенето на срещата получи 3 отговора – съгласен и 43 напълно съгласен.

 На въпроса за общата удовлетвореност: 4,3% % отговарят с „ Удовлетворен”, 95,7 % дават отговор „Напълно удовлетворен”.

Сред най-полезните неща, свързани със срещата, които биха използвали и занапред в  практиката си, участниците посочват: споделяне на добри практики, раздела за Е-услуги на портала на ГБ и допълнителната информация на специалиста от ЗУП, информацията за е-услугите на НАП и ползването на ПИК, въпросите свързани с дигитализацията с цел опазване на библиотечните фондове и добрата практика на НЧ- с.Търън за партньорство с училището .

Във всички обратни връзки няма посочени недостатъци, а на въпрос №9 Други коментари, мнения и препоръки, присъстващите са изказали благодарност към Програма „Глобални библиотеки” за възможността им да присъстват на такива събития, благодарност към организаторите, още веднъж са посочили удовлетвореността си от актуалността на темата и полезността на срещата и са отправили пожелания за бъдещи такива срещи.