Вие сте тук

Форум за местно развитие в гр.Белоградчик на тема: "Ролята на целевите библиотеки за развитие на местната общност и гражданското общество"

На 20 и 21 юни в град Белоградчик се проведе Форум за местно развитие на тема „Ролята на целевите библиотеки за развитие на местната общност и гражданското общество” за областите Видин, Кюстендил и Перник. Във форума участваха 83-ма души - представители на целеви библиотеки и местните власти от трите области, на Дирекция „Бюро по труда” – Видин и експерти от РЕКИЦ във Видин и Кюстендил, представители на Програма „Глобални библиотеки – България”. 

 

Срещата бе открита от директора на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” - гр. Видин, Десислава Иванова, която като домакин с встъпителните си думи обобщи: „Настоящата среща е възможност да споделим опит, идеи, практики, да разработим услуги, с които да подкрепим и обогатим местната общност, да си отговорим на въпроса какво още се очаква от нас във време на глобализация и бурно развитие на информационните и комуникационни технологии, да споделим огромната отговорност от това, че обществените библиотеки се превръщат в най-голямата сила, помагаща гражданите да преодолеят дигиталното и цифрово изключване. По този начин се достига и главната цел на програмата - да спомогне за свободния достъп до компютри и интернет за гражданите. Положителния ефект от Програмата върху дейността на библиотеките, се изразява най-вече с обученията за повишаването на професионалната квалификация на библиотекарите. Внедряването на новите, електронни услуги – е-здраве, е-заетост, е-култура и е-образование очертава други очакванията и повече възможностите за библиотеките и общността”. 
 
След това директорите на трите регионални библиотеки представиха официалните гости от своите области. Приветствени слова към участниците във Форума поднесоха: началникът на отдел „Посреднически услуги” в ДБТ-Видин Милчо Цоков, Слава Соколова - експерт „Читалища”, отдел „Култура”, община Кюстендил и Милчо Георгиев - ст.експерт, сектор „Култура”, община Перник.

Една от основните цели на срещата бе да бъдат споделени опит и идеи на библиотеките за работата им, осигурена с възможностите, които предлага Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.
 

Бранимира Веждарова, Ръководител мониторинг и въздействие – Звено за управление на програмата, откри същинската част на форума с презентация на тема „Е-услугите в библиотеката – в подкрепа на развитието на местната общност”. 
 
 

В първия ден от срещата бяха представени още три презентации: 
 
„Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – значим фактор за формирането на информирано общество и на по-добър живот в област Видин”, изготвена от Гергана Панова зам. директор на Регионална библиотека – гр. Видин; 
 
 
„Ролята на целевите библиотеки за развитие на местната общност и гражданското общество” представена от София Пейчева, директор на РБ „Емануил Попдимитров” – гр. Кюстендил
 
 
„Регионална библиотека „Светослав Минков” гр.Перник – център за е-услуги и иновативни практики за гражданското общество и местните общности – визия, услуги, потребители партньори” изнесена от Димитрина Чалъкова, методист в Регионална библиотека – гр. Перник. 
 
 
Срещата продължи с дискусия между библиотечните специалисти от трите области, които споделиха своето задоволство от промените в техните библиотеки, направени благодарение на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. По време на дискусията бяха представени спечелените проектни предложения от област Видин (на РБ Видин и на библиотеката при читалище „Св. Паисий Хилендарски” с. Иново), които ще бъдат финансирани по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти на Програмата.
 
Вторият ден от форума започна с работа по групи за изготвяне на идейни предложения, по следните теми:
 „Провеждане на кампания за решаване на проблем или инициатива на библиотеката”; „Провеждане на кампания за решаване на проблем или инициатива на местната общност”; „Партньорство с местните власти за предоставяне на административни услуги /е-правителство/”; 
„Партньорство с местните власти и Агенцията по заетостта за предоставяне на услуги на пазара на труда /е-заетост/”; 
Петата група трябваше да работи по тема по избор. Първоначално участниците бяха разделени на случаен принцип в пет групи.
 
 
Първа група работи върху изготвянето на идейно предложение за провеждане на кампания за осигуряване на достъпна архитектурна среда в библиотеката. Участниците в групата формулираха слоган за кампанията „Библиотеката е за всички” и си поставиха за основна цел да бъде осигурен достъп до ресурсите на библиотеката, библиотечни услуги и свободен интернет достъп на място, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда. В очакваните резултати участниците в групата предвиждаха освен осигуряването на достатъчен финансов ресурс за осъществяването на проекта да бъде насочено вниманието на общността към проблемите на хората в неравностойно положение.
 
 
Втора група трябваше да работи по темата „Провеждане на кампания за решаване на проблем или инициатива на местната общност”. Участниците в групата бяха избрали да разработят кампания по реален казус от гр. Радомир, в който дете на местна самодейка се нуждае от скъпо струващо лечение. За кратко послание на кампанията участниците формулираха „Всички заедно за Григор”. Като основна цел те определиха събирането на 25 000 лв. за лечението на малкия Григор, а в очакваните резултати наред със събирането на необходимите средства групата бе посочила участие в кампанията на 30% от населението и повишаване активността на местната общност в следващи кампании. Това идейно предложение буквално разтърси залата емоционално и имаше своето естествено продължение.
 
Трета група разработи идейно предложение, озаглавено „Предоставяне на е-услуга за достъп до информация от НАП, чрез персонален идентификационен код (ПИК)”, със слоган „ПИК – ключ към вашата информираност и сигурност”. Основната цел на предложението бе да се популяризират ползите от ПИК и подпомагане използването на услугата. Сред очакваните резултати, изведени от участниците в групата са: повишаване информираността на гражданите, осигуряване на бърз онлайн достъп, чрез ИКТ в библиотеката, което би спестило време и пари на ползвателите. 
 
Участниците в четвърта група, съобразно темата по която трябваше да работят,  изготви идейно предложение „Равен старт за работа”, за осигуряване на реална информация за свободни работни места и своевременното ѝ разпространение до потребителите в по-малките населени места. Очакваните резултати от идейното предложение участниците в групата бяха формулирали така: „Реализирано партньорство и ефективен достъп до актуална и реална информация за свободни работни места. Потребителите на услугата да могат да я получават бързо, независимо от населеното място, в което живеят и отдалечеността му от общинския център”.
 
Петата група имаше възможността сама да избере темата, по която да изготви проектно предложение. Участниците избраха да работят за дигитализация на местно културно наследство под мотото „Запази, съхрани и предай нататък!”. Като основна цел на предложението бе посочено съхраняване и популяризиране на местното културно наследство чрез разработването на Е-алманах. Очакваният резултат от евентуална реализация на проектното предложение бе формулиран така: „Запознаване на по-голям брой потребители с традициите на селището, с неговите забележителности и история.” 
 
След приключване на работата по един представител от всяка група обобщи идейните предложения по зададените теми. Създаде се непринудена дискусия, в която се включиха участници от всички групи като взаимно доразвиха идеите на колегите си и обсъдиха възможностите за тяхната практическа реализация. В дискусията участваха и представителите от ЗУП на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, Красимира Кънева и Бранимира Веждарова, които внесоха уместни уточнения и допълнения към идейните предложения. 
 
По време на дискусията, сред участниците, които все още бяха под емоционалното въздействие на проектното предложение на втора група, възникна идеята още по време на Форума да започнем кампанията за набиране на средства за лечението на Григор. Идеята бе приета радушно и непосредствено преди края на срещата бяха събрани първите 258 лв. за лечението на Григор. Прието бе и предложението информация за кампанията да бъде поместена и на уеб страниците на библиотеките от трите области, а също и на фейсбук страниците им. 
 
 
Форумът приключи с обща снимка на фона на внушаващите респект Белоградчишки скали.