Вие сте тук

Мерки, програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства на ЕС

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), и по-специално неговата изпълнителна агенция – Агенция по заетостта (АЗ), финансира, управлява или осъществява множество мерки, програми и проекти за насърчаване на заетостта в България. Те подпомагат безработните лица да започнат работа или самостоятелна стопанска дейност, а работодателите – да разкрият по-лесно нови работни места, да запазят съществуващите работни места и хората заети на тях, да наемат по-лесно млади хора и хора с увреждания и др.
Част от разнообразните мерки, програми и проекти за насърчаване на заетостта се финансират изцяло от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (т.е. от държавния бюджет) по линия на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Другата част се съ-финансират до много голяма степен със средства от Европейския съюз и се осъществяват чрез процедурите за финансиране на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР), управлявана от МТСП.
Голяма част от мерките, програмите и проектите за заетост са предназначени да подпомогнат хора с ограничени възможности за трудова реализация, такива, които трудно намират работа, поради особености на личното или социалното им положение – напр. хора с увреждания, безработни младежи, хора, живеещи далеч от работното място, майки и осиновители с малки деца, хора в пред-пенсионна възраст и др. При всички случаи, ако безработният, работещият или работодателят иска да получи достъп до тези мерки, програми или проекти, той трябва да се обърне за конкретно съдействие към Агенция по заетостта (АЗ) или нейните структури в страната – Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).

  1. Национални  мерки, програми и проекти

Мерки за подпомагане на заетостта
Съобразно Закона за насърчаване на заетостта, съществуват два вида мерки, с които се цели повишаване на заетостта. Едни мерки са насочени пряко към безработните лица и ги подпомогнат и стимулират да кандидатстват за работа или да започнат самостоятелна стопанска дейност. 
Актуална информация за насърчителните мерки за безработни лица може да бъде намерена в сайта на АЗ: Насърчителни мерки за безработни лица.
Други, по-многобройни мерки, са предназначени да стимулират работодателите да разкриват нови работни места, да наемат на работа безработни лица, да обучават работниците и служителите си, за запазват заетите в предприятието и да не правят съкращения (ако е възможно).
Актуална информация за насърчителните мерки за работодатели може да бъде намерена в сайта на АЗ: Насърчителни мерки за работодателите.
Национални програми и проекти
Националните програми и проекти са формулирани въз основа на Закона за насърчаване на заетостта и, в по-голямата си степен целят, да подпомогнат работодателите при наемането или задържането на работа на хора, които без външна помощ (в случая - от държавата, чрез осигуряване на финансиране) трудно биха получили възможност за работа. В някои случаи се финансират програми, насочени директно към безработни лица.
Подробности за програмите, начинът им на действие и целевите групи, към които са насочени, АЗ публикува на своята уеб страница: Национални програми и проекти.
 

  1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Средствата от Европейския съюз, които се отпускат за заетост на България, са достъпни чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), към която работодатели,  фирми и организации имат право самостоятелно да кандидатстват с проекти, ако отговарят на определени условия. В същото време се формулират и национални проекти за безработни или заети лица, които се изпълняват директно от Агенцията по заетостта (АЗ) и нейните структури в страната – Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ). Във всички случаи АЗ и ДБТ са връзката между кандидатстващия (работодател, безработно или заето лице) и програмата ОПРЧР.
Действащите в момента процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на заетостта, можете да намерите на следния адрес:
http://www.az.government.bg/ophr/procedures.asp
 
Оперативната програма финансира проекти в няколко основни направления (приоритетни оси), в рамките на които се обявяват различни процедури за кандидатстване за предоставяне на финансиране. Тези от осите, които са насочени към проблеми на заетостта, са:
 
Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на  пазар на труда, насърчаващ включването
               По тази ос се финансират проекти, насочени към включването на безработни лица на пазара на труда, чрез подпомагане на работодателите, които да ги наемат на работа. Често процедурите за финансиране по тази ос включват и възможност за обучения, за да придобият безработните нужните за бизнеса умения.
 
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
               Видимо от името, по тази ос се финансират проекти, насочени към подобряване на уменията на работещите и създаването на условия за оставането им на работа или намирането на по-добра работа. Най-често, процедурите по тази ос включват възможности за работещите да повишат квалификацията и уменията си чрез различни обучения.
Цялостна информация за Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” може да бъде намерена на сайта на програмата: www.ophrd.government.bg.
Информационни материали за ОПРЧР можете да изтеглите от сайта в раздел Информация за ОПРЧР: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5092
 
 
В момента действащата ОПРЧР е с период 2007 – 2013г., като одобрените по нея проекти ще се изпълняват и след 2013г. до тяхното завършване. В ход е подготовката на следващата оперативна програма за периода 2014 – 2020г.