Вие сте тук

Обучения за безработни лица

Във време, в което големи групи от хора трайно остават извън пазара на труда предприемането на мерки за повишаване на заетостта и подготвянето на обучения за преквалификация и мотивация на безработните лица са от първостепенно значение. Обучения за трайно безработни лица се осъществяват чрез Агенция по заетостта (АЗ), като са организирани от Дирекции „Бюро по труда”. Финансират се със средства от държавния бюджет и европейските фондове. Активните процедури по Оперативнa програмa „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) , сайтовете на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и АЗ, и Бюрата по труда (БТ) са възможностите на безработните лица да се информират и да получат финансиране при желание от тяхна страна да се обучават и преквалифицират в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Темата за Обучение на възрастни е залегнала и в Закона за насърчаване на заетостта.
Дейностите , свързани с обучението на възрастни се осъществяват от Агенция по заетостта (АЗ), Центровете за професионално обучение и други институции, посочени в закон или в акт на Министерски съвет. Същността на обучението за възрастни се състои в това да се оценят и признаят знания и компетентности на възрастни, придобити чрез неформално обучение. Има няколко типа обучение за възрастни:

  • за ограмотяване – в училищата
  • за придобиване на професионална квалификация – областни администрации, органите на местното самоуправление и териториалните поделения на АЗ, Министерства, организации и социални партньори и във висшите училища
  • за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности – осъществява се от физически или юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство,
  • мотивационно обучение 

 
Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/ 
Получаването на допълнително обучение и квалификации е важна предпоставка за по-добра заетост. Посредническите услуги по заетостта, предлагани от Агенцията по заетостта, се организират и предоставят от дирекциите "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес на търсещите работа лица и без ограничение по отношение на адреса на работодателите.
 
Посредническите услуги за търсещите работа лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", включват информиране и/или консултиране относно възможностите за обучение на възрастни и насочването им към подходяща за тях програма.
 
Всички безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда", имат право на обучение за придобиване на професионална квалификация и на мотивационно обучение.
Квалификационните обучения на безработни и заети лица се осъществяват по професии, необходими за заемане на заявени свободни работни места, за бъдещи потребности на пазара на труда от квалифицирана работна сила и за запазване на заетост.
Всяко конкретно обучение се осъществява въз основа на предварително сключени договори между Дирекции "Бюро по труда", обучаващите институции, обучаваните лица и работодателите.
 
Повече информация за обученията и центровете, в които се провеждат, можете да намерите на:
Квалификационни обучения
Мотивационни обучения
Обучаващи институции
 
 
Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Най-точна информация за лицензираните обучаващи институции и Центрове за професионално обучение (ЦПО) можете да намерите на сайта на НАПОО
http://www.navet.government.bg/bg/licenz/lic_cpo
 
Сайтът на НАПОО осигурява публичен достъп до полезна информация, касаеща продължаващото професионално обучение и ученето през целия живот в страната и в ЕС.
 
               Основната цел на НАПОО е осигуряване и поддържане на качество в професионалното образование и обучение на младежи и възрастни, адекватно на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентноспособността на българската икономика и разширяване на достъпа на безработни и заети лица до професионално обучение.
 
 На сайта можете да откриете информация и за активните програми и проекти, свързани с продължаващото обучение и валидиране на придобити компетенции:
http://www.navet.government.bg/bg/projects
 
Както и отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с ЦПО и професионалните обучения:
http://www.navet.government.bg/bg/licenz/licenz_FAQ
 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  (ОПРЧР)
 
Основна цел на Оперативната програма е повишаване на качеството на работната сила, затова и чрез нея се инвестира в човешкия капитал.  Една от основните инвестиции е в по-доброто и по-достъпно образование, включително и за безработните лица.
Изследване на бъдещите потребности от умения и квалификации, проведено от Европейския център за развитие на професионалното обучение (СЕДЕФОП) през 2008 г. показва, че заетостта в Европа ще нарасне с над 20 млн. работни места между 2006 и 2020 г., като преобладаващо те ще бъдат за лица със средно и по-високо образование. В същото време възможностите за заетост за нискоквалифицирани лица без образование ще намаляват. Според изследването се очаква намаление с 12,5 млн. работни места за лица без или с ниска степен на квалификация.
Ваучерите за обучение са познати в европейската практика като съвременни финансови инструменти за насърчаване на лицата за учене, чрез финансиране от страна на държавата на част или на всички разходи за обучение. В България въвеждането на ваучерите за обучение започнаха да се прилагат чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), приоритетна ос 1 “Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” и приоритетна ос 2 “Повишаване производителността и адаптивността на заетите”.
 
Пълен списък на документите, необходими за кандидатстване в ДБТ, по всяка една от процедурите по ОПРЧР, които са били активни до момента, можете да откриете на:
http://www.az.government.bg/OPHR/voucher.asp?type_id=1
 
Актуална информация за активни процедури по ОПРЧР можете да намерите на следните линкове:
http://www.az.government.bg/OPHR/procedures.asp?type_id=2
 
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/PROCEDURES